Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.05-0201-C0001
Номер на проект: Д01-3914/09.04.2013
Наименование: Да си подадем ръка
Бенефициент: Община Вълчедръм
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 07.11.2012
Начална дата: 09.04.2013
Дата на приключване: 09.04.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Монтана
                    Вълчедръм
Описание
Описание на проекта: подобряване на достъпа до качествено образование и осигуряване на възможности за социална интеграция на деца и ученици от ромски произход в община Вълчидръм
Дейности: 1. Дейност по организацията на изпълнението, публичност и прозрачност на проекта
2. Танцова работилница
3. Клуб "Живо наследство"
4. Студио "Театралия"
5. Студио за изобразително и приложно изкуство "Дъга"
6. Клуб "Аз обичам България"
7. Студио "Домашен майстор"
8. Информационни технологии
9. Студио "Интелектика"
10. Допълнителни занятия и индивидуални консултации по два учебни предмета
11. Предоставяне на учебници и учебни помагала (за ІХ, Х и ХІ клас) на социално слаби ученици от ромски произход
12. Обучение на учителите за работа в мултикултурна среда
13. Училище за родители
14. Заключителна конференция за представяне на резултатите от проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 103 635 BGN
Общ бюджет: 95 670 BGN
БФП: 95 670 BGN
Общо изплатени средства: 95 670 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 95 670 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 20 725 BGN
2014 74 945 BGN
2015 0 BGN
95 670 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 81 320 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 17 616 BGN
2014 63 703 BGN
2015 0 BGN
81 320 BGN
В т.ч. Национално финансиране 14 351 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 109 BGN
2014 11 242 BGN
2015 0 BGN
14 351 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой родители от етническите малцинства включени в програми, свързани с повишаване на мотивацията за интегриране на децата им в образователната система
Индикатор 2 Брой учители и преподаватели включени в програми за повишаване на квалификацията за работа в мултикултурна среда
Индикатор 3 Деца и ученици, участващи в дейности за интеграция в образователната система (детските градини и училищата);


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз