Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.1.13-0412-C0001
Номер на проект: ESF-1113-01-01018
Наименование: "Създаване на нови работни места в сферата на виртуално бизнес сътрудничество"
Бенефициент: "АГЕНЦИЯ КАРИЕРА" ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 09.09.2013
Начална дата: 11.10.2013
Дата на приключване: 11.02.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Основната цел на проекта е постигане на по-високи нива на заетост, чрез създаване на нови работни места за 29 - годишни безработни младежи и предоставяне на възможност за повишаване на професионалните и ключовите им компетентности.
Дейности: Дейност 1: Организация и управление
Дейност 2: Провеждане на професионално обучение по част от професия „Офис мениджър”, код по СППОО 346010 Обучението ще даде възможност на безработните младежи до 29-годишна възраст да се запознаят с основните дейности, които са заложени в част от професия „Офис мениджър”. Да участват в практически задачи и упражнения, които ще им дадат ясна представа за начина на извършванена работата. Темите, които са застъпени са базата и са в основата на бъдещата им прфесионална реализация. Някой от тях са: -Здравословни и безопасни условия на труд; - Трудово правно законодателство; - Мотивация, комуникативни умения, работа в екип; - Делово общуване и организация на работното време; - Комуникация и професионална технология; - Икономика на предприятието; - Фирмено право; - Делова документация; - Фирмена култура; - Организация на времето; - Управленски фунцкии; - Презентации; - Преговори; След приключване на предвиденото обучение целевата група ще положи изпит за сертифициране в част от професия „Офис мениджър”.
Дейност 3: Доставка на офис (мебелно) обзавеждане. За предвидената дейност е необходимо да бъдат доставени офис мебели, които са необходими за всекидневното изпълнение на работните задължения на новопостъпилите служители, целева група по настоящата схема. Размерите и функционалностите на мебелите са съобразени с големината на офиса, в който ще работят младежите до 29-годишна възраст. Спецификациите са следните: 1. Бюрa Група от 10 работни бюра,предназначена за Контакт център; * общ размер на групата 615 х140(145) х 72/110 см * размери на работен плот 120х70 ;странични плотове; Размерите са съобразени с големината на офиса, в който ще се разполагат. 2. Контейнер с чекемеджета Размери:40-43 х 50-54 х 70-72 см;с три или четири чекмеджета с метални водачи 3. Офис шкаф за документи Офис шкаф с 2/3 плътни врати, размери 80х35х180 4. Офис стол Работен стол с регулиране на височина, с подлакътници Предвижда се избор на доставчик след проведена процедура поПМС 69/2013 г. , сключване на договор, извършена достава при наличието на всички необходими разходооправдателни документи.
Дейност 4: Доставка на комуникационно оборудване на новите работни места. Предвидената дейност е необходима поради спецификата на работа на новонаетите на работа 29 – годишни безработни младежи, целева група по настоящата схема. Тази техника ще даде възможност да се изгради контактен център за постоянна връзка с клиентите, приемане и генериране на минимум 8 разговора по едно и също време, извършване на телефонен маркетинг. Заложените спецификации са съобразени с работните процеси. 5. IP Телефонен апарат Дисплей: LCD дисплей с не по-малко от 3 реда Съвместимост със софтуер: Broadsoft /Avaya/Asterisk Да поддържа широколентов audio codec ; Да поддържат SIP и аудио кодеци. Да предоставят възможност за допълнителни услуги от тип: - Отговор/освобождаване на отговора; - безусловно и условно пренасочване на всички разговори; - задържане/възстановяване на разговора; - статус на обаждането - идентификация на номера на повикващия; - конферентни разговори; - повторно набиране на последния номер; - индикация за получени съобщения; - списък на последни повиквания - входящи, изходящи, не приети повиквания; 6. Професионални Call Center слушалки Широкочестотно аудио (20Hz-20kHz); Премахване на смущенията и високочестотните пикове по линията ; Подходяща за VoIP ;QD функция, позволяваща мобилност на оператора без прекъсване на разговора;Шумо-анулиращ микрофон за филтриране на околния шум;Вариант за едно ухо;Регулируема диадема;Свързване чрез In-Line USB;Mute бутон и контрол на звука на кабела;Дължина на кабела – мин. 80 см 7. IP PBX телефонна централа 1. IP базираната телефонна система да е конфигурирана и предложена с възможност за виртуална неблокируемост за минимум 8 едновременни разговора;2. Предлаганата IP базирана телефонна система трябва да отговаря на изискванията на стандартите на ITU-Т и ETSI;
Дейност 5: Доставка на офис оборудване. Предвидената дейност е необходима, поради спецификата на работата, която предстои да се извършва от целевата група, а именно : 1. Проектов мениджмънт – координация и наблюдение на проекти. 2. Офис мениджмънт – разпределение на времето (календар), презентации, административно и организационно подпомагане. 3. Търсене в интернет – намиране на необходимата информация по всички възможни теми. Резултатът се получава в обобщен вид. 4. Eventmanagement – Идеи, цялостно планиране, организация, координация, провеждане на мероприятия. 5. Писмени услуги – Създаване на текстове и корекции, създаване на документи и управление, фирмена кореспонденция, писма, електронна поща, статии, речи, автобиографии и др. 6. Управление на данни – поддръжка и управление на данни. 7. Телефонен сервиз – поемане на телефонни разговори. 8. Планиране на командировки – координиране и организиране на командировки (самолетни билети, подготовка за срещи, резервации за ресторанти и хотели) и други Поради прогнозираното натоварване на работния процес са изчислени следните спецификации за оборудването: 8. Персонален компютър Процесор: Четириядрен Intel® Core™ i7-2670QM Processor (6M Cache, 2.2GHz up to 3.10 GHz); РАМ памет 6GB - 8GB ;Твърд диск минимум 750GB Монитор 15,6"-17" 9.Мултифункционална машина Функции: Print, copy, scan, fax, email Двустранен печат Натоварване, стр./месец: От 30 000 до 50 000 страници; 10. Подвързваща машина Формат на подвързване- А4;Вид на подвързване- пластмасови гребени;Технология на перфориране- ръчен;Водач за размера на гребена 11. Машина за унищожаване на документи С ниво на секретност мин 2; Контейнер за изрезки; С функция за унищожаване на телчета, кламери, CD. 12. Флипчарт Флипчарт на триножник с пластмасова рамка 70х100см 13. Проектор Мултимедиен проектор с говорител. 14. Екран за проектор Мобилен екран за мултимедиен проектор. 15. Бяла магнитна дъска Бяла дъска с алуминиева рамка, 120 х 180 см
Дейност 6: Обучение по ключова компетентност 2 ”Общуване на чужди езици”- Английски език; Немски език Обучение по английски и немски език включващо 100 учебни часа по 45 минути. Основните теми са лексика и функционална граматика, в съчетание с акцент върху бизнес разговорите. Владеенето на високо ниво на езика е необходимо, поради естеството на бъдещата им работа и по-конкретно разговори с чуждестранни партньори, обработка на документи на английски и немски език за бизнес нужди. След завършване на обучението, участниците ще се явят на изпит за сертифициране по съответното ниво, за което са обучавани.
Дейност 7: Наемане на работа на успешно завършилите обучението лица, безработни младежи до 29 –годишна възраст. За осъществяването на тази дейност е необходимо сключване на 10 броя трудови договори на 8- часов работен ден с представителите на целевата група на позиция „Административен секретар”, код 3343 3001 в новооткрития Контактен център. Средствата за трудовото възнаграждение са в размер на минималния осигурителен доход за съответната основна икономическа дейност и квалификационна група професии за съответната година. Наетите лица ще получат необходимия първоначален инструктаж и ще започнат същинската работа.
Дейност 8: Визуализация на проекта Дейността се извършва съгласно изискванията на Ръководството за изпълнение на дейностите за информиране и публичност по ОП РЧР и Регламент (ЕК) № 1828/ 2006 г. на Европейската комисия от 8 декември 2006г. относно реда и начина на изпълнение на Регламент (ЕО) № 1083/ 2006 г. на Съвета за определянето на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и на Регламент 1080/ 2006 г. на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за регионално развитие. Целта е да се постигне широка публичност относно резултатите от проекта и информиране на общността относно ролята на ЕСФ, ЕФРР чрез ОП РЧР в неговата успешна реализация. Предвид факта, че проектът предвижда осъществяване на инвестиции в ДМА на мястото на изпълнението му, на видима площ, ще бъдат поставени 2 постоянни обозначителни табели, указващи вида, името на дейността, логото на ОП РЧР, емблемата на ЕС и името на финансиращата организация. При изработването на табелите ще бъдат спазени графичните стандарти, включени в Анекс 1 към Регламент (ЕК) № 1828/ 2006 г. на Европейската комисия. Предвижда се в рамките на проекта да бъдат проведени две публични събития за оповестяване на резултатите по проекта пред заинтересовани страни и медии. Информацията за проекта ще бъде отразена и в уеб сайта на предприятието, до която ще имат достъп всички настоящи и потенциални клиенти. За маркиране на закупените ДМА ще се поставят стикери и ще се изработят информационни материали.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 136 459 BGN
Общ бюджет: 116 588 BGN
БФП: 116 588 BGN
Общо изплатени средства: 116 588 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 116 588 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 27 000 BGN
2014 20 434 BGN
2015 69 154 BGN
116 588 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 99 100 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 22 950 BGN
2014 17 369 BGN
2015 58 781 BGN
99 100 BGN
В т.ч. Национално финансиране 17 488 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 4 050 BGN
2014 3 065 BGN
2015 10 373 BGN
17 488 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 Брой лица, включени в заетост след обучение
Индикатор 4 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 5 дял на лицата, придобили ключови компетенции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз