Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-7.0.07-0110-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Българо-словашко партньорство за трансфер на добри практики и социално включване на ромите
Бенефициент: Балкански институт за активна политика
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 15.02.2013
Начална дата: 09.04.2013
Дата на приключване: 09.04.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: На територията на ЕС
Описание
Описание на проекта: Интеграция и социално включване и на ромите в община Асеновград (Р. България), чрез подобряване на знанията и уменията на местната ромска общност и трансфер на знания и добри практики от Р.Словакия.
Дейности: Дейност 1 Изследване на добри практики в Словакия за социално включване на ромите. Анализ на приложимостта им в община Асеновград, Р. България Да се проучи актуалното развитие на процеса на социално включване и интеграция на ромите в Р. Словакия, както и конкретните национални и местни интеграционни политики, и да се представи на целевите групи и българското общество възможностите за приложимостта им в община Асеновград.
Дейност 2 Проучване на социалните дистанции и зависимостта на образованието и заетостта на ромите в община Асеновград • Да се проучат социалните дистанции и зависимостта на образованието и заетостта на ромите в община Асеновград; • Да се предоставят систематизирани данни и информация за целевата група по проекта и за изпълнение на Дейности 10 и 11) – Създаване и валидиране на ефективен иновативен модел в община Асеновград;
Дейност 3 Провеждане на партньорски работни срещи за обмяна на опит в Р.България и Р.Словакия • Съгласуване на действията между Кандидата и партньора по изпълнението на проекта; • Усвояване на практически опит от словашки НПО и консултиране с участници в интеграционния процес в Р. Словакия;
Дейност 4 Изграждане на българо-словашка мрежа за обмен на опит и добри практики за партньорство и социално включване на ромите, чрез осигуряване на заетост • Да се постигне качествено усъвър-шенстване на политиката по инте-гриране на ромите, основана на обмен на знания и добри практики между участници в интеграционния процес в Р. Словакия и Р.България. • Да се създаде информационен източник, подпомагащ и развиващ капацитета на целевите групи, способстващ за дългосрочна устойчивост на политиката по интеграция.
Дейност 5 Наблюдение на политиките на образование и осигуряване на заетост на ромите в община Асеновград и региона  Да извърши независимо изследване на текущите политики за образование и осигуряване на заетост на ромите в община Асеновград и региона.
Дейност 6 Стратегия за интеграция и социално включване на ромите в община Асеновград • Да се разработи стратегия за интеграция и социално включване на ромите в община Асеновград; • Да се подобри местната политика на интегриране на ромите.
Дейност 7 Наръчник „Как да си подобрим образованието и да си намерим работа“ • Да се изготвят практически насоки за целевите групи за съвременни начини и методи „Как да си подобрим образованието и да си намерим работа“; • Да се подобрят знанията и уменията на ромите за намиране на работа и да се мотивират за подобряване на образованието и квалификацията си.
Дейност 8 Провеждане на обучителен семинар „Как да си подобрим образованието и да си намерим работа • Постигане на качествена положи-телната промяна в нивото на инфор-мираност, познанията, уменията и опита на целевите групи за намиране на работа на пазара на труда; • Да се споделят мнения, становища и опит сред ключовите участници в интеграционния процес; • Да се идентифицират основните предизвикателства пред преките участници в процеса на интеграция
Дейност 9 Провеждане на обучителен семинар „Добри практики в ЕС за социално включване на ромите, чрез осигуряване на заетост“ • Постигане на качествена положи-телната промяна в нивото на инфор-мираност, познанията, уменията и опита на целевите групи за социално включване на ромското малцинство в община Асеновград, чрез трансфер на добри практики от други страни – членки на ЕС;
Дейност 10 Създаване на ефективен иновативен модел „Ромски консултативен съвет с локална мрежа за сътрудничество и социално включване на ромите в община Асеновград“ Да се създаде ефективен иновативен модел „Ромски консултативен съвет с локална мрежа за сътрудничество и социално включване на ромите в община Асеновград
Дейност 11 Валидиране на иновативния модел в община Асеновград • Да се извърши социален експеримент чрез изпробване на иновативния модел „Ромски консултативен съвет с локална мрежа за сътрудничество и социално включване на ромите в община Асеновград“;
Дейност 12 Дейности за информация и публичност o Да се осигури широка публичност и да се популяризират целите, дейностите и резултатите от проекта; o Да се информират заинтересованите страни относно изготвените продукти по проекта; o Да осигури интернет присъствие на мрежа за сътрудничество; o Да се насочи общественото внимание към проблемите на интеграцията на ромите
Дейност 13 Извършване на одит Да се извърши одит на изпълнението и финансово - счетоводната отчетност на проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 262 859 BGN
Общ бюджет: 249 905 BGN
БФП: 249 905 BGN
Общо изплатени средства: 249 887 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 249 905 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 52 572 BGN
2014 197 315 BGN
2015 0 BGN
249 887 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 212 419 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 44 686 BGN
2014 167 718 BGN
2015 0 BGN
212 404 BGN
В т.ч. Национално финансиране 37 486 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 7 886 BGN
2014 29 597 BGN
2015 0 BGN
37 483 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой разработени проекти за обмяна на опит и създадени мрежи
Индикатор 2 Брой лица, участвали в транснационални и междурегионални програми за обмяна на опит
Индикатор 3 Брой обменени нови практики, трансферирани добри практики и представени нови идеи пред партньорите
Индикатор 4 Брой проведени изследвания
Индикатор 5 Брой проведени проучвания по проект 0110
Индикатор 6 Брой изготвени стратегии по проект 0110
Индикатор 7 Брой извършени наблюдения по проект 0110
Индикатор 8 Брой изготвени наръчници
Индикатор 9 Брой проведени работни срещи по проект 0110
Индикатор 10 Брой проведени работни посещения по проект 0110
Индикатор 11 Брой създадени сайтове;
Индикатор 12 Брой организирани и проведени семинари по проект 0110
Индикатор 13 Брой публикации по проект 0110


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз