Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-7.0.07-0142-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Е-УСПЕХ: Европейски иновации - Усвояване на опит и добри практики от Социалните Предприятия за Ел.включване и дигитални компетенции за заетост на Хората с увреждания
Бенефициент: Сдружение "НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ НА ИНВАЛИДИ"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 15.02.2013
Начална дата: 23.04.2013
Дата на приключване: 01.07.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: На територията на ЕС
Описание
Описание на проекта: Изграждане на платформа за обмяна на опит, знания и добри практики в сферата на социалното предприемачество чрез е-включване и дигитални компетенции за заетост на хора с увреждания
Дейности: Дейност 1 Добри практики в областта е-включване Целта на тази дейност е да събере на едно място иновативни практики в областта на е-включване в социални предприятия, които са реализирани в Белгия и България, въз основа на които да се разработят стратегии за е-включване и онлайн присъствие за предприятията от социалната икономика под формата на корпоративни практики
Дейност 2 Запознаване с австрийския опит в областта на е-включване чрез посещения на място в Австрия Дейността включва следните задачи: 2.1 Подбор на участници от социални предприятия и организации в сферата на заетостта на хората с увреждания в посещението на място. 2.2 Подбор на пет организации в Австрия, където да бъде осъществено посещението на място. 2.3 Организация и логистика на посещенията място. 2.4 Посещения на място на група участници от социалните предприятия в Австрия с цел запознаване с австрийския опит в е-включването и дигиталните компетентности.
Дейност 3 Провеждане на социални експерименти: внедряване на иновативни модели, изграждане на умения за е-включване и развитие на нови дигитални компетентности Дейността включва следните задачи: 3.1.Организиране на специализирани уърк шопове в България за развитие на дигитални компетентности в социалните предприятия. 3.2. Изготвяне и валидиране на практически модели за е-включване и дигитализиране на процесите на cоциалните предпрятия. 3.2.1. Изграждане на онлайн-платформа.
Дейност 4 Разпространение на опит и промоциране на проекта 4.1 Начална среща/семинар в София (1 месец) – която има за цел да представи целите на проекта и партньорите на заинтересованите страни в България. Срещата ще бъде използвана от партньорите и с цел изясняване на всякакви административни детайли по управлението на проекта. 4.2. Пресконференция за стартиране на проекта (едновременно с началната среща) и заключителна пресконференция. 4.3. Издаване на Наръчник с добри практики и стратегия за е-включване и онлайн присъствие за предприятията от социалната икономика (под формата на корпоративни практики) по дейност 1 в 2 издания х 500 книжки на два езика (български и английски). Това ще се случи през 7-8 месец от изпълнението на проекта. 4.4 Изработване на лого на визуализация (лого) на проекта; информационна табела (постер); 3 информационни стикера; отпечатване на лого на програмата на химикали. 4.5. Разпространяване на материалите от проекта – това ще стане чрез изпращане до ключови заинтересовани страни и по време на семинарите. 4.6. Публикуване на материалите от проекта на интернет страниците на партньорите. 4.7. Организиране на заключителен форум за дискутиране на адаптираните решения за е-включване в социалните предприятия за около 60 участници с включен симулантен превод, предвид участието на чуждестранни лектори (начало на 12 месец) – този семинар ще представи окончателните резултати от проекта 4.8. Публикуване на две прессъобщения в медиите.
Дейност 5 Управление на проекта Добро, прозрачно, ефективно и ефикасно управление и спазване клаузите на договора за безвъзмездна финансова помощ и изискванията на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 185 723 BGN
Общ бюджет: 174 755 BGN
БФП: 174 755 BGN
Общо изплатени средства: 174 755 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 174 755 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 37 145 BGN
2014 137 611 BGN
2015 0 BGN
174 755 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 148 542 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 31 573 BGN
2014 116 969 BGN
2015 0 BGN
148 542 BGN
В т.ч. Национално финансиране 26 213 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 5 572 BGN
2014 20 642 BGN
2015 0 BGN
26 213 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Разработен Наръчник с добри практики и стратегии за е-включване и онлайн присъствие за предприятията от социалната икономика
Индикатор 2 Наръчник по Дейност 1 преведен на английски език
Индикатор 3 Организирано посещение на място в Австрия на експертно ниво
Индикатор 4 Организирано посещение на място в Австрия за целевите групи
Индикатор 5 Обмяна на опит в австрийски организации за е-включване и развитие на дигиталните компетентности
Индикатор 6 Изградена и работеща онлайн платформа в подкрепа на социалните предприятия
Индикатор 7 Наръчник по Дейност 1, издаден на български език
Индикатор 8 Наръчник по Дейност 1, издаден на английски език
Индикатор 9 Начална работна среща/семинар по проект 0142
Индикатор 10 Заключителен форум по проект 0142
Индикатор 11 Проведени пресконференции по проект 0142
Индикатор 12 Изработено лого по проект 0142
Индикатор 13 Изработена информационна табела по проект 0142
Индикатор 14 Публикувани прессъобщения в пресата по проект 0142
Индикатор 15 Изградена он-лайн платформа за е-включване и дгитализиране на социалните предпрятия
Индикатор 16 Участвали експерти в посещението по проект 0142
Индикатор 17 Участвали представители на социални предприятия в посещението
Индикатор 18 Организации/хора получили сборника по дейност 1 на български език - проект 0142
Индикатор 19 Организации/хора получили сборника по дейност 1 на английски език - проект 0142
Индикатор 20 Участвали експерти по време на работната среща
Индикатор 21 Участвали представители на социални предприятия и организации на и за хора с увреждания по време на семинара
Индикатор 22 Участвали представители от социални предприятия и организации на и за хора с увреждания; неправителствени организации; хора с увреждания
Индикатор 23 Участвали заети лица от социални предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз