Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.09-0077-C0001
Номер на проект: ЦА12-22-81
Наименование: Подобряване на капацитета на Дипломатическия институт към Министъра на външните работи за придобиване на ключови умения и компетентности на служителите си
Бенефициент: Дипломатически институт към Министерство на външните работи
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 02.04.2013
Начална дата: 25.09.2013
Дата на приключване: 25.09.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Подобряване на квалификацията и мотивацията на служителите в администрацията на Дипломатическия институт към Министъра на външните работи.
Дейности: Дейност 1. Обучения по теми, избрани от каталога на Института за публична администрация („ИПА”) Ще бъдат посетени следните курсове по теми, избрани от каталога на Института за публична администрация: 1. Конумикационна стратегия - разработване и план за реализация /ЕФ-1/ - 7 служители; 2. Стратегически мениджмънт в държавната администрация /УА-1/ - 3 служители; 3. Работа с електронно подписани документи /ИТО-5/ - 3 служители; 4. Практически аспекти в работата на звената по човешки ресурси /ЧР-6/ - 3 служители; 5. Управление и оценка на изпълнението /ЧР-2/ - 2 служители; 6. Организационно развитие. Управление на промяната /УА-5/ - 8 служители; 7. Връзки с обществеността /ЕФ-3/ - 8 служители; 8. Практически умения за ефективни комуникации /ЕФ-8/ - 9 служители; 9. Държавен протокол и церемониал /ЕФ-7/ - 5 служители; 10. Административна стилистика /ПР-4/ - 2 служители; 11. Основни производства по АПК (за неюристи) /ПР-6/ - 1 служители; 12. Административно регулиране на стопанската дейност /ПР-2/ - 2 служители; 13. Актуални въпроси при изготвянето на годишните финансови отчети на бюджетните предприятия /ФС-2/ - 2 служители; 14. Контрол, одит и отчетност в администрацията /ФС-1/– 2 служители; 15. Управление на собствеността /ФС-6/ - 2 служители; 16. Презентационни умения. MS Power Point /ИТО -23/– 4 служители; 17. Електронни таблици с MS EXCEL /базов курс/ /ИТО -8/ - 6 служители;
Дейност 2. Специализирани обучения на служители от администрация на Дипломатическия институт Дейността предвижда провеждане на индивидуални специализирани обучения за придобиване на специфични компетенции по следните теми: 1. Обучения за работа със специализирани софтуерни продукти – Photoshop, Corel Draw – 4 служители 2. Ефективна работа със спрецифични групи потребители на услуги на ДИ: комуникация с чуждестранни граждани и взаимодействие в мултикултурна среда – 8 служители.
Дейност 3. Групови обучения за служителите от администрацията на Дипломатическия институт Груповите обучения са насочени към преодоляване на проблеми, свързани с координацията между отделните звена и уменията им да работят заедно и в екип. За тази цел ще бъдат проведени 2 двудневни изнесени групови обучения по следните теми: - Работа в екип на администрация - Предотвратяване и решаване на конфликти в екипа Тези обучения ще обхванат цялата администрация на института. За участниците ще бъдат изработени работни материали, съобразени с принципите на неформалното учене и интерактивния характер на мероприятията.
Дейност 4. Дейности за информация и публичност За публичността на проекта Дипломатическият институт ще качи информация на страницата си в интернет www.bdi@mfa.government.bg, в страницата във Facebook, в които подробно ще опише целия проект, дейностите и резултатите от него. Също така ще се изработи информация, популязираща проекта, които ще бъде публикувана в издаваното от Дипломатическия институт двуезично списание «Дипломация» с тираж 300 бр. Списанието се разпростанява в мрежата от български и международни контакти на Института и е достъпно в електронен вариант на страницата на ДИ. Проектът ще бъде и официално представен при стартирането и приключването му на регулярна пресконференция на Министерство на външните работи, както и в печатна и електронна медия.
Дейност 5. Дейности по организация и управление на проекта Ще бъде сформиран екип за управление на проекта, състоящ се от ръководител, координатор и счетоводител. Създаване на организационна структура, разработване на длъжностни характеристики на екипа и разпределение на конкретните задачи са основните задачи на тази дейност.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Компо ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 38 386 BGN
Общ бюджет: 35 915 BGN
БФП: 35 915 BGN
Общо изплатени средства: 35 915 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 35 915 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 7 600 BGN
2014 9 505 BGN
2015 18 810 BGN
35 915 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 30 528 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 6 460 BGN
2014 8 079 BGN
2015 15 989 BGN
30 528 BGN
В т.ч. Национално финансиране 5 387 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 140 BGN
2014 1 426 BGN
2015 2 822 BGN
5 387 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 (Д) Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 5 (Д) Дейност 1: Проведени обучения
Индикатор 6 (Д) Дейност 1: Обучени служители
Индикатор 7 (Д) Дейност 2: Проведени обучения
Индикатор 8 (Д) Дейност 2: Обучени служители
Индикатор 9 (Д) Дейност 3: Проведени обучения
Индикатор 10 (Д) Дейност 3: Обучени служители
Индикатор 11 (Д) Дейност 3: Обучени жени
Индикатор 12 (Д) Дейност 4: Публикации на сайта
Индикатор 13 (Д) Дейност 4: Публикувана информация
Индикатор 14 (Д) Дейност 4: Прессъобщения
Индикатор 15 (Д) Дейност 5: Съставени и подписани договора с членовете на екипа
Индикатор 16 (Д) Дейност 5: Изготвен протокол от началната среща
Индикатор 17 (Д) Дейност 5: Изготвени и проведени процедури за избор на външен изпълнител
Индикатор 18 (Д) Дейност 5: Изготвени междинни и окончателен технически доклади


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз