Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 831917834 Технически университет - София
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София бул. "Климент Охридски" № 8, бл. 2
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Създаване на система за провеждане на практически стажове на студенти от ТУ – София 02.07.2008 0 0 49 936 0 24,00 Прекратен
Подобряване на образователната инфраструктура в ТУ - София чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност в Блок 1, Блок 8, Блок 9 и Блок 10 02.06.2010 3 522 909 3 522 909 0 3 273 487 25,23 Приключен
"Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти и млади учени в областта на виртуалното инженерство и индустриалните химии" 19.03.2012 307 733 307 733 0 307 733 36,00 Приключен
Развитие на електронни форми за дистанционно обучение в областта на съвременни индустриални технологии за нуждите на учебния процес на Машинно-технологичен факултет (МТФ) при Технически университет – София (ТУ-София). 11.10.2012 525 589 525 589 0 525 589 24,00 Приключен
Развитие на дистанционен център за електронно обучение на инжинерно педагогически кадри 10.10.2012 540 235 540 235 0 540 235 24,00 Приключен
ПЛАТФОРМА ЗА ПЕРСОНАЛИЗИРАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО С ГАРАНЦИЯ ЗА РАСТЕЖ И ЕФЕКТИВНО САМОУСЪВЪРШЕНСТВАНЕ ВЪВ ФАКУЛТЕТА ПО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ 10.10.2012 192 740 192 740 0 192 740 24,00 Приключен
Формални и неформални електронни форми за дистанционно обучение по "Компютърни науки" 10.10.2012 732 293 732 293 0 732 293 24,00 Приключен
Организационна и технологична инфраструктура за учене през целия живот и развитие на компетенции 10.10.2012 711 203 711 203 0 711 203 25,00 Приключен
Център за електронно дистанционно обучение и услуги за придобиване на академични и професионални езикови умения и компетенции към ДЧЕОПЛ на ТУ - София 26.10.2012 335 610 335 610 0 335 610 26,37 Приключен
Иновационни форми за дистанционно обучение в Българските университети 29.10.2012 398 905 398 905 0 398 905 24,00 Приключен
Усъвършенстване на системата за управление на Технически университет-София (ТУ-София) 05.02.2013 422 046 422 046 0 422 046 22,00 Приключен
Сътрудничество с индустрията за подобряване обучението в Технически университет – София по измервателна техника и управление на качеството (ИТУК) 19.02.2013 233 011 233 011 0 233 011 28,00 Приключен
Актуализиране на образователни програми за бакалавър, магистъри и магистър-изравнително обучение след професионален бакалавър и други професионални направления в областта на Компютърното и софтуерното инженерство. 19.02.2013 256 743 256 743 0 256 743 22,67 Приключен
"СИСТЕМА ЗА КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ НА ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ” (СиКРАС-ТУС) 23.04.2013 151 822 151 822 0 151 822 18,00 Приключен
"Създаване и актуализиране на учебни програми за обучение на студенти в областта на управление на ресурси в предприятията" 23.04.2013 224 016 224 016 0 224 016 23,57 Приключен
Актуализиране на учебни програми по електротехнически специалности в ТУ-София в съответствие с изискванията на бизнеса 23.04.2013 250 310 250 310 0 250 310 26,00 Приключен
Актуализиране на учебните планове и програми на специалностите във ФЕТТ, ФТК и МТФ на ТУ-София и създаване на нова съвместна магистърска специалност в съответствие с потребностите на пазара на труда 18.05.2013 237 559 237 559 0 237 559 19,73 Приключен
"Инфраструктура за бързо дигитално изграждане и материализиране на персонални костни и зъбни импланти" 09.08.2013 1 175 880 999 498 176 400 999 498 16,33 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
Механизми за осигуряване качествено израстване на научните кадри (МОКИНК) 17.06.2008 24,00 Приключен
Повишаване на качеството на обучение и изграждане на конкурентноспособен научен потенциал в областта на микро- и наномеханиката 17.06.2008 30,00 Приключен
Подобряване качеството на телекомуникационни услуги чрез повишаване адаптивността на служителите на ЕКМБ към нови технологии и равни възможности за обучение 16.04.2008 18,27 Приключен
Подкрепа на творческото развитие на докторанти, постдокторанти и млади учени в областта на компютърните науки 28.08.2009 24,00 Приключен
Студентски стипендии и награди 06.06.2011 17,10 Приключен
Студентски практики 18.01.2012 48,10 Приключен
"Контекстно ориентирано представяне на информационно пространство (КОПИП)" 07.12.2012 24,00 Приключен
BG051PO001-4.2.06 "Студентски стипендии и награди" 10.12.2012 37,20 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Подобряване качеството на телекомуникационни услуги чрез повишаване адаптивността на служителите на ЕКМБ към нови технологии и равни възможности за обучение BG051PO001-2.1.01-0249-C0001
"Компресор с кулисен механизъм" BG161PO003-1.1.01-0081-C0001
„Подобряване качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес” BG051PO001-3.1.06-0001-C0001
„Внедряване на иновативен продукт-Индустриален LED осветител с 4 типа оптични системи“ BG161PO003-1.1.06-0114-C0001
Повишаване компетентността на служителите и качеството на дейностите на Държавна агенция „Национална сигурност” (ДАНС) и оптимизиране взаимодействието й с държавните институции, бизнеса и гражданите BG051PO002-2.2.09-0024-C0001
Повишаване и укрепване на експертния потенциал на служителите на Патентно ведомство на Република България, с цел постигане на по-качествено и ефективно обслужване на гражданите и представителите на бизнеса BG051PO002-2.2.14-0057-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз