Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.2.03-0316-C0001
Номер на проект: ESF-2203-04-01001
Наименование: на път-инвенстиция в едно по-добро бъдеще
Бенефициент: БРИЛЯНТ - ТЪРНОВГРАД АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 04.11.2013
Начална дата: 09.12.2013
Дата на приключване: 20.04.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проектното предложение е да се повиши гъвкавостта на пазара на труда чрез насърчаване на географската мобилност на работната сила на територията на Великотърновска област
Дейности: Дейност 1: Организация и управление на проекта 1.1.Подготовка на длъжностни характеристики и сключване на договори с членовете на екипа по проекта; 1.2. Контрол на предоставяне на транспортните услуги от ръководителя по проекта чрез проверки на място; 1.3. Изготване на технически, финансови и др. очети съгласно изискванията на ОПРЧР; 1.4.Подготовка и провеждане на избори на изпълнители по проекта. Екипът за управление на проекта включва ръководител, счетоводител и юрист. Екипът за управление на проекта ще ръководи, контролира и наблюдава процеса на изпълнение на дейностите по проекта.
Дейност 2: Избор на изпълнител за организиран транспорт до и от работното място 1.Подготовка на тръжна документация; 2.Провеждане на открит избор; 3.Сключване на договор с изпълнител; Дейността цели да се осигури ефективност, ефикасност и икономичност при разходване на средствата от безвъзмездната финансова помощ. Дейността ще се извърши при спазване изискванията на ПМС 69 чрез провеждане на открит избор.
Дейност 3: Извършване на организиран транспорт до и от работното място Дейността на фирма „Брилянт-Търновград“ АД се развива в три населени места, респ. на три площадки (три работни места). Работодателят осигурява в началото на работния ден транспорт от населените места, където живеят работниците до съответното работно място. В края на работния ден е осигурен транспорт от работното място до населените места, където живеят работниците. Фирма „Брилянт-Търновград“ АД притежава работни площадки (работни места) в следните три населени места: 1. гр. В.Търново (ул. „Никола Габровски“ № 65) 2. гр. Елена, обл. Великотърновска (ул. „Трети март“ № 15) 3. с. Павел, общ. Полски Тръмбеш (ул. „Осемнадесет“ № 13) 4. До работното място, намиращо се в гр. В.Търново на ул. „Никола Габровски“ № 65 е осигурен транспорт по пет маршрута. Маршрут 1 - най – отдалечено населено място с.Климентово – 49 км Описание : Гр.В.Търново (местодомуване) -- с. Климентово – гр. П.Тръмбеш - с. Петко Каравелово - с. Куцина - с. Поликраище - с. Самоводене - гр. В.Търново, ул. „Никола Габровски“ № 65. /работно място/ - отиване до работното място гр. В.Търново, ул. „Никола Габровски“ № 65 - с. Самоводене - с. Поликраище - с. Куцина - с. Петко Каравелово - гр. П.Тръмбеш – с.Климентово – гр.В.Търново (местодомуване) / връщане от работното място/ Общата дължина на маршрута в едната посока е 98 км., а в двете посоки 196 км. Маршрутът се изминава от едно превозно средство – автобус с малка пътнико вместимост 18+1 места. Маршрут 2 - най-отдалечено населено място гр. Стражица 44 км Описание: от гр. В.Търново (местодомуване) - гр. Стражица,– с. Джулюница – с. Върбица – с. Писарево – с. Шереметя - с. Малък Чифлик - гр. В.Търново, ул. „Никола Габровски“ № 65 -( отиване до работното място). гр. В.Търново, ул. „Никола Габровски“ № 65 – с.Малък Чифлик – с.Шереметя – с.Писарево – с.Върбица – с.Джулюница – гр.Стражица – гр.В.Търново (връщане от работното място) Общата дължина на маршрута в едната посока е 90 км, а в двете посоки е 180 км. Маршрутът се изминава от едно превозно средство – автобус с малка пътнико вместимост 18+1 места Маршрут 3 – най отдалечено населено място гр. Павликени 39 км Описание: гр. В.Търново (местодомуване) - гр. Павликени – с. Момин Сбор - гр. В.Търново, ул. „Никола Габровски“ № 65. / - отиване до работното място. гр. В.Търново, ул. „Никола Габровски“ № 65- с. Момин Сбор - гр. Павликени - гр. В.Търново (връщане от работното място) Общата дължина на маршрута в едната посока е 84 км, а в двете посоки е 168км. Маршрутът се изминава от едно превозно средство – автобус с малка пътнико вместимост 18+1 места. Маршрут 4 – най-отдалечено населено място гр.Килифарево - 14 км Описание: гр. В.Търново (местодомуване) -гр. Килифарево– гр. Дебелец - гр. В.Търново, ул. „Никола Габровски“ № 65. /отиване до работно място/ гр. В.Търново, ул. „Никола Габровски“ № 65-гр.Дебелец – гр.Килифарево – гр. В. Търново /връщане от работно място/ Общата дължина на маршрута в едната посока е 28 км, а в двете 56 км. Маршрутът се изминава от едно превозно средство – автобус с малка пътнико вместимост 18+1 места. Маршрут 5 – най-отдалечено населено място гр.Горна Оряховица 15 км Описание: гр. В.Търново (местодомуване) - гр. Лясковец,– гр. Г.Оряховица – с. Първомайци - гр. В.Търново, ул. „Никола Габровски“ № 65. /отиване до работно място/ гр.В.Търново, ул.„Никола Габровски“ № 65 – с. Първомайци - гр.Г.Оряховица – гр.Лясковец – гр. В. Търново/връщане от работно място/ Общата дължина на маршрута в едната посока е 41 км., а в двете 82 км Маршрутът се изминава от едно превозно средство – автобус с малка пътнико вместимост 18+1 места. Работна база №2 гр. Елена, ул. „Трети март“ № 15 е осигурен транспорт по един маршрут. Маршрут 6 – най отдалечено населено място с.Константин 20 км гр. Елена (местодомуване)с. Константин, общ. Елена (местодомуване) - с. Руховци - гр. Елена, обл. Великотърновска, ул. „Трети март“ № 15. /отиване до работно място/ гр. Елена на ул. „Трети март“ № 15-Руховци-с.Константин-гр. Елена /връщане от работното място/ Общата дължина на маршрута в едната посока е 40 км., а в двете - 80 км. Маршрутът се изминава от едно превозно средство – автобус с малка пътнико вместимост 18+1 места. Работна база № 3 в с. Павел ул. „Осемнадесет“ № 13,/ общ. Полски Тръмбеш/ е осигурен транспорт по един маршрут. Маршрут 7 – най-отдалечено населено място с. Хаджидимитрово – 13 км с Павел (обш.П.Тръмбеш)(местодомуване)-С.Хаджидимитрово/общ.Свищов/ - с.Павел, ул. „Осемнадест“ № 13/отиване до работно място/ с.Павел, ул. „Осемнадест“ № 13 - с.Хаджидимитрово- с.Павел (обш..Полски Тръмбеш (връщане от работно място/ Общата дължина на маршрута в едната посока е 26 км, а в двете посоки е 52 км. Маршрутът се изминава от едно превозно средство – автомобил от 6 до 9 места.
Дейност 4: Информационно обезпечаване и визуализация на проекта 4.1. Пресконференции: една в началото на проекта за представянето му и една в края за популяризиране на резултатите от проекта; 4.2.Публикации в печатни регионални медии на територията на целевите групи при старта на проекта –5 бр. и при приключването му – 5бр.; 4.3.Изработване на 500 бр.информационни постера А3;
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"СЪНИ СИТИ" ЕООД
Алекс ок Еоод
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 150 598 BGN
Общ бюджет: 91 280 BGN
БФП: 91 280 BGN
Общо изплатени средства: 91 280 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 91 280 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 91 280 BGN
91 280 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 77 588 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 77 588 BGN
77 588 BGN
В т.ч. Национално финансиране 13 692 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 13 692 BGN
13 692 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до работното място
Индикатор 2 Дял на лицата, запазили работното място след приключване на насърчителните мерки


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз