Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.08-0179-C0001
Номер на проект: A12-22-178
Наименование: Повишаване на квалификацията и компетентността на служителите на община Бобошево с цел постигане на по-ефективна общинска администрация
Бенефициент: Община Бобошево
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 01.03.2013
Начална дата: 08.05.2013
Дата на приключване: 08.05.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Кюстендил
                    Бобошево
Описание
Описание на проекта: Целта на проекта е общо и цялостно повишаване на квалификацията на общинските служители за предоставяне на по-ефективни и качествени услуги за бизнеса и гражданите в района.
Дейности: Дейност 1: Управление на проекта Ще бъде сформиран екип за управление на проекта, състоящ се от ръководител, счетоводител и координатор. Екипът ще провежда регулярни срещи и ще отговаря за всички дейности от организационен и координационен характер, свързани с изпълнението на проекта. Ще бъде създаден детайлен план за изпълнението на задачите и неговата реализация ще бъде проследявана. Г-жа Мариана Стаменова ще отговаря за цялостното организиране, реализиране и отчитане на проекта; управлението и мониторинга на осъществяваните дейности, както и всички организационни въпроси, касаещи реализацията на предвидените обучения. Ще отговаря за кореспонденцията с изпълнителите и държавните ведомства и ще докладва за напредъка на проекта и за идентифицираните проблеми, с цел те да бъдат решени в най-кратки срокове. Предвид отличните му организационни и управленски умения, ще изпълнява длъжността „Ръководител на проекта“. Г-жа Надежда Страшникова - счетоводител на проекта, ще отговаря за реализирането на предвидените разходи и счетоводното отчитане на проекта. Счетоводителят ще осъществява финансовия мениджмънт на проекта - ще следи за правилното изразходване на средствата, плащането на избраните изпълнители, както и ще е изцяло отговорен за изготвянето на искания за плащане и финансовата част на междинни/финален отчети. Г-жа Цветанка Маринова – координатор на проекта, който ще отговаря за контрола по изпълнението на проекта. Координатора също така ще отговаря за графика на провежданите обучение, ще изготвя списъци за присъствие на служителите, периодично ще уведомява и подпомага ръководителя на проекта и ще подготвя документите за отчетност по изпълнението на обученията. *Към проектното предложение са приложени копия на автобиографиите на членовете на екипа.
Дейност 2: Езикови обучения Обучението ще обхване 38 служители от общинска администрация и подчинените й структурни звена. Предвидената форма на обучение е модулна (150/200 учебни часа), със занятия по два пъти седмично, с продължителност 5 учебни часа. Обучението ще бъде проведено по отделни групи, разделени в нива А1/А2 и В1. Ще включват теоретична и практическа част. Целта на обучението е да се повиши езиковата грамотност на служителите чрез придобиване на основни и надграждащи знания по английски език. Броят на хората по групи е определен след направен анализ на базовото ниво на владеене на езика от всеки един служител, както и на изявено желание за преминаване през повече от едно ниво, с цел надграждане и затвърждаване на получените знания. Преди започване на обучението, ще бъде направен входящ тест, от обучителната организация, притежаваща необходимия опит и квалификация и при необходимост, ще бъдат променени групите. Разпределението по ниво/брой на този етап, е както следва: Ниво начинаещи – 19 служителя – 150 учебни часа; Ниво за напреднали – 19 служителя – 100 учебни часа; Езиковите курсове завършват със сертификат за преминатото обучение.
Дейност 3: Специализирани обучения по ключови компетентности 1. Ключови компетенции: • Комуникативни и презентационни умения – 21 човека; • Социални отношения, ефективни преговори и справяне с конфликти – 30 човека; Процедурата за избор на изпълнител ще бъде организирана и проведена съгласно изискванията на ЗОП (публична покана).
Дейност 4: Провеждане на специализирани обучения по компютърна грамотност 1. Компютърни знания и умения: • Office 2007/2010 – ниво начинаещи 30 служителя; • Office 2007/2010 – ниво напреднали 30 човека; • "Електронни услуги за гражданите и бизнеса"– 10 човека.
Дейност 5: Обучения в ИПА Дейността обхваща следните дейности от каталога на ИПА за 2013 г.: 1. (ПР-9) "Семеен кодекс и кодекс на международно частно право" – 11 служители 2. Обучение (ПР-28) "Методи и техники за прозрачна администрация" - 21 служители 3. Обучение (ИТО-4) "Административно обслужване" - 4 служители 4. Обучение (ФС-1) "Контрол, одит и отчетност в администрацията" - 4 служители
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Рувекс" АД
"Анима Принт" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 89 836 BGN
Общ бюджет: 15 461 BGN
БФП: 15 461 BGN
Общо изплатени средства: 13 057 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 15 461 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 17 667 BGN
2014 0 BGN
2015 - 4 611 BGN
13 057 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 13 142 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 15 017 BGN
2014 0 BGN
2015 - 3 919 BGN
11 098 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 319 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 650 BGN
2014 0 BGN
2015 - 692 BGN
1 958 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 6 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 7 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 8 Дейност 1: Проведени обучения
Индикатор 9 Дейност 1: Обучени служители
Индикатор 10 Дейност 2: обучени служители
Индикатор 11 Дейност 2: Проведени обучения
Индикатор 12 Дейност 2: Брой получени сертификати
Индикатор 13 Дейност 3: Обучени служители
Индикатор 14 Дейност 3: Проведени обучения
Индикатор 15 Дейност 3: Получени сертификати
Индикатор 16 Дейност 4: Обучени служители
Индикатор 17 Дейност 4: Проведени обучения
Индикатор 18 Дейност 5: Брой пресконференции
Индикатор 19 Дейност 5: Брой отпечатани брошури
Индикатор 20 Дейност 5: Брой публикувани материали


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз