Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.08-0032-C0001
Номер на проект: A12-22-22
Наименование: Повишаване на капацитета на служителите на Община Якимово за по-качествено предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса
Бенефициент: Община Якимово
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 01.03.2013
Начална дата: 12.04.2013
Дата на приключване: 12.04.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Монтана
                    Якимово
Описание
Описание на проекта: Подобряване на ефективността на работата в община Якимово.
Дейности: Дейност 1. Управление на проекта Изпълнението на дейността ще се извършва от Екип за управление на проекта, сформиран от служители на община Якимово, в чийто състав са включени ръководител на проекта и счетоводител. Моля вижте приложените автобиографии на екипа. Дейността се изразява в навременно организиране на публичните покани за избор на изпълнители по проекта, координиране и организиране на оценката на избор на изпълнители, сключване на договори с тях и управление на договорите, навременно подаване на заявки за обученията, уведомяване, координиране и организиране на служителите на общината за предвидените обучения, контрол, мониторинг и отчитане на дейностите по проекта, публикуване на материали по проекта на Интернет страницата на общината, комуникация с Управляващия орган на ОПАК, изготвяне на документация по проекта, вкл. междинни и финален доклади, финансово управление на проекта, вкл. авансово, междинни и окончателно искане за плащане към УО на ОПАК, разплащане към избраните изпълнители и др.
Дейност 2. Обучение по английски език Обучение по английски език ще преминат общо 28 служители на общината. Служителите ще бъдат включени в курс на обучение, съобразно нивото на владеене на езика на всеки от тях. Проектът предвижда надграждане на усвоените умения в периода на изпълнение, във връзка с което е планирано служителите да преминат повече от едно ниво. 10 служители ще преминат ниво A1 ELEMENTARY. Курсът е 150 учебни часа. След завършване на обучението, обучаваният трябва: да знае: • да разпознава английска реч; • основни граматически правила; • основни лексикални правила; • основни морфологични правила; • основни синтактични правила; • основни пунктуационни правила; да може: • при слушане да разбира познати думи и често употребявани изрази, свързани с личността и семейството; • да чете прости изречения в плакати, каталози; • да общува чрез прости въпроси и кратки отговори по познати теми, може да използва прости изрази и изречения, за да опише мястото, където живее, и хората, които познава; • да напише кратък лесен текст върху пощенска картичка (напр. от почивка), да попълни личните си данни във въпросник (напр. името, националността и адреса си в хотелски формуляр). 10 служители, които успешно са преминали ниво А1, непосредствено след завършването му, ще преминат ниво A2 PRE-INTERMEDIATE. Курсът е 150 учебни часа. След завършване на обучението, обучаваният трябва да може: • при слушане да разбира най- често срещани употребявани думи и изрази свързани с личността и семейството, обкръжение и работа, може да разбира смисъла в обяви и съобщения; • да чете кратки текстове, открива определена информация в текстове като проспекти, менюта, разписания, писма, служебни документи; • да общува при изпълнението на обичайни задачи, които изискват пряк обмен на информация по познати теми, да участва в разговор с кратки реплики; • да направи с прости изречения описание на семейството си и други хора, образование и работа в сегашно и минало време; • да напише кратко съобщение, лично писмо, благодарност. Осем служители ще преминат едновременно ниво В1 INTERMEDIATE и B2 UPPER-INTERMEDIATE, с общ хорариум от 200 учебни часа. След завършване на обучението обучаваните трябва да могат: • при слушане може да разбира съществените моменти, когато се използва стандартен език и става дума за познати теми, свързани с работата, свободното време, схваща основното от радио и телевизионни предавания за актуални събития и теми. • да чете текстове, написани предимно на всекидневен език или от професионалната сфера, разбира описания на събития, изразяване на чувства и пожелания в бизнес писма. • да общува като участва без предварителна подготовка в разговори по професионални и лични теми, актуални събития и теми от ежедневието, да изразява отношението си. Съответните курсове завършват със сертификат за преминатото ниво на обучение.
Дейност 3. Обучения по ключови компетентности Обучения по ключови компетентности ще преминат 40 служители на общината, както следва: • Умения за управление на стреса и управление на времето – 10 човека; Външно обучение, което ще се проведе в рамките на 32 учебни часа на място в общината. Разделено в два модула Модул 1: Ефективно управление на времето и Модул 2: Ефективно управление на стреса. Обучаемите, в рамките на 20 учебни часа, ще упражняват методи и техники за управление на времето и стреса, под формата на ролеви игри и казуси. • Европейско гражданство и работа в интелектуална среда – 10 човека; Служителите ще получат знания за концепцията за активното европейско гражданство, както и ще разработят средствата и моделите, приспособени към активното участие на гражданите в изграждането на Европа на всички нива. Предвижда се обучението да се проведе в общината, с обща продължителност от 24 учебни часа. • Комуникативни и презентационни умения – 10 човека; Обучението е с продължителност 32 учебни часа и ще се проведе от външен изпълнител на място в община Якимово. • Социални отношения, ефективни преговори и справяне с конфликти – 10 човека; Обучението е с продължителност 24 учебни часа и ще се проведе на място в община Якимово. Обученията ще бъдат проведени от външен изпълнител, съгласно изискванията на ЗОП (публична покана).
Дейност 4. Обучения по информационни технологии • Обучение по по програмен продукт Office 2007/2010 – ниво напреднали, ще преминат общо 15 служители на общината. Обучение с Office 2007/2010 – ниво напреднали – хорариум от 45 учебни часа. Обучението на служителите ще бъде разделено на групи, в зависимост от възможностите на залата, в която ще се провеждат занятията. • Обучение на тема „Електронни услуги за гражданите и бизнеса“ е предвидено за 10 служители (45 учебни часа). След завършване на обучението, обучаваният ще може да: - Спазва принципите на електронно управление и да осигурява сигурност на информацията и защита от неоторизиран достъп. - Да предоставя административни услуги по електронен път: - Технологично определение за Универсален електронен подпис (УЕП) и Удостоверение за квалифициран електронен подпис (УКЕП). Дейности, които могат да се извършват с помощта на УЕП. Хардуер за използване на УЕП. Типове УЕП; - Цифрово подписване на документи в среда на Microsoft Word, Microsoft Excel и Adobe Acrobat Reader; - е-услуги с електронен подпис и е-услуги със свободен достъп. Институции, адреси. Обученията завършват със сертификат.
Дейност 5. Обучения от каталога на ИПА за 2013 г. • „Делова комуникация и етикет” (ЕФ-6) за 3 експерта от общината. Продължителност: 2 дни, 16 учебни часа. Учебно съдържание: - Запознаване с основните понятия: Закон за държавния протокол, държавен протокол, дипломатически протокол, държавен церемониал. Символи на държавната власт. - Комуникация: философията на първото впечатление, представяне, сбогуване, визитни картички, покани, делова кореспонденция. Междукултурна комуникация. - Посещения на чужди делегации и партньори, гостувания в чужбина. - Основни протоколни мероприятия, свързани с консумация. Дневни и вечерни приеми. Правила за организирането им: места, йерархия на гостите, вдигане на тостове, поведение на общата трапеза, облекло. • „Конфликт на интереси – правна рамка и практики“ (ПР-17) – 2 експерта от общината. Продължителност: 2 дни, 16 учебни часа. Учебно съдържание: - Правна рамка — Закон за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси(ЗПРКИ). - Декларации по ЗПРКИ.Регистър. Организация за прилагане на ЗПРКИ в администрацията. - Проверки за установяване на конфликт на интереси. Практика. Добри европейски практики. - Административно-наказателна дейност по глава девета от ЗПРКИ. - Международно сътрудничество в борбата с подкупване на чуждестранни длъжностни лица — действия на ООН, Световната банка, Международния валутен фонд, Световната търговска ор¬ганизация, Организацията на Американските държави, Съвета на Европа и Европейския съюз. - Легални понятия по смисъла на Конвенцията: „чуждестранно длъжностно лице", „чужда страна", „подкупване на чуждестранно длъжностно лице", „извършване или неизвършване на действие във връзка с изпълнението на служебни задължения". - Основни разпоредби на Конвенцията, регламентиращи отговорността на юридическите лица, санкциите, прилагането, правилата за давност, изпирането на пари, счетоводната отчетност, взаимната правна помощ, екстрадицията, наблюдението и последващи мерки. • „Етика и превенция на корупцията в държавната администрация“ (ПР-20) – 3 експерта от общината. Продължителност: 2 дни, 16 учебни часа. Учебно съдържание: - Същност на корупцията, причини, разпространение и вреди. - Международни и национални институции, ангажирани с борбата с корупцията. - Организация на мерките за превенция и противодействие на корупцията. - Публичната отчетност като неделима част от европейските политики за стимулиране на демократичното управление и прилагане на принципите на добро управление. - Етичните кодекси като инструмент за ограничаване на корупцията, засилване на механизмите на отчетност и отговорност. Обученията ще бъдат проведени от ИПА след изпратена заявка от страна на община Якимово.
Дейност 6. Публичност Откриваща и закриваща пресконференции по проекта. Публикации в медиите за проекта и полученото финансиране по оперативна програма „Административен капацитет“. Предвижда се разпространение на информационни материали (брошури) за проекта на пресконференциите, обученията, като и публикуване на информация за проекта на Интернет страницатана общината, като на свободен принцип на гражданите и организациите, които се интересуват ще могат да използват документацията за мултиплициране на проекта или за обмен на добри практики.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Рувекс" АД
"Анима Принт" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 79 597 BGN
Общ бюджет: 71 771 BGN
БФП: 71 771 BGN
Общо изплатени средства: 71 771 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 71 771 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 15 919 BGN
2014 55 852 BGN
2015 0 BGN
71 771 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 61 005 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 13 531 BGN
2014 47 474 BGN
2015 0 BGN
61 005 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 766 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 388 BGN
2014 8 378 BGN
2015 0 BGN
10 766 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 Дейност 1 - Проведени обучения
Индикатор 6 Дейност 1 - Обучени служители на община Якимово
Индикатор 7 Дейност 2 - Обучени служители - /по проекта/
Индикатор 8 Дейност 2 - От тях % жени
Индикатор 9 Дейност 2 - Проведени обучения /по проекта/
Индикатор 10 Дейност 2 - Получени сертификати /по проекта/
Индикатор 11 Дейност 3 - Обучени служители / по проекта/
Индикатор 12 Дейност 3 - От тях % жени
Индикатор 13 Дейност 3 - Проведени обучения
Индикатор 14 Дейност 4 - Брой /обучени служители
Индикатор 15 Дейност 4 - От тях % жени
Индикатор 16 Дейност 4 - Проведени обучения / по проекта/
Индикатор 17 Дейност 4 - Получени сертификати
Индикатор 18 Дейност 5 - Брой /обучени служители/
Индикатор 19 Дейност 5 - От тях % жени
Индикатор 20 Дейност 5 - Проведени обучения / по проекта/
Индикатор 21 Дейност 5 - Получени сертификати
Индикатор 22 Дейност 6 - Организирани и проведени пресконференции
Индикатор 23 Дейност 6 - Отпечатани брошури
Индикатор 24 Дейност 6 - Публикувани материали и представяне на проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз