Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.08-0035-C0001
Номер на проект: A12-22-25
Наименование: Подобряване ефективността на общинска администрация Челопеч, чрез обучение
Бенефициент: Община Челопеч
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 01.03.2013
Начална дата: 27.05.2013
Дата на приключване: 27.05.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Челопеч
Описание
Описание на проекта: Повишаване капацитета на служителите от администрацията на община Челопеч за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията.
Дейности: Дейност №1: Обучения за професионално развитие от ИПА В рамките на проекта, на база на проучване и идентифициране на нуждите от обучение, ще се проведат обучения за професионално развитие от ИПА на 17 служителя. 1.1. Е-правителство: Успешни практики и предпоставки за развитие (ИТО-1) – обучаващ се – 1 бр. 1.2. Практически умения за деклариране и управление на конфликта на интереси (ПР-18) - обучаващи – 1 бр. 1.3. Работа с електронно подписани документи (ИТО-5) – обучаващ се – 1 бр. 1.4. Новите моменти при извършване на одитите за съответствие при финансовото управление и одитите за заверка на годишните финансови отчети на бюджетните предприятия (ФС-3) – обучаващ се – 1 бр. 1.5. Изграждане на публичен имидж (ЕФ-4) – обучаващ се – 1 бр. 1.6. Практически аспекти в работата на звената по човешки ресурси (ЧР-6) – обучаващ се – 1 бр. 1.7. Семеен кодекс и кодекс на международното частно право (ПР-9) – обучаващ се – 1 бр. 1.8. Връзки с обществеността (ЕФ-3) – обучаващ се – 1 бр. 1.9. Управление на собствеността (ФС-6) – обучаващ се – 1 бр. 1.10. Основни производства по АПК (ПР-6) – обучаващ се – 1 бр. 1.11. Устройство на територията- политика и управление (ФС-8) – обучаващ се – 1 бр. 1.12. Административно регулиране на стопанската дейност (ПР-2) – обучаващ се – 1 бр. 1.13. Контрол, одит и отчетност в администрацията (ФС-1) – обучаващ се – 1 бр. 1.14. Актуални въпроси при изготвянето на годишните финансови отчети на бюджетните предприятия (ФС-2) – обучаващ се – 1 бр. 1.15. Практически умения за ефективни връзки (ЕФ-8) – обучаващ се – 1 бр. 1.16. Държавен протокол и церемониал (ЕФ-7) – обучаващ се – 1 бр. 1.17. Електронни таблици с MS EXCEL/ базов курс/ (ИТО-8) – обучаващи се – 5 бр. 1.18. Електронни таблици с MS EXCEL/ напреднали/ (ИТО-9) – обучаващи се – 2 бр. 1.19. Презентационни умения MS POWER POINT /базов курс/ (ИТО-23) – обучаващи се – 5 бр. Общината ще подаде заявка до ИПА за планираните обучения за служителите от администрацията за 2013г. ИПА ще подаде информация за одобрените от тяхна страна обучения и обучавани. Обученията ще се проведат през 2013 по график изготвен от ИПА. Място на провеждане – извън община Челопеч, на място определено от ИПА. Продължителност на обученията – всяко едно от тях от 1 до 3 дни. Успешно преминалите обучението ще получат сертификат/удостоверение. За дните на обучение, съответните служители ще се командироват до мястото, където ще се провежда обучението. Превозът на служителите от с. Челопеч до мястото на обучението и обратно ще се извършва с общински лек автомобил.
Дейност №2: Обучения за придобиване на ключови умения: Поддейност №2.1.: Обучение „Лична ефективност на служителите от общинска администрация Челопеч“ Поддейност №2.2.: Обучение „Екипна ефективност на служителите от общинската администрация Челопе Предвижда се да се осъществи изнесено обучение (с откъсване от работното място) в рамките на два дни за всички служители и кмета от общинска администрация Челопеч – 20 човека. Обучението ще се възложи за изпълнение по реда на ЗОП на фирма, притежаваща необходимата квалификация и опит. Изпълнителят ще е задължен да осигури квалифицирани обучители, обучителни материали, зала за обучение, място за нощувка, транспорт и храна за участниците. Предвижда се да се осъществи изнесено обучение (с откъсване от работното място) в рамките на два дни за всички служители и кмета от общинска администрация Челопеч – 20 човека. Обучението ще се възложи за изпълнение по реда на ЗОП на фирма, притежаваща необходимата квалификация и опит. Изпълнителят ще е задължен да осигури квалифицирани обучители, обучителни материали, зала за обучение, място за нощувка, транспорт и храна за участниците. Предвижда се да се осъществи изнесено обучение (с откъсване от работното място) в рамките на два дни за всички служители и кмета от общинска администрация Челопеч – 20 човека. Обучението ще се възложи за изпълнение по реда на ЗОП на фирма, притежаваща необходимата квалификация и опит. Изпълнителят ще е задължен да осигури квалифицирани обучители, обучителни материали, зала за обучение, място за нощувка, транспорт и храна за участниците.
Дейност 3.1 Чуждоезиково обучение на служители от общинска администрация Челопеч Предвижда се да се осъществи обучение по английски език, ниво А2 за 8 служители от общинска администрация Челопеч. Обучението ще се възложи за изпълнение по реда на ЗОП на фирма, притежаваща необходимата квалификация и опит. Продължителност – 4 месеца Изпълнителят ще е задължен да осигури квалифицирани обучители, обучителни материали.
Дейност 3.2 Чуждоезиково обучение на служители от общинска администрация Челопеч Предвижда се да се осъществи обучение по английски език, ниво А2 за 8 служители от общинска администрация Челопеч. Обучението ще се възложи за изпълнение по реда на ЗОП на фирма, притежаваща необходимата квалификация и опит. Продължителност – 4 месеца Изпълнителят ще е задължен да осигури квалифицирани обучители, обучителни материали.
Дейност 4 : Дейности за информация и публичност за финансирането, същността, целите и изпълнението на проекта. За да осигурим достатъчно информация и публичност относно конкретните цели, дейности и резултати на проекта, предвиждаме откриване на специална секция по проект в електронната страница на община Челопеч. В началния и в последния етап на проекта предвиждаме организиране на две пресконференции. Публикуването на информация в интернет ще бъде ангажимент, който ще се изпълнява своевременно, но в същото време ще се публикува информация в печатни медии, както и излъчване на материал в местна електронна медия. Предвижда се изготвяне и разпространение на информационни брошури, които също ще спомогнат за разпространение на целите и резултатите от проекта и постигане на желаната публичност.
Дейност 3 Чуждоезиково обучение на служители от общинска администрация Челопеч Предвижда се да се осъществи обучение по английски език, ниво А1 за 8 служители от общинска администрация Челопеч. Обучението ще се възложи за изпълнение по реда на ЗОП на фирма, притежаваща необходимата квалификация и опит. Продължителност – 4 месеца Изпълнителят ще е задължен да осигури квалифицирани обучители, обучителни материали.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Сигма-2000-Фарос ООД
"АГЕНЦИЯ КАРИЕРА" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 36 558 BGN
Общ бюджет: 25 905 BGN
БФП: 25 905 BGN
Общо изплатени средства: 25 905 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 25 905 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 7 312 BGN
2014 14 955 BGN
2015 3 638 BGN
25 905 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 22 019 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 6 215 BGN
2014 12 712 BGN
2015 3 092 BGN
22 019 BGN
В т.ч. Национално финансиране 3 886 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 097 BGN
2014 2 243 BGN
2015 546 BGN
3 886 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 По Дейност 1 - Проведени обучения по проекта
Индикатор 5 По Дейност 1 - Участвали в обученията служители
Индикатор 6 Общ брой на обучените служители в администрацията- обучени жени от общия брой
Индикатор 7 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификати
Индикатор 8 Общ брой на обучените служители в администрацията- обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 9 Дейност 1 : Проведени обучения
Индикатор 10 Дейност 1 : Участвали в обученията служители
Индикатор 11 Дейност 1 : Общ брой на обучените служители в адм-та- обучени жени от общия брой
Индикатор 12 Дейност 1 :Общ брой на обучените служители в адм-та- обучени жени от общия брой
Индикатор 13 Дейност 1 : Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 14 Дейност 1 :Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 15 Дейност 1 : Общо получени сертификати от обученията от всички служители
Индикатор 16 Дейност 2 : Проведени Обучения
Индикатор 17 Дейност 2 : Участвали в обучението служители
Индикатор 18 Дейност 2 : Общ брой на обучените служители в адм-та- обучени жени от общия брой
Индикатор 19 Дейност 2 :Общ брой на обучените служители в адм-та- обучени жени от общия брой
Индикатор 20 Дейност 2 : Служители, успешно преминали обучението с получаване на сертификат
Индикатор 21 Дейност 2 :Служители, успешно преминали обучението с получаване на сертификат
Индикатор 22 Дейност 2.2 : Проведени обучения
Индикатор 23 Дейност 2.2 : Участвали в обучението служители
Индикатор 24 Дейност 2.2 : Общ брой на обучените служители в адм-та- обучени жени от общия брой
Индикатор 25 Дейност 2.2 :Общ брой на обучените служители в адм-та- обучени жени от общия брой
Индикатор 26 Дейност 2.2 : Служители, успешно преминали обучението с получаване на сертификат
Индикатор 27 Дейност 2.2 :Служители, успешно преминали обучението с получаване на сертификат
Индикатор 28 Дейност 3.1 : Проведени обучения
Индикатор 29 Дейност 3.1 : Участвали в обучението служители
Индикатор 30 Дейност 3.1 : Общ брой на обучените служители в адм-та- обучени жени от общия брой
Индикатор 31 Дейност 3.1 :Общ брой на обучените служители в адм-та- обучени жени от общия брой
Индикатор 32 Дейност 3.1 : Служители, успешно преминали обучението с получаване на сертификат
Индикатор 33 Дейност 3.1 :Служители, успешно преминали обучението с получаване на сертификат
Индикатор 34 Дейност 3.2 : Проведени обучения
Индикатор 35 Дейност 3.2 : Участвали в обучението служители
Индикатор 36 Дейност 3.2 : Общ брой на обучените служители в адм-та- обучени жени от общия брой
Индикатор 37 Дейност 3.2 :Общ брой на обучените служители в адм-та- обучени жени от общия брой
Индикатор 38 Дейност 3.2 : Служители, успешно преминали обучението с получаване на сертификат
Индикатор 39 Дейност 3.2 :Служители, успешно преминали обучението с получаване на сертификат
Индикатор 40 Дейност 4 : Проведени пресконференции
Индикатор 41 Дейност 4 : Издадени брошури
Индикатор 42 Дейност 4 : Открита секция по проекта в ел. страница на общината
Индикатор 43 Дейност 4 : Публикации в местния печат
Индикатор 44 Дейност 4 : инф.местна ел.медия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз