ПУБЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ В Р БЪЛГАРИЯ

Системата се поддържа от дирекция „Централно координационно звено” в администрацията на Министерския съвет. Изпращайте вашите въпроси на електронен адрес: umishelp@government.bg
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз