Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Изпълнение на оперативните програми
 
           
Оперативна програма Бюджет на програмата Проекти Договорени средства Реално изплатени суми
Общо Финансиране от ЕС Национално финансиране Брой подадени проекти Брой сключени договори Общо БФП % * Финансиране от EC Общо % * Финансиране от EC
ОПТ 3 737 889 390 3 177 205 981 560 683 409 153 120 5 591 029 143 3 929 264 571 105,12 3 184 357 873 3 743 668 915 100,15 3 064 878 494
ОПОС 3 210 735 805 2 729 125 434 481 610 372 993 528 3 523 302 003 3 361 957 214 104,71 2 750 616 095 3 349 661 317 104,33 2 970 682 190
ОПРР 3 131 821 212 2 662 048 030 469 773 182 2038 1199 3 264 675 134 3 199 338 890 102,16 2 719 560 250 3 142 776 036 100,35 2 760 208 496
ОПРКБИ 2 273 096 041 1 932 131 634 340 964 407 9492 3154 3 229 778 089 2 215 322 370 97,46 1 883 024 013 2 222 598 906 97,78 1 910 947 879
ОПТП 106 902 644 90 867 246 16 035 398 134 123 108 052 575 108 052 575 101,08 91 844 689 106 388 157 99,52 99 472 443
ОПРЧР 2 374 122 531 2 018 004 152 356 118 379 12460 5224 2 433 382 973 2 421 748 153 102,01 2 059 270 668 2 363 780 927 99,56 2 037 491 881
ОПАК 340 426 990 289 362 942 51 064 048 2947 1450 343 103 906 343 077 186 100,78 291 615 607 345 269 834 101,42 312 756 152
ОБЩО 15 174 994 613 12 898 745 418 2 276 249 195 28217 11798 18 493 323 823 15 578 760 958 102,66 12 980 289 194 15 274 144 093 100,65 13 156 437 536
 
Забележка:
  * - % от бюджета на програмата
 
Бюджет Договорени средства Реално изплатени суми
Бюджет на оперативните програми Договорени средства от бюджета на ЕС по сектори Платени средства от бюджета на ЕС по сектори

Бюджет на оперативните програми

Бюджет на оперативна програма за година - сумата от стойностите на европейското и националното финансиране за съответната година.
Договорени средства – сумата от стойностите на безвъзмездната финансова помощ на сключените договори по проекти за съответната година с натрупване.
Реално изплатени суми – сумата от стойностите на реално изплатените средства към бенефициенти по приоритетна ос.
Финансово изпълнение – договорените средства и реално извършените плащания спрямо заложения бюджет за съответната година.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз