Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 200571378 "Ес Пи Консулт БГ" ООД
Седалище Област: Шумен Oбщина: Шумен 9700 Шумен гр. Шумен, ул. "Васил Левски" №29, вх. Г
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Подобряване на физическата и жизнена среда в община Нови пазар BG161PO001-1.4.05-0027-C0001
Повишаване на енергийната ефективност на образователната инфраструктура в община Смядово, съпътстваща устойчиво развитие BG161PO001-4.1.03-0067-C0001
Повишаване на енергийната ефективност на образователната инфраструктура в община Долни чифлик съпътстваща устойчиво развитие BG161PO001-4.1.03-0010-C0001
"Повишаване енергийна ефективност на образователната инфраструктура в община Девня, съпътстваща устойчиво развитие" BG161PO001-1.1.09-0006-C0001
Повишаване енергийната ефективност на образователната инфраструктура в община Раковски, способстваща устойчиво развитие BG161PO001-1.1.09-0025-C0001
Корекция, почистване и разширяване на речното корито на дере - с. Венец, общ. Венец, обл. Шумен BG161PO001-4.1.04-0031-C0001
Корекция на река Смядовска с укрепване на бреговете - І-ви етап от км. 3+923 до км. 4+038.35 и ІІ етап от км. 4+038.35 до км. 4+170.44 BG161PO001-4.1.04-0044-C0001
Ограничаване и предотвратяване на рисковете и щетите за живота на населенито в община Чипровци чрез изграждане и укрепване на инфраструктурни съоръжения за предотвратяване от наводнения BG161PO001-4.1.04-0027-C0001
Изграждане на инфраструктурни съоръжения за предотвратяване на наводнения в рискови зони на територията на община Аксаково BG161PO001-1.4.06-0023-C0001
Предотвратяване на рисковете от наводнения чрез корекция и разширяване на речното корито на р. Сребра в гр. Раковски и с. Шишманци, община Раковски BG161PO001-1.4.06-0044-C0001
Защитено жилище Раковски BG161PO001-1.1.11-0049-C0001
Изграждане и укрепване на инфраструктурни съоръжения за предотвратяване на наводнения и ограничаване на рисковете и щетите за живущите в населените места на община Долни Чифлик BG161PO001-4.1.04-0022-C0001
„Техническа помощ за изграждане на интермодален терминал в Северен централен район на планиране в България-Русе” BG161PO004-3.0.01-0004-C0001
Парково пространство на НДК-възстановяване и обновяване BG161PO001-1.4.09-0034-C0001
Община Силистра инвестира в следващия програмен период 2014-2020 г. BG161PO001-5.3.02-0004-C0001
Подобряване на управлението, чрез въвеждане на ефективни политики и партньорство при разработването на стратегически документи на община Хитрино BG051PO002-1.3.07-0101-C0001
Община Долни чифлик с ефективна общинска администрация с умения за разработване и прилагане на политики за устойчиво развитие в координация с всички заинтересовани страни BG051PO002-1.3.07-0027-C0001
„Повишаване на квалификацията и компетентността на служители от общинска администрация Пловдив - Район „Централен” BG051PO002-2.2.15-0118-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз