Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 112580619 "Еко-Хидро 90" ООД
Седалище Област: Пазарджик Oбщина: Пазарджик 4400 Пазарджик гр. Пазарджик, ул. "Асен Златарев" №12
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Укрепване на свлачищни процеси в община Велинград BG161PO001-1.4.03-0008-C0001
Подобряване на физическата среда и превенция на риска за повишаване привлекателността на община Пещера BG161PO001-1.4.05-0063-C0001
Ограничаване рисковете от наводнения по коритото на р. Умишка чрез почистване, надзиждане, и укрепване на съществуващи подпорни стени BG161PO001-4.1.04-0065-C0001
Изграждане на съоръжения и реализация на мерки, предотвратяващи наводнения на гр. Куклен BG161PO001-1.4.06-0042-C0001
"Модернизация на интегрирания воден цикъл на гр. Пещера - Доизграждане и рехабилитация на съществуваща ВиК мрежа и изграждане на ПСОВ, гр. Пещера" BG161PO005-1.0.06-0011-C0001
Укрепване на коритото и брега на река Марица в землището на град Белово участък при фирма "Импрегнация 2000" BG161PO001-1.4.06-0046-C0001
Мотивация и шанс за реализация чрез придобита квалификация BG051PO001-1.1.07-0021-C0001
Създаване на условия за устойчиво развитие чрез подобряване на жизнената и работната среда и предприемане на мерки за защита от наводнения в община Чепеларе BG161PO001-4.1.04-0018-C0001
Модернизация на общинска образователна инфраструктура чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност в община Белово - СОУ Ал. Иванов-Чапай BG161PO001-1.1.09-0046-C0001
"Повишаване на конкурентоспособността чрез инвестиране в енергоефективно технологично оборудване и СМР в цех за рециклирането на пластмаси" BG161PO003-2.3.02-0420-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз