Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.04-0203-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: ГРИЖИ В ДОМА ЗА РИСКОВИ ГРУПИ ОТ ОБЩНОСТТА
Бенефициент: Община Бобов дол
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.10.2012
Начална дата: 29.11.2012
Дата на приключване: 01.05.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Кюстендил
                    Бобов дол
Описание
Описание на проекта: Създаване на Звено за социални услуги към съществуващ Домашен социален патронаж на територията на община Бобов дол. Ще бъдат обслужвани 71 лица представители на групата на лица/деца с увреждания, и възрастни хора, при които е налице невъзможност или ограничение за самообслужване. Ще бъде назначен и обучен персонал за предоставяне на социални услуги – 30 безработни лица, за предоставянето на социални услуги в домашна среда.
Дейности: Дейност 1: Организация и управление на проекта В рамките на тази дейност ще бъде осъществен подбор и сформиране на експертен и технически екип за апробиране на модела от изследвания, обучения и консултации; сключване и анексиране на договори по проекта; изпълнение на планираните дейности съгласно графика на проекта; вътрешно наблюдение, самоконтрол и оценка на проекта; избор на изпълнители; административно и счетоводно обслужване на проекта; взаимодействие с партньори; изпълнители и участници в проекта; изработване на документация и отчети по проекта; провеждане на оперативни срещи и заседания. Дейността предвижда сформиране на екипи за реализиране на проекта и сключване на договори за работа. Екип за управление и реализация на проекта със следните позиции: ръководител, координатор, технически сътрудник, счетоводител. Предвижда се закупуването на материали и консумативи за административната дейност. Успешното изпълнение на дейността налага закупуване по правилата на ЕФРР и ЗОП на 1 преносим компютър, който ще се ползва и от персонала за попълване на електронния дневник на потребителя; копирна техника. Техниката ще бъде използвана целесъобразно и при реализиране на останалите дейности от проекта. Закупуването става чрез тръжна процедура.
Дейност 2: Изпълнение на график за провеждане на процедури по възлагане Дейността ще се реализира от кандидата по проекта и ще стартира, с изготвяне на график от проектен консултант, който подпомага екипа за управление.Проектният консултант следва да има висше образование, за предпочитане икономическо, да е участвал в изпълнението на поне един сходен проект със социална насоченост. Изборът му става в първата десетдневка на стартиране на проекта и също подлежи на процедура за възлагане. Към графика се изготвя от консултанта и тръжна документация. Проектният консултант проучва съответните външни изпълнители и доставчици и предлага изпращане на покани до тези, които отговарят на посочените в тръжната документация изисквания. Изборът на доставчик или външен изпълнител се прави от Екипа за управление. С процедури за възлагане се назначават на граждански договор проектният консултант, приложни специалисти и се закупуват материали, оборудване /копирно устройство, преносим компютър, метален шкаф за съхраняване на документи/, консумативи, работни предпазни средства - ръкавици, отпечатване на промотиращи дипляни, публикации в печата, излъчване на телевизионен репортаж.
Дейност 3. Подбор на персонал за предоставяне на услуги в домашна среда. Дейността ще стартира реализацията си с публикуване на обяви за набиране на персонал за предоставяне на услуги в домашна среда и приемане на заявления в офиса по проекта. За участие в подбора ще бъдат допуснати безработни лица в трудоспособна възраст, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или на професионална пенсия за ранно пенсиониране. Същият ще се извърши по реда на трудовото законодателство и лицата които бъдат избрани ще бъдат наети на трудови договори, при спазване на всички законови изисквания. За осъществяване на подбора Проектният консултант ще разработи процедура за подбор, като в същата ще залегнат всички основни хоризонтални принципи на ОПРЧР и няма да бъде допусната дискриминация по пол, възраст, етническа и религиозна принадлежност. Процедурата за подбор ще бъде приета от екипа за управление на проекта на екипна среща, съгласувана и одобрена от Кмета на Общината, който ще бъде основният работодател на назначените лица. Подборът ще се проведе на два етапа –по документи и чрез интервю. Ще бъде създадена комисия за осъществяване на подбора, в която ще се включат и представители на други институции. С подбрания персонал се сключват трудови договори, съгласно КТ.
Дейност 4. Провеждане на въвеждащо и надграждащо обучение на персонала за предоставяне на социални услуги в семейна среда. Дейността ще бъде реализирана чрез организиране и провеждане на: - въвеждащо обучение в рамките на 36 часа – 6 дни по 6 часа в една група - за персонала предоставящ услуги преди започване на работа. Обучение ще преминат всички лица, които до момента не са обучавани по сходни проекти и програми; Координаторът носи отговорност за липса на повторно обучение на вече преминали такова в предходни проекти; - поддържащи обучения – 3 броя по два дни, по 6 часа - за надграждане на вече придобитите знания и умения необходими за удовлетворяване на потребностите на потребителите; - консултации - на лицата наети, като персонал за предоставяне на услуги ще се осигурят групови и индивидуални консултации след втория месец от стартиране на предоставяне на услугата – по два часа месечно – общо 20 часа. При осъществяване на дейността ще бъде коректно изпълнявана процедурата за вътрешен контрол и мониторинг, съставена от екипа за управление. Консултациите ще се явяват корекционен механизъм в стремежа на постигане на максимално добро качество на предоставяните услуги . Обученията се реализират по предварително изготвена програма, съобразена с изискванията на Настоящата схема за безвъзмездна финансова помощ. За обученията се осигуряват обучителни материали, папки за съхраняването им, химикали за записки, рекламни тефтери; към материалите се прибавят брошури.
Дейност 5: Приемане на заявления на кандидат - потребителите за включване в Проекта. Информиране и консултиране 1. По време на промотиране на проекта във всички населени места се регламентира времето за прием на молби, вкл. и в съботен ден. Консултант информира и консултира кандидат–потребителите или техните законни представители. За кандидат–потребители, които се придвижват трудно информирането и консултирането става в дома им. 2.. По време на промотиране на проекта и при консултиране кандидат–потребителите се информират, че приоритетно в обхвата на Проекта, без оглед на тяхното финансово положение и при недопускане на дискриминация, основана на пол, увреждане, възраст и др., се включват: - самотноживеещи хора с тежки заболявания, които са поставени в риск от институционализация; - лица/деца с трайни увреждания, чиито близки имат желание да възстановят трудовата си активност Дава се информация и за целевите групи. 4. Желаещите да ползват услугата или техни законни представители подават заявление Заявлението е придружено със следните документи: - документ за самоличност на лицето или законния му представител – настойник, родител, попечител - за справка; - експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК, протокол на ЛКК и/или други медицински документи, удостоверяващи здравословното му състояние. - Всички подадени заявления от кандидат-потребителите на услугата се завеждат във входящ дневник
Дейност 6: Подбор на кандидат- потребителите. Сключване на договори за услуги. Изготвяне на индивидуални планове за предоставяне на услугите 1.Оценката на потребностите на всички подали молба за включване в проекта кандидат-потребители се изготвя от Д”СП”, съгласно насоките за кандидатстване. 2. Комисия от 3 члена, съставена със заповед на Кмета на общината, на база на оценка на потребностите определя потребителите на услугата. 3. Изготвя се списък на одобрените кандидати за ползване на услугата, подредени по низходящ ред. 4. Неодобрените кандидат-потребители се подреждат в списък на чакащи. Те могат да бъдат включвани в рамките на продължителността на Проекта в случай на преустановяване ползването на услугата от одобрените лица при спазване реда на подреждане в списъка. Всички утвърдени потребители получават деветдесетминутно информиране и консултиране относно услугите, правата и задълженията, отношенията с доставчика, таксите, определят се нагласите за допускане на друго лице в дома, очакванията на потребителя за същността на предлаганите услуги. Сключват се индивидуални договори за предоставяне на социална услуга като се уточнява помагащото лице, вида и времетраенето на услугата, дейностите по нейното предоставяне, права, задължения, такси, условия за прекратяване на договора. По време на консултациите потребителите обсъждат и своя индивидуален договор за услуги. Договорът за предоставяне на социална услуга се сключва писмено в три еднообразни екземпляра - по един за страните. След изготвената от Д”СП” оценка на потребностите консултантът, извършил информирането и консултирането, прави предварителен проектоплан на услугите, които предлага за съответния потребител, съобразен с желанията на потребителя и наблюденията по време на информационно-консултативна среща с всеки кандидат-потребител. 1. Индивидуалният план за предоставяне на услугата описва дейностите, които изпълнителят се ангажира да извършва за подобряване качеството на живот на потребителя. 2. Индивидуалният план се изготвя от консултанта с участието на потребителя, а когато това е невъзможно – с участието на негов роднина, близък или законен представител. 3. Планът се съобразява в максимална степен с начина на живот на потребителя и с неговите предпочитания, зачита се неговото право на избор. Ограничения в избрания от потребителя начин на живот се предприемат само в негов интерес – при риск от самоувреждане или създаване на опасност за други хора. 4. Индивидуалният план формулира целта на предоставянето на съответната услуга и съдържа описание на дейностите, които ще бъдат извършвани за задоволяване на установените в съответствие с чл. 40 г, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, съобразно с индивидуалните потребности на потребителя. 5. Индивидуалният план за предоставяне на услугата се изготвя на база оценка на потребностите, беседа с потребителя и оценка на риска. Разписват се конкретни дейности, които са насочени към постигане на най-пълно задоволяване на индивидуалните потребностите на конкретния потребител. 6. Индивидуалният план включва оценка на рисковете за здравето и безопасността на потребителя, както и процедури и действия за контролиране на основните рискови фактори. 7. Планът се актуализира веднъж на шест месеца или по-често, ако са настъпили промени в първоначално констатираните обстоятелства. След като промените се съгласуват с потребителя, негов роднина, близък или с неговия законен представител, те се вписват в плана. 8. Планът се изготвя в два еднообразни екземпляра, които се подписват от потребителя или от негов законен представител, изпълнителят и консултанта, изготвил плана 9. Дейностите на персонала по изпълнение на плана се описват подробно в дневника на потребителя
Дейност 7. Предоставяне на почасови социални услуги в семейна среда. Услугите, които се предоставят от звеното за услуги в дома в изпълнение на индивидуалните планове и развиващи програми са: 1. Услуги за лична помощ, в това число и дейности с медико-социална насоченост - предоставят ги болногледачи, които предоставят: - Помощ при ежедневни дейности, свързани с личната хигиена и организация на деня -обличане, събличане, къпане, миене, бръснене и поддържане на устната хигиена; - Задоволяване на основни жизнени потребности: помощ при приемането на лекарства, храна и други дейности от ежедневието, поддържащи здравето; пазаруване и приготвяне на храна. - Оказване на съдействие при промяна на здравословното състояние за получаване на медицинска помощ; - Административни услуги; контакт с личния лекар, закупуване на лекарства и контрол над приема им - Други дейности, отразени в индивидуалния план за предоставяне на услугата 2.Помощ при комунално-битови дейности – оказва се от икономи които : - метат обитаваните помещения - правят покупки за домакинствата, - приготвят, сервират,отсервирват храни ,мият съдове - пазаруват със средства на потребителя и изпълняват други домакински задължения. - оказват подкрепа в психо-емоционален план чрез свободни разговори, разходки, четене на глас, организиране на празници. 3. Услуги за социална подкрепа и социално включване - изпълнява се от сътрудник социални дейности, които: − Извършват административни услуги - Поддържат връзка с личния лекар - Закупуват лекарства и хигиенни материали със средства на потребителя; - Придружават потребителя на обществени мероприятия: − Оказват на потребителите емоционална подкрепа и информация, съветват по различни теми като хранене, хигиена, упражнения, отношение към околния свят. - Предоставят психологическа подкрепа на потребителя чрез разговори, разходка сред природата или четене на глас - Обучават потребителя в енергийна пестеливост, управление на отпадъците чрез разделно събиране на отпадъците - Извършват и други дейности съгласно индивидуалния план напотребителя; Помагащото лице спазва стриктно договореното работно време или обем работа, отразени в индивидуалния му график за работа при всеки един потребител, в чийто дом работи. -Изпълнител се заменя с друг само при наличието на основателни причини като: • прекратяване на трудовото правоотношение между помагащото лице и доставчика • ползване от изпълнителя на неплатен отпуск или отпуск по болест, повече от 30 дни; • липса на съответни умения или физически капацитет на изпълнителя при промяна в нуждите на потребителя; • промени в графика/времетраенето на посещенията при потребителя и невъзможност на изпълнителя да работи в съответствие с настъпилите промени; • необходимост от осигуряване защита на изпълнителя от насилие или дискриминация; • възникване на психологическа несъвместимост между потребителя и изпълнителя; • възникване на отношения между потребител и изпълнител, които излизат извън професионалните и които крият възможност за нарушения на етични принципи и злоупотреба (интимни връзки, връзки, свързани с материални интереси); • основателно и аргументирано искане на потребителя за замяна на изпълнителя. - Замяната на изпълнителя се съгласува с потребителя, неговите близки или законния му представител в случаите, когато промяната е с постоянен характер или с времетраене повече от 30 дни. 1.Своята ежедневна дейност изпълнителят отбелязва в дневник на потребителя, който се съхранява в дома на клиента и до който имат достъп и близките на обслужваното лице. Дневникът съдържа запис на посещението и основните дейности, които е извършил изпълнителя: оказана помощ при прием на лекарства, като се посочва час и доза на прием на лекарство; молба или препоръка за допълнителна медицинска помощ; действия, свързани с финансови въпроси извършени от името на потребителя (получаване на пенсия, по-голяма покупка, др.); промени в състоянието на потребителя (физическо състояние, нови потребности и др.); инцидент или злополука; друга важна за здравето и състоянието на потребителя информация. Въвежда се електронно водене на дневника. Персоналът получава помощ от Екипа и доброволци- служители на кметствата по селата за правилно водене на дневника. 2. Оказваната помощ и подкрепа от изпълнителя по време на предоставяне на услугата се извършват по възможно най-деликатен и ненатрапчив начин. Това се отнася в най-голяма степен, когато се оказва помощ на потребителя при: осъществяване на пряк допир (обличане, събличане, къпане, миене, бръснене и поддържане на устната хигиена); помощ при приемането на лекарства, храна и други дейности от ежедневието, поддържащи здравето; оказване на съдействие при промяна на здравословното състояние за получаване на медицинска помощ; приготвяне на храна; пазаруване; административни и други услуги. - изпълнителите се отнасят с разбиране и уважение към възрастовите, религиозните, етническите, културните, физическите, психическите, половите и сексуалните различия на потребителите, техните близки, роднини или законни представители. - Когато се грижат за деца, помагащите лица използват всяка възможност да развиват техните знания и умения. - изпълнителите са длъжни да предприемат мерки, с които да предпазят децата, ползващи услугата от опасности и насилие. - Ограничения в избрания от потребителя начин на живот се предприемат само в негов интерес – при риск от самоувреждане или създаване на опасност за други хора. Тези ограничения се записват в оценката на рисковете и начините за тяхното контролиране, които са част от индивидуалния план за предоставяне на социалната услуга. 3. Предоставянето на социалната услуга се извършва при стриктно спазване на правилата и процедурите, разписани на национално и териториално равнище. 5. Екипът за управление на проекта, подпомогнат от проектния консултант, изготвя правилник за вътрешния ред, в който се разписва системата за вътрешен контрол и мониторинг на дейността; в системата се отбелязва задължително броят на супервизиите и периодите на проверка на качеството на грижа и предоставяна услуга. 6. Консултантите по проекта извършват комбинирана социална работа при сигнали за конфликти и ненапасване между потребител и помагащо лице от персонала. 7. За болногледачите се закупуват предпазни ръкавици за работа 8. Преносимият компютър и печатното устройство, закупени по дейност 2 се използват при електронно водене на дневник на потребителя, за съхраняване на хартиения носител се закупуват папки, осигурява се печатна хартия.
Дейност 8. Популяризация, визуализация и достъпност на дейностите и резултатите от проекта. За тази цел проектът предвижда подготовката и реализация на дейности като: редовна публикация на информация в уеб-сайта на общината. Предвиждат се платени публикации в регионални вестници за популяризирането на целите, дейностите и резултатите на проекта – 2 броя. Ще бъде подготвени и реализирани въвеждаща и заключителна конференция. Началната конференция запознава обществеността с целите на проекта, целевите групи, дейностите, финансирането, ОП”РЧР”, а на заключителната конференция ще бъдат обявени резултати от дейностите по проекта. Ще бъде излъчен телевизионен репортаж. Ще бъдат проведени информационни дни във всички населени места в общината, с цел запознаване на всички жители с проекта. Заложено е отпечатване и разпространение на брошури и рекламни материали. Всички действия за информация и публичност ще включват следните елементи: флаг на ЕС, логото на ЕСФ и логото на ОП РЧР. Проектът предвижда за тази дейност да приложат правила на ЕФРР и действащото ПМС 180/ 27.07.2007 г. за допустимост на разходите по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси".
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 170 327 BGN
Общ бюджет: 164 775 BGN
БФП: 164 775 BGN
Общо изплатени средства: 150 261 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 164 775 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 73 915 BGN
2014 76 346 BGN
2015 0 BGN
150 261 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 140 058 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 62 828 BGN
2014 64 894 BGN
2015 0 BGN
127 722 BGN
В т.ч. Национално финансиране 24 716 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 11 087 BGN
2014 11 452 BGN
2015 0 BGN
22 539 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой новосъздадени предприятия в сферата на социалната икономика
Индикатор 2 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз