Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0020-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Високопроизводителна модернизация
Бенефициент: КИМ ПЛАСТ ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 27.07.2012
Дата на приключване: 27.07.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Велико Търново
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е да допринесе за повишаване на конкурентоспособността на българските малки и средни предприятия. Успешното му реализиране ще повлияе и върху конкурентоспособността на останалите фирми в сферата на производство на пластмаси. Ще ги стимулира да бъдат по-активни в търсенето на възможности за въвеждане на иновации и високи технологии, в разработване на нови изделия, за производството на които ще се използват по-малко материали и електроенергия, а качеството на продуктите значително ще се повиши.
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1 - Организация и подготовка за изпълнението на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 2 - Провеждане на тръжна процедура за избор на доставчици на ДМА
Подготовка и изпълнение на Дейност 3 - Доставка, инсталиране и пускане в експлоатация на закупеното оборудване
Подготовка и изпълнение на Дейност 4 - Избор на консултантска организация и провеждане на маркетингово проучване
Подготовка и изпълнение на Дейност 5 - Популяризиране и визуализация на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 6 - Мониторинг и отчетност на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 7 - Финансов одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 786 419 BGN
Общ бюджет: 1 117 200 BGN
БФП: 782 040 BGN
Общо изплатени средства: 782 035 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 782 040 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 782 035 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
782 035 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 664 734 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 664 730 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
664 730 BGN
В т.ч. Национално финансиране 117 306 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 117 305 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
117 305 BGN
Финансиране от бенефициента 337 037 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 5 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 6 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 7 Въведени нови технологии
Индикатор 8 Въведени нови продукти.
Индикатор 9 Проведени тръжни процедури – открит избор.
Индикатор 10 Закупени по проекта машини и съоръжения.
Индикатор 11 Проведени тръжни процедури – събиране на поне 3 оферти.
Индикатор 12 Проведено маркетингово проучване
Индикатор 13 Поставени визуализиращи табели и стикери по проекта.
Индикатор 14 Доклад на независим одитор за проекта.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз