Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 125552025 "СЪНИ СИТИ" ЕООД
Булстат
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1404 София ГР.СОФИЯ 1404 , Ж.К. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛ.258, ВХ.Г,ет. 3,ап. 5
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Отваряне на европейски пазари чрез внедряване на международни стандарти 01.06.2011 174 944 129 459 46 779 129 459 12,00 Приключен
Внедряване на полезен модел за технологична линия за производство на строителни и други смеси 21.12.2013 0 0 222 600 0 17,00 ПрекратенОрганизацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН Стойност на сключения договор
Рехабилитация на общински пътища за осигуряване на интегрирано развитие и териториалнo сближаване на община Търговище BG161PO001-2.1.02-0008-C0001 2 470,00
Публично-частни партьорства - в услуга на природата и хората BG051PO002-1.4.02-0007-C0001 17 083,33
ПРЕВЕНЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА BG051PO001-2.3.01-0001-C0001 29 000,00
"Подобряване на достъпа да услугите, предоставяни в областта на акредитацията" BG161PO003-4.3.01-0004-C0001 19 700,00
Инвестиция в човешки капитал от Глобъл-Нет Солюшънс ЕООД BG051PO001-2.1.02-0532-C0001 4 770,00
Интегриран градски транспорт на Бургас BG161PO001-1.5.01-0001-C0001 315 500,00
Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие BG161PO001-1.4.07-0028-C0001 10 000,00
"Създаване и промотиране на иновативни културни събития - Летен оперен фестивал "Сцена на вековете" BG161PO001-1.1.10-0016-C0001 3 600,00
Развитие на туристическата атракция "Тектонски гребен Калето" BG161PO001-3.1.03-0015-C0001 21 108,00
Изграждане на Център за настаняване от семеен тип в УПИ ХVІІІ, стр. квартал 62, жк „Победа” в гр. Червен бряг и защитено жилище в УПИ ХІ, стр. квартал 75 по плана на Пети квартал по ПУП-ПРЗ на гр. Червен бряг BG161PO001-1.1.11-0006-C0001 7 080,00
"Проектиране и строителство на ПСОВ, довеждащ колектор и частична рехабилитация на ВиК мрежата в гр. Елхово" BG161PO005-1.0.07-0017-C0001 21 000,00
Подкрепа за деинституционализация на ДДМУИ Надежда село Търнава- община Бяла Слатина BG161PO001-1.1.11-0045-C0001 4 500,00
„Интегриран проект за подобрение на водния сектор на гр. Хисаря: Изграждане на битова и дъждовна канализация на кв. Момина баня, кв. Веригово и кв. Миромир в гр. Хисаря и реконструкция и подмяна на водопроводна мрежа на кв. Момина баня, кв. Веригово и кв. Миромир" BG161PO005-1.0.06-0009-C0001 37 905,00
"Интегриран проект за водния цикъл на град Бяла Слатина" BG161PO005-1.0.06-0021-C0001 37 420,00
Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Пловдив BG161PO001-1.5.03-0001-C0001 160 881,20
„Бяло, пурпурно, синьо, зелено – следите на вечността. Утвърждаване образа на региона като уникална туристическа дестинация на националния и международен пазар» BG161PO001-3.2.02-0018-C0001 14 900,00
Подобряване структурата на администрацията в община Бяла Слатина, чрез прилагане на Функционален анализ BG051PO002-1.1.04-0047-C0001 7 190,00
ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЩИНСКО ЗВЕНО ЗА ПОМОЩ И ГРИЖА В ДОМА – БЯЛА СЛАТИНА BG051PO001-5.1.04-0202-C0001 1 250,00
Подобряването на управлението на човешките ресурси чрез усъвършенстване на ЕИСУЧРДА – предпоставка за ефективна администрация BG051PO002-2.1.07-0001-C0001 1 806,00
Интегрирана информационна система на държавната администрация – гаранция за прозрачност и ефективност BG051PO002-1.1.06-0001-C0001 63 166,60
„Магията на долината на Панега“ - Маркетинг на туристическа дестинация Луковит-Ябланица-Червен бряг“ BG161PO001-3.2.03-0017-C0001 309 270,00
Формиране на адекватни компетентности за работа с нови технологии и в конкурентна среда BG051PO001-7.0.07-0060-C0001 58 800,00
„Подобряване на материално – техническите условия на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура”, в качеството му на конкретен бенефициент по Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г.” BG161PO004-5.0.01-0069-C0001 14 850,00
"Осигуряване на устойчиво и интегрирано развитие чрез проектиране на обновена и модернизирана градска среда в Община Хасково " BG161PO001-5.3.02-0018-C0001 4 800,00
Ефективен мониторинг и контрол на разработване на политики и стратегически документи в Община Велики Преслав BG051PO002-1.3.07-0160-C0001 4 860,00
на път-инвенстиция в едно по-добро бъдеще BG051PO001-2.2.03-0316-C0001 4 000,00
Инвестиция в капацитет – успешна община BG051PO002-2.2.15-0071-C0001 5 200,00


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз