Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 115784032 „Бултекс 99” ЕООД
Седалище Област: Пловдив Oбщина: Пловдив 4000 Пловдив район Централен, ул.”Васил Априлов” 31
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
"Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд в „Бултекс 99” ЕООД чрез закупуване на лични предпазни средства и специализирано работно облекло за заетите лица" 20.06.2013 163 652 163 652 0 163 652 12,00 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Професионална квалификация на заети лица от "Прогрес" АД Стара Загора по професия "Леяр" BG051PO001-2.1.02-0562-C0001
Подобряване на условията на труд в "Арсенал" АД BG051PO001-2.3.02-0202-C0001
Повишване безопасността на труд в "Кремона-България" ЕООД BG051PO001-2.3.02-0214-C0001
Безопасен труд - мотивирани заети лица BG051PO001-2.3.02-0362-C0001
"Работниците от "Джела-Н.Д." ЕООД с по-добри условия на труд и повишена производителност на труда" BG051PO001-2.3.02-0200-C0001
Подобряване безопасните условия на труд в "НЕОХИМ" АД BG051PO001-2.3.02-0191-C0001
Здравословни и безопасни работни места - гаранция за ефективен и производителен труд BG051PO001-2.3.02-0008-C0001
"Подобряване условията на труд в Монбат АД" BG051PO001-2.3.02-0232-C0001
Подкрепа за безопасен труд BG051PO001-2.3.02-0236-C0001
Подобряване условията на безопасен труд в "Еко Проект" ООД BG051PO001-2.3.02-0078-C0001
Отговорни и здрави BG051PO001-2.3.02-0021-C0001
БЕЗОПАСЕН ТРУД, ЗДРАВИ СЛУЖИТЕЛИ, ВИСОКА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ BG051PO001-2.3.02-0216-C0001
Безопасен труд в "Адвал" АД BG051PO001-2.3.02-0121-C0001
Подобряване на безопасните и здравословни условия на труд в "ИТА България" ООД, чрез анализиране на потребностите и внедряване на ЛПС от най-висок клас BG051PO001-2.3.02-0380-C0001
Подобряване условията на труд в "ДМ Бетон" ООД BG051PO001-2.3.02-0085-C0001
БЕЗОПАСЕН ТРУД В "ЕЛКОМ-МД" ООД ЗА ПО-ВИСОКА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА ЗАЕТИТЕ ЛИЦА BG051PO001-2.3.02-0261-C0001
Подобряване на условията на труд в "Стандарт Профил България" АД BG051PO001-2.3.02-0217-C0001
"Създаване на по-добри условия на труд в "СВЕМАР" ООД" BG051PO001-2.3.02-0272-C0001
Подобряване на условията и безопасността на труда в "МБАЛ-Първомай" ЕООД BG051PO001-2.3.02-0076-C0001
"Здравословни и безопасни условия на труд в "ХИДКОМ" АД" BG051PO001-2.3.02-0044-C0001
Подобряване условията на труд на работни места в "Асарел - Медет" АД BG051PO001-2.3.02-0006-C0001
Безопасни условия на труд в "Дунарит" АД BG051PO001-2.3.02-0142-C0001
Осигуряване на безопасен труд и подобряване на условията на труд в "ДАР - 80" ООД BG051PO001-2.3.02-0137-C0001
"Подобряване условията на труд и безопасност в краново стопанство на завод "Вулкан Цимент" - гр.Димитровград, чрез внедряване на стандарт за работа на височина" BG051PO001-2.3.02-0188-C0001
Инвестиции за намаляване на риска от биологични зарази BG051PO001-2.3.02-0308-C0001
Повишаване на безопасността и проектиране на организацията на трудовата дейност в БАРС АД гр.Шумен BG051PO001-2.3.02-0289-C0001
Закупуване на работно облекло, анализ и проектиране на организацията на трудовата дейност с цел намаляване на риска за здравето и безопасността на служителите в "Пътинженерингстрой - Т" ЕАД BG051PO001-2.3.02-0187-C0001
Подобряване на професионалния и здравния статус на работещите в "Металик" АД, чрез реализиране на дейности за подобряване на условията на труд в дружеството BG051PO001-2.3.02-0206-C0001
Подобряване условията на труд в "НЕТ КОМС" ООД, гр. София BG051PO001-2.3.02-0101-C0001
акупуване на лични предпазни средства и внедряване на система за управление съгласно BS OHSAS 18001:2007 в Цветомания ЕООД за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд BG051PO001-2.3.02-0359-C0001
Безопасен труд в "МИГ Инженеринг" ЕООД BG051PO001-2.3.02-0068-C0001
Подобряване на условията на труд в СВЕГО 99 ООД BG051PO001-2.3.02-0035-C0001
Грижа за висока безопастност на работещите в минна среда. BG051PO001-2.3.02-0105-C0001
Подобряване безопасността при работа и условията на труд в "Софийска вода" АД BG051PO001-2.3.02-0001-C0001
По-добра работна среда за по-ефективен труд BG051PO001-2.3.02-0382-C0001
"подобряване на условията на труд в "РЕМОТЕКС-РАДНЕВО" ЕАД" BG051PO001-2.3.02-0209-C0001
Подобряване условията на труд и обезопасяване на технологичния процес в ИНКОМ ПВ ООД чрез осигуряване на специални работни облекла и лични предпазни средства с по-висока степен на защита от съществуващите BG051PO001-2.3.02-0393-C0001
Превенция за безопасност и здраве при работа във фирма ТРУД АД гр. Русе BG051PO001-2.3.02-0201-C0001
Постигане на безопасни условия на труд чрез закупуване на работно облекло, ЛПС и провеждане на специализирани обучение BG051PO001-2.3.02-0397-C0001
Безопасен труд във вилно селище Дюни BG051PO001-2.3.02-0250-C0001
Ако е добро за теб - добро е за бизнеса BG051PO001-2.3.02-0321-C0001
Звено за социални услуги в домашна среда –община Две могили BG051PO001-5.1.04-0025-C0001
„Социални услуги в домашна среда – качествени социални услуги на територията на Община Сатовча” BG051PO001-5.1.04-0168-C0001
„НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ И ГРИЖА В ДОМА” BG051PO001-5.1.04-0127-C0001
Звено за услуги в домашна среда към домашен социален патронаж община Кнежа BG051PO001-5.1.04-0153-C0001
От професионално обучение към активен трудов живот BG051PO001-1.1.09-0051-C0001
Създаване на „Център за услуги в домашна среда" в Общинско предприятие „Подкрепа на хора от уязвими групи“ -нова възможност за подкрепа на социалната икономика в Община Рила. BG051PO001-5.1.04-0208-C0001
"Подобряване условията на труд в "Пресков" АД и внедряване на BS OHSAS 18001:2007" BG051PO001-2.3.03-0163-C0001
"Подобряване на условията на труд на работното място на заетите в "Рувекс" АД" BG051PO001-2.3.03-0961-C0001
"Отговорност, безопасност и здраве - гаранция за успех" BG051PO001-2.3.03-0129-C0001
"Подобряване условията на труд в МБАЛ "д-р Атанас Дафовски" АД - гр. Кърджали" BG051PO001-2.3.03-0203-C0001
Подобряване условията и осигуряване на безопасен труд в СПИДИ ООД BG051PO001-2.3.03-0938-C0001
"Безопасни условия на труд в МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД-Монтана" BG051PO001-2.3.03-0357-C0001
"Подобряване условията на труд в "МИЗИЯ - 96" АД" BG051PO001-2.3.03-0602-C0001
"МОНТЮПЕ" ЕООД - с отговорност за здравословни и безопасни условия на труд и качествена работна среда" BG051PO001-2.3.03-0117-C0001
Подобряване условията на труда в Иво-97 София ЕООД BG051PO001-2.3.03-0959-C0001
"Подобряване на условията на труд в "Проучване и добив на нефт и газ" АД" BG051PO001-2.3.03-0670-C0001
Подобряване на условията на труд в "ГЕОСТРОЙ-ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД" BG051PO001-2.3.03-1173-C0001
"Безопасен труд и работна среда в "Дар-55" ЕООД" BG051PO001-2.3.03-0264-C0001
"Превенция на риска за безопасни и здравословни условия на труд" BG051PO001-2.3.03-0631-C0001
Подобряване на условията на труд в Овергаз Изток АД и изграждане на съвременна система от трудови стандарти BG051PO001-2.3.03-1029-C0001
"Инвестиции за безопасен труд в Енергоремонт-Бобов дол АД" BG051PO001-2.3.03-0279-C0001
Подобряване условията на труд и защита на работниците в строително предприятие -„Ситистрой 2000” ООД BG051PO001-2.3.03-0294-C0001
"Превенцията на Риска е Инвестиция в Служителите ни - Трябва постоянна Ангажираност" BG051PO001-2.3.03-0083-C0001
"Устойчиво развитие чрез осигуряване на здравословен и безопасен труд в "Консорциум Екологичен Завод" ДЗЗД" BG051PO001-2.3.03-0371-C0001
"На работа с любов" BG051PO001-2.3.03-0529-C0001
"ПО-БЕЗОПАСНО, ПО-ЗДРАВОСЛОВНО И ПО-ПРОДУКТИВНО МЯСТО ЗА РАБОТА" BG051PO001-2.3.03-0493-C0001
"Изпълнение на интегрирана програма за подобряване на условията на труд в "Меггле България" ЕООД" BG051PO001-2.3.03-0510-C0001
"По-добри условия на труд - по-висока производителност и сигурност на работното място в "Екобулхарт" ЕООД" BG051PO001-2.3.03-0515-C0001
Здравословен труд в "Силпа" ООД BG051PO001-2.3.03-0326-C0001
"Инвестиция за безопасен труд" BG051PO001-2.3.03-0314-C0001
"Безопасен труд и устойчиво развитие във "ВИНПРОМ ЯМБОЛ" ЕАД" BG051PO001-2.3.03-1164-C0001
"Безопасно работно място - положителни резултати" BG051PO001-2.3.03-0125-C0001
Усъвършенстване на организацията на трудовата дейност в Академика 2011 ЕАД и изглаждане на съвременна система от трудови стандарти BG051PO001-2.3.03-0869-C0001
"Безопасен труд - здраве и устойчиво развитие във "ВИНПРОМ ПЕЩЕРА" АД" BG051PO001-2.3.03-0342-C0001
"Подобряване на условията на труд в "ПРИСТАНИЩЕ ЛЕСПОРТ" АД при спазване на нормите и изискванията на законодателството при безопасност и здраве при работа" BG051PO001-2.3.03-0454-C0001
"По-добри условия на труд - по-високи стандарти на работа във Ванико ООД" BG051PO001-2.3.03-0175-C0001
"Безопасен труд в "БГ ХАУС" ЕООД" BG051PO001-2.3.03-0619-C0001
"Защитени и здрави: европейски стандарти на безопасен труд в "КАСКАДА" ООД" BG051PO001-2.3.03-0273-C0001
"Подобряване условията на труд в "КОСТОВ - 69" ЕООД" BG051PO001-2.3.03-0246-C0001
"Подобряване условията на труд и повишаване конкурентоспособността на "Тотал-М" ООД чрез проектиране на трудовата дейност, внедряване и сертифициране на система по стандарт BS OHSAS 18 001:2007, извършване на текущи ремонти и осигуряване на ЛПС и работно облекло с по-висока степен на защитеност" BG051PO001-2.3.03-0507-C0001
"Подобряване на условията на труд в МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр. Смолян" BG051PO001-2.3.03-0638-C0001
"Европейски стандарти на трудовата дейност, безопасност и здраве при работа във "ВИХРЕН ТРЕЙД" ЕООД" BG051PO001-2.3.03-0213-C0001
Подобряване на безопасността и условията на труд в Хидрострой ООД BG051PO001-2.3.03-0920-C0001
Усъвършенстване на организацията трудовата дейност в "МБАЛ - Благоевград" АД BG051PO001-2.3.03-0032-C0001
"Безопасна и здравословна работна среда в "УМБАЛ "Царица Йоанна-ИСУЛ" ЕАД BG051PO001-2.3.03-0723-C0001
"Подобряване условията на труд в "ПИЙПЪЛС БЮТИ" ЕООД при спазване на нормите и изискванията на законодателството по безопасност и здраве при работа" BG051PO001-2.3.03-0798-C0001
"Подобряване на условията на труд в "Хидроенергийна компания" ООД" BG051PO001-2.3.03-0231-C0001
Подобряване условията на труд в "ХИГИЯ БУЛС БГ" ЕООД при спазване на нормите и изискванията на законодателството по безопасност и здраве при работа BG051PO001-2.3.03-0995-C0001
"Безопасност и здраве при работа в "ИРА-ЕКО" ООД BG051PO001-2.3.03-0522-C0001
"Подобряване на условията на труд във "Видин Фарма" ЕООД" BG051PO001-2.3.03-0090-C0001
"Повишаване качеството на труд и гарантиране на здравословни и безопасни условия на труд в "Мират груп" ООД" BG051PO001-2.3.03-0984-C0001
"Безопасността на работното място - ключът на успеха на "Далкия - Варна" ЕАД" BG051PO001-2.3.03-0436-C0001
"Оптимизация на трудовите процеси и модернизация на личните предпазни средства, използвани от работещите в "Груп-7" ЕООД" BG051PO001-2.3.03-1003-C0001
"Европейски модел за здравословен и безопасен труд" BG051PO001-2.3.03-0234-C0001
"Подобряване условията на труд на работното място в "Протектор БГ" ЕООД" BG051PO001-2.3.03-0418-C0001
БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ – ГАРАНЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ И КАЧЕСТВО BG051PO001-2.3.03-0427-C0001
Подобрени условия на труд в СИГДА ЕООД BG051PO001-2.3.03-0400-C0001
"Внедряване на система за управление обезопасяването на захранващите енергийни източници в "Девня Цимент" АД" BG051PO001-2.3.03-0366-C0001
"Подобряване на условията и организацията на труда в "Бокал-с-Боков и СИЕ" СД" BG051PO001-2.3.03-0838-C0001
"Подобряване условията на труд в "Строителни изделия" АД чрез проектиране на трудовата дейност, внедряване и сертифициране на система по стандарт BS OHSAS 18 001:2007, извършване на текущи ремонти и осигуряване на ЛПС и специално работно облекло с по-висока степен на защитеност" BG051PO001-2.3.03-0518-C0001
"Създаване на условия за безопасен труд във "Варна Меритайм" ООД" BG051PO001-2.3.03-0415-C0001
"Подобряване на условията на труд и безопасността при работа в "Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България" АД" BG051PO001-2.3.03-0788-C0001
"Подобряване на условията на труд и безопасността при работа в "БУТИЛИРАЩА КОМПАНИЯ МИНЕРАЛНИ ВОДИ-БАНКЯ" ЕООД" BG051PO001-2.3.03-0789-C0001
"Безопасен труд в Агромах" BG051PO001-2.3.03-0229-C0001
"Подобряване на условията на труд в "СКФ БЕРИНГС БЪЛГАРИЯ" ЕАД" BG051PO001-2.3.03-0252-C0001
Създаване на устойчиви условия в Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника за развитие на професионалното образование и обучение в сътрудничество с работодателите в региона BG051PO001-4.3.05-0047-C0001
"Безопасен труд във "ФРУКТО СЛИВЕН" АД" BG051PO001-2.3.03-1150-C0001
„У дома” BG051PO001-5.2.12-0009-C0001
Подобряване на условията на труд във Велпа 91 АД BG051PO001-2.3.03-1061-C0001
„Комплекс от интегрирани социални услуги за деца от 0 до 3 год. в Община Русе” BG051PO001-5.2.15-0005-C0001
"С внимание към персонала" BG051PO001-2.3.03-1107-C0001
"Подобряване на условията на труд в "Балканкар -Рекорд" АД" BG051PO001-2.3.03-0282-C0001
"Безопасност и здраве при работа в М САТ КЕЙБЪЛ ЕАД" BG051PO001-2.3.03-0362-C0001
"Подобряване на здравословните и безопасни условия на труд, с оглед европейските стандарти и повишаване на конкурентоспособността на заетите лица в ""ХИМКОМЕРС - ИНЖЕНЕРИНГ" ООД" BG051PO001-2.3.03-1090-C0001
"Безопасен труд - здраве и устойчиво развитие" BG051PO001-2.3.03-0797-C0001
Да не изоставяме нито едно дете – „У дома, а не в дом” BG051PO001-5.2.12-0074-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз