Оперативна програма: Околна среда
Район за планиране: Всички  
 
           
Програмен периодот 2007 до 2013
Бюджет 3 349 689 320
Разпределение на бюджета по фондове
ЕФРР 858 725 171
КФ 2 009 353 778
ЕСФ 0
НФ 481 610 372
ЕФРРКФНФ
2007 62 451 424 150 903 004 47 553 775
2008 91 420 830 216 291 917 69 612 592
2009 124 480 033 290 887 023 94 785 595
2010 131 169 615 306 154 722 99 879 394
2011 140 429 750 327 210 484 106 930 544
2012 149 741 554 348 386 917 114 021 038
2013 159 031 966 369 519 711 121 095 242
Финансово изпълнение на оперативна програма Околна среда
ГодинаБюджет *Договорени **Плащания
2007 260 908 203 0 0
2008 377 325 338 205 295 489 281 728
2009 510 152 650 356 147 728 96 372 016
2010 537 203 731 437 242 177 146 542 767
2011 574 570 778 792 414 325 143 920 315
2012 612 149 509 2 656 997 276 238 590 607
2013 649 646 918 3 273 267 713 870 289 513
2014 0 3 303 608 407 1 154 093 892
2015 0 3 308 032 528 749 015 363
Общо 3 521 957 127- 3 399 106 201
Забележка:
    * - Бюджет на оперативната програма за съответните години.
  ** - Сумата на договорените средства с натрупване.
 
Бюджет Финансово изпълнение
Бюджет на Оперативната програма Финансово изпълнение на Оперативната програма
Ангажиран бюджет - бюджет на оперативна програма за съответната година, като сума от стойностите на европейското и националното финансиране за съответната година.
Договаряне – сумата от стойностите на БФП на сключените договори по проекти за съответната година.
Плащания – реално извършени плащания към Бенефициенти по проекти за съответната година.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз