Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.11-0045-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.1-12/2011/042
Наименование: Подкрепа за деинституционализация на ДДМУИ Надежда село Търнава- община Бяла Слатина
Бенефициент: Община Бяла Слатина
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 13.02.2012
Начална дата: 16.02.2012
Дата на приключване: 16.02.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Враца
                    Бяла Слатина
Описание
Описание на проекта: Да осигури подходяща и ефективна социална инфраструктура в община Бяла Слатина, в съответствие с бъдещите нужди и потребности на ползвателите на предлаганата резидентна услуга. В тази връзка е изведен и конкретния подход за постигане на целта, чрез изграждане на два Центъра за настаняване от семеен тип в гр. Бяла Слатина, съгласно Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в РБ”.
Дейности: дейност 1 (Организация и управление на проекта)
дейност 2 (Подготовка и провеждане на тръжни процедури)
дейност 3 (Извършване на СМР)
дейност 4 (Извършване на строителен надзор)
дейност 5 (Извършване на авторски надзор)
дейност 6 (Одит на проекта)
дейност 7 (Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане)
дейност 8 (Осигуряване на публичност и визуализация на проекта)
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 493 614 BGN
Общ бюджет: 1 435 843 BGN
БФП: 1 435 843 BGN
Общо изплатени средства: 1 435 843 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 435 843 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 950 373 BGN
2014 485 470 BGN
2015 0 BGN
1 435 843 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 220 467 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 807 817 BGN
2014 412 649 BGN
2015 0 BGN
1 220 467 BGN
В т.ч. Национално финансиране 215 376 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 142 556 BGN
2014 72 820 BGN
2015 0 BGN
215 376 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Изградени, оборудвани и обзаведени Центрове за настаняване от семеен тип
Индикатор 2 Деца и младежи с увреждания от Домове за деца с увреждания, ползватели на подобрената социална инфраструктура
Индикатор 3 Брой създадени постоянни работни места


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз