Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.05-0166-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Разработване на автомати за модулна система за обслужване на участниците в търговията и обмена на електронни книги"
Бенефициент: "ЕЛЕКТРОННИ КНИГИ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 23.08.2012
Начална дата: 22.10.2012
Дата на приключване: 22.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Иновативната услуга - обект на разработване по проекта представлява разработването на автоматизирана, модулна система за обслужване на участниците в търговията и обмена на електронни книги в защитен и незащитен вид, ограничаваща възможностите за неправомерно ползване и предоставяща пълна информация за употребата им на съдържателите на авторското право.
Дейности: Дейност 2.1 Определяне на главните модули и подмодули на системата
Дейност 4.3 Корекции
Визуализация на проекта.
Дейност 5.1 Изготвяне на икономическа, финансова и техническа оценка
Дейност 3.3 Създаване на административна част на опитния образец
Дейност 4: ИЗПИТАНИЯ НА ОПИТНИЯ ОБРАЗЕЦ НА СИСТЕМАТА И ВЕРИФИКАЦИЯ НА ПРОГРАМНАТА ЛОГИКА И ФУНКЦИОНАЛНОСТ
Дейност 5: ОЦЕНКА И ПОДГОТОВКА ЗА ПАЗАРНА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ИНОВАТИВНАТА УСЛУГА
Изготвяне на маркетингово проучване
Дейност 1: ПРОУЧВАНИЯ И АНАЛИЗ
Дейност 1.2 Технически анализ на възможностите за разработване на системата
Наем на офис и консумативи необходими за изпълнение на проекта
Дейност 5.4 Изработване и публикуване на рекламни материали
Дейност 2: ПЛАНИРАНЕ И ИЗГОТВЯНЕ НА МОДЕЛИ НА АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН НА ИНОВАТИВНАТА СИСТЕМА
Консултантски услуги за изготвяне на ПП.
на Дейност 5.3 Изработване на интернет портална страница
Организация и управление на проекта.
Дейност 5.2 Проучвания, защита на ИС и изготвяне на специфична документация
Наем на колокейшън център
Одит на проекта.
Дейност 1.3 Техническо задание - Спецификация
Дейност 1.1 Анализ и описване на текущото състояние в областта
Дейност 2.2 Разработване на структурата на системата /дърво/карта на системата
Дейност 2.3: Изграждане на релационни бази данни
Дейност 3: ЕТАП 3 РАЗРАБОТВАНЕ НА ОПИТЕН ОБРАЗЕЦ НА СИСТЕМАТА
Дейност 3.1 Разработване дизайн на опитния образец на системата
Дейност 3.2 Програмиране опитния образец на системата
Дейност 4.1 Разработване на методика за изпитване
Дейност 4.2 Изпитване на системата
Дейност 5.5 Участие в специализирани изложения за популяризация
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 358 452 BGN
Общ бюджет: 383 326 BGN
БФП: 344 993 BGN
Общо изплатени средства: 344 992 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 344 993 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 30 355 BGN
2014 224 099 BGN
2015 90 538 BGN
344 992 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 293 244 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 25 801 BGN
2014 190 484 BGN
2015 76 957 BGN
293 243 BGN
В т.ч. Национално финансиране 51 749 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 4 553 BGN
2014 33 615 BGN
2015 13 581 BGN
51 749 BGN
Финансиране от бенефициента 39 828 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 Брой НИРД проекти
Индикатор 3 брой създадени НИРД работни места
Индикатор 4 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 брой подкрепени стартиращи иновативни предприятия
Индикатор 6 ниво на оцеляване на стартиращите иновативни предприятия
Индикатор 7 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 8 Доклад от проведено проучване и анализ на текущото състояние
Индикатор 9 Технически анализ на възможностите за разработване на системата
Индикатор 10 Техническо задание - Спецификация.
Индикатор 11 Определяне на главните модули и подмодули на системата
Индикатор 12 Разработване на структурата на системата /дърво/карта на системата
Индикатор 13 Релационни бази данни
Индикатор 14 Дизайн на опитния образец на системата
Индикатор 15 Програмиране опитния образец на системата
Индикатор 16 Административна част на опитния образец
Индикатор 17 Методика за изпитване
Индикатор 18 Изпитване на системата
Индикатор 19 Корекции
Индикатор 20 Икономическа, финансова и техническа оценка
Индикатор 21 Проучвания, защита на ИС и изготвяне на специфична документация
Индикатор 22 Интернет портална страница
Индикатор 23 Рекламни материали за и маркетингово проучване
Индикатор 24 Специализирани изложения и дейности за популяризация


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз