Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-0412-C0001
Номер на проект: ESF-2303-03-02004
Наименование: "Безопасни условия на труд на работните места"
Бенефициент: „МИ-12” ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 19.06.2013
Дата на приключване: 19.06.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, осигуряване на по – добра защита на работещите на работните места.
Дейности: Дейност 1 Управление на проекта Управление на изпълнението на проект финансиран със средства на ЕСФ на ЕС представлява сложна система от взаимни връзки и съдържа в себе си различни компоненти: Управление на интегритета в проекта; Управление на времето в проекта; Управление на цената в проекта; Управление на качетвото в проекта; Управление на човешките ресурси в проекта; Управление на комуникацията в проекта; Структуриране на управленския екип; Изготвяне на длъжностни характеристики на членовете на екипа за организация и управление на проекта; Подготовка и стартиране на проекта; Изпълнение на плана за действие на дейностите по проекта.
Дейност 2 Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност, общо или на отделни елементи от нея във „МИ 12” ООД. Да се направи оценка на състоянието и проектирането на организацията на трудовата дейност и работната среда в предприятието. Да се анализират условията за по – рационално използване на трудовите и материални ресурси, повишаване на ефективността на производството и производителността на труда. Да се анализират по задълбочено причините за заболеваемостта на работещите и предприемат мерки за намаляването и. Да се анализират и вследствие на анализа се предприемат допълнителни мерки за подобряване на условията на труд с цел намаляване на травматизма и заболеваемостта. Да се оцени ергономичността на работните места и предприемане на мерки за подобряването и. Да се идентифицира наличието на психоемоционално напрежение в колектива и се приложи профилактична програма за намаляване на стреса на работното място.
Дейност 3 Закупуване колективни предпазни средства Закупуване на пожароизвестителна система за един обект на фирмата. В обекта се работи с нагревателни уреди, нагряване на масла, което е предпоставка за възникване на пожари. Пожароизвестителната инсталация ще допринесе до опазване на живота и здравето на персонала.
Дейност 4 Закупуване на лични предпазни средства. Ще се закупят ЛПС за работещите в различните сектори на предприятието с по – добри защитни характеристики. Необходимостта се обосновава от желанието на ръководството на предприятието да намали до минимум травматизма и заболяванията на персонала в резултат от трудовата дейност.
Дейност 5 Информация и публичност по проекта на „Ми 12” ООД Публикуване на информация, отпечатване на информационни материали. Популяризиране реализираните дейности по проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 62 621 BGN
Общ бюджет: 57 958 BGN
БФП: 57 958 BGN
Общо изплатени средства: 57 958 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 57 958 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 12 520 BGN
2014 45 438 BGN
2015 0 BGN
57 958 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 49 264 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 10 642 BGN
2014 38 622 BGN
2015 0 BGN
49 264 BGN
В т.ч. Национално финансиране 8 694 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 878 BGN
2014 6 816 BGN
2015 0 BGN
8 694 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз