Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Изпълнение на оперативните програми
 
           
Оперативна програма Бюджет на програмата Проекти Договорени средства Реално изплатени суми
Общо Финансиране от ЕС Национално финансиране Брой подадени проекти Брой сключени договори Общо БФП % * Финансиране от EC Общо % * Финансиране от EC
ОПТ 3 737 889 390 3 177 205 981 560 683 409 153 120 5 626 766 931 3 950 116 344 105,68 3 201 856 620 3 634 578 484 97,24 2 975 618 813
ОПОС 3 210 735 805 2 729 125 434 481 610 372 993 528 3 468 351 607 3 308 032 528 103,03 2 705 819 073 3 369 959 372 104,96 2 966 082 725
ОПРР 3 131 821 212 2 662 048 030 469 773 182 2038 1199 3 292 754 959 3 220 809 299 102,84 2 737 794 776 3 155 077 318 100,74 2 760 208 496
ОПРКБИ 2 273 096 041 1 932 131 634 340 964 407 9492 3154 3 242 821 039 2 227 864 647 98,01 1 893 684 949 2 214 333 751 97,41 1 898 920 213
ОПТП 111 129 140 94 459 769 16 669 371 134 123 108 052 575 108 052 575 97,23 91 844 689 106 388 160 95,73 99 472 443
ОПРЧР 2 374 122 531 2 018 004 152 356 118 379 12460 5224 2 434 767 817 2 423 132 997 102,06 2 060 447 785 2 363 867 483 99,57 2 037 491 881
ОПАК 340 426 990 289 362 942 51 064 048 2947 1450 343 121 866 343 095 145 100,78 291 630 873 345 232 242 101,41 312 645 462
ОБЩО 15 179 221 109 12 902 337 942 2 276 883 168 28217 11798 18 516 636 794 15 581 103 535 102,65 12 983 078 764 15 189 436 810 100,07 13 050 440 034
 
Забележка:
  * - % от бюджета на програмата
 
Бюджет Договорени средства Реално изплатени суми
Бюджет на оперативните програми Договорени средства от бюджета на ЕС по сектори Платени средства от бюджета на ЕС по сектори

Бюджет на оперативните програми

Бюджет на оперативна програма за година - сумата от стойностите на европейското и националното финансиране за съответната година.
Договорени средства – сумата от стойностите на безвъзмездната финансова помощ на сключените договори по проекти за съответната година с натрупване.
Реално изплатени суми – сумата от стойностите на реално изплатените средства към бенефициенти по приоритетна ос.
Финансово изпълнение – договорените средства и реално извършените плащания спрямо заложения бюджет за съответната година.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз