Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 127059038 "Аспект" ООД
Седалище Област: Шумен Oбщина: Шумен 9700 Шумен Шумен, ул. „Цар Освободител” 27
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Енергоефективна реконструкция на ОУ „Хр. Смирненски“ с. Пристое и ОУ „Г. Ст. Раковски“ с. Климент“ BG161PO001-4.1.01-0019-C0001
Обновяване и реконструкция на част от образователната инфраструктура в Община Нови пазар и превръщането и в притегателен център за възпитание и обучение BG161PO001-1.1.01-0038-C0001
Подобряване на физическата и жизнена среда в община Нови пазар BG161PO001-1.4.05-0027-C0001
„За независим и достоен живот в Община Каолиново” BG051PO001-5.2.07-0063-C0001
Интегриран проект за водния цикъл на гр. Исперих BG161PO005-1.0.06-0049-C0001
Инвестиции за разширяване на дейността на ''АЛКОМЕТ'' АД и опазване околната среда BG161PO003-2.3.01-0032-C0001
Изграждане на частична канализационна мрежа, ПСОВ и реконструкция на водопроводна мрежа на гр. Нови пазар BG161PO005-1.0.06-0048-C0001
Устройство и управление на ПП "Шуменско плато" BG161PO005-3.0.11-0002-C0001
„Изграждане на центрове за настаняване от семеен тип и защитено жилище на територията на гр. Нови пазар“ BG161PO001-1.1.11-0059-C0001
Корените на България BG161PO001-3.2.02-0040-C0001
Създаване на Звено за почасови услуги в домашна среда към „Домашен социален патронаж” - Каспичан BG051PO001-5.1.04-0109-C0001
ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НОВИ ПАЗАР BG051PO002-2.2.08-0069-C0001
Повишаване ефективността на административния и проектния капацитет в община Каолиново BG051PO002-1.1.07-0052-C0001
Изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие с времеви хоризонт до 2020 г., насочен към устойчиво и трайно преодоляване на високата концентрация на икономически, природни и социални проблеми в град Нови пазар. BG161PO001-5.3.03-0011-C0001
Повишаване знанията и уменията на служители от администрацията на община Каолиново чрез обучения в страната BG051PO002-2.2.15-0064-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз