Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 175156434 Анда Консултинг ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София бул. Александър Стамболийски No 55, ет. 3
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Подкрепа на Главна дирекция "Европеиски фондове, международни програми и проекти" на МТСП за управлението на ОП РЧР BG051PO001-8.1.04-0001-C0001
Укрепване на капацитета на Управляващия орган (УО) на ОПАК, Комитета за наблюдение (КН) на ОПАК и звеното за вътрешен одит на МДААР BG051PO002-4.1.01-0006-C0001
Подобряване на енергийната ефективност и модернизиране на образователната инфраструктура в община Марица BG161PO001-1.1.09-0033-C0001
Изграждане на онкологичен и лъчетерапевтичен център "Света Марина" Варна", МБАЛ-Варна BG161PO001-1.1.08-0021-C0001
"Проектиране и строителство на ПСОВ, довеждащ колектор и частична рехабилитация на ВиК мрежата в гр. Елхово" BG161PO005-1.0.07-0017-C0001
Подкрепа за деинституционализация на социални институции предлагащи услуги за деца в риск- изграждане на 7 ЦНСТ на територията на община Варна BG161PO001-1.1.11-0057-C0001
Подобряване на енергийната ефективност на образователната инфраструктура в община Божурище BG161PO001-1.1.09-0045-C0001
Инвестиции за разширяване на дейността на ''АЛКОМЕТ'' АД и опазване околната среда BG161PO003-2.3.01-0032-C0001
Повишаване ефективността на производството на калцинирана сода чрез внедряване на инсталация за рекупериране и пренос на отпадна топлинна енергия BG161PO003-2.1.07-0046-C0001
Насърчаване на териториалната мобилност на заетите в "ЕЙ И ЕС Марица Изток 1 Сървисиз" ЕООД и "ЕЙ И ЕС Марица Изток 1 ЕООД BG051PO001-2.2.03-0296-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз