Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.1.10-0117-C0001
Номер на проект: ESF-1110-01-11005
Наименование: След квалификация и мотивация-на работа
Бенефициент: Национална асоциация за икономическа и социална интеграция
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.02.2013
Начална дата: 23.05.2013
Дата на приключване: 01.07.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Настоящият проект има за цел да предостави обучение за придобиване на професионална квалификация и ключови компетентности на безработни лица, регистрирани в бюрата по труда към РСЗ - София. Безработните лица ще преминат през мотивационно обучение и ще им бъдат разработени планове за професионално развитие и усъвършенстване, които ще подпомогнат процеса на реализацията и интеграцията им на трудовия пазар, както и адаптация към динамичните условия на пазара на труда.
Дейности: Организиране на екипа по проекта и планиране на проектните дейности. Сключване на трудови договори с членовете на екипа, планиране изпълнението на проектните дейности съобразно приетия времеви график, подготовка на всички документи по организиране, провеждане и отчитане на дейностите: – учебни планове,програми и графици; отчетни форми за присъствие и дневници;писмени процедури и документи за възлагане поръчки (доставки и услуги) на външни подизпълнители; анкети за обратна връзка, информационни листовки и др.;други стандартизирани документи по планирането и отчета на изпълнението на проекта
Информиране за обучението по проекта сред безработните лица, регистрирани в ДБТ в гр.София; набиране на бенефициенти; подбор съгласно изискванията на държавните образователни изисквания за 4-те професии(специалности) и сформиране на групите за обучен В сътрудничество с Бюрата по труда в София и заинтересовани работодатели ще се информира за специалностите по които ще се извършват обученията за придобиване на: квалификация по част от професията, ключови компетенции и мотивационно обучение . Информация за проекта ще бъде качена на специално създадена страница в Сайта на НАИСИ .
Мотивационно обучение и разработване на планове за професионално развитие и усъвършенстване. Възлагане на поръчка по реда на ПМС55/2007 за провеждане на тази проектна дейност. С подготвената по изискванията на ПМС№55/2007 год. възлагателна процедура ще бъде определен Външен изпълнител на дейността „Мотивационно обучение и изготвяне на индивидуални планове за професионално развитие”. Обучението ще се проведе в рамките на предвидените по проекта часове като бенефициентите ще усвоят:-техники за ефективна комуникация; знания и умения за явяване на интервю/събеседване с работодател, подготовка на документи при кандидатстване за работа - СV мотивационно писмо;изготвяне на план за търсене на работа и реализация;За всеки бенефициент ще бъде разработен план за професионално развитие и усъвършенствуване.
Провеждане на обучение за придобиване на професионална квалификация, съгласно Списъка на професиите по не по-висока от трета степен на професионална квалификация; С всяка от сформираните четири групи ще бъде проведено обучение за придобиване на професионална квалификация по част от професията, съответно за: - охранители , заварчици, монтажници ВиК и готвачи. Хорариумът на обученията е съобразен с минималния, установен с чл.5(2),т.1 от ПМС №251/2009 г.
Провеждане на обучение за придобиване на ключови компетенции - по ключова компетентност Инициативност и предприемачество Курсистите от четирите групи обучавани за професионална квалификация ще преминат и обучение за придобиване на ключовата компетентност „Инициативност и предприемачество”,където ще получат знания и ще усвоят умения по комуникативност,адаптивност, лична инициативност, работа под стрес,предприемачество,бизнеспланиране,изграждане на лидерски качества и мениджмънт.
Приключване на проекта Събиране, преглеждане , подреждане и осчетоводяване според нормативните изисквания на всички отчетни документи по проекта. Изготвяне на отчетен доклад.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"АГЕНЦИЯ КАРИЕРА" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 122 508 BGN
Общ бюджет: 110 934 BGN
БФП: 110 934 BGN
Общо изплатени средства: 109 226 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 110 934 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 24 502 BGN
2014 49 998 BGN
2015 34 727 BGN
109 226 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 94 294 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 20 826 BGN
2014 42 498 BGN
2015 29 518 BGN
92 842 BGN
В т.ч. Национално финансиране 16 640 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 675 BGN
2014 7 500 BGN
2015 5 209 BGN
16 384 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 4 дял на лицата, придобили ключови компетенции
Индикатор 5 Брой лица, преминали мотивационно обучение
Индикатор 6 Брой лица, на които са разработени планове за професионално развитие и усъвършенстване


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз