Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-7.0.07-0254-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Подобряване на работата и засилване на ролята на неправителствените организации в сферата на правосъдието
Бенефициент: СДРУЖЕНИЕ "БЪЛГАРСКА СЪДИЙСКА АСОЦИАЦИЯ"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 15.02.2013
Начална дата: 03.04.2013
Дата на приключване: 01.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: На територията на ЕС
Описание
Описание на проекта: Подобряване на координацията и сътрудничеството между НПО, работещи в сферата на правосъдието
Дейности: Дейност 1. Сформиране на екип за управление и изпълнение на проекта. Организиране на поредица от работни срещи на проектният екип, който ще бъде отговорен за техническото и финансово изпълнение на проекта
Дейност 2. Идентифициране и анализ на потенциала за ефективно сътрудничество между НПО, работещи в сферата на правосъдието в България. На базата на проведено проучване в рамките на проекта ще бъде събрана детайлна информация за НПО, работещи в сферата на правосъдието с подробна информация за всяка от тях. Това ще създаде оснавата на подробна база-данни с актуални контакти и сфери на интерес. След подготовка на информацията ще бъде идентифициран и подробно анализиран потенциала за ефективно сътрудничество между неправителствените организации.
Дейност 3. Създаване на Експертни координационни екипи и осъществяване на работни срещи на екипа на проекта и Експертните координационни екипи. След стартиране на проекта и след изпълнение на дейност 2 от проекта ще бъдат сформирани експертни координационни екипи. Ще бъдат създадени 4 координационни екипа, като всеки от тях ще включва най-малко 3 експерта.
Дейност 4. Проучване на европейския опит и добри практики за ефективно сътрудничество на НПО, работещи в сферата. След приключване на дейност 3 и подготовка на докладите от направеното проучване ще се организират 2 работни визити (посещения) с цел проучване на европейския опит в сферите, изследвани от координационните екипи. Целта е да се проучи европейския опит
Дейност 5. Разработване на Наръчник „По-добра комуникация и съвместно сътрудничество в сферата на правосъдието“. След осъществяване на посещението на място при организацията партньор, екипът от експерти, участвал във визитата съвместно с избран изпълнител в съответствие с правилата на ПМС 55/2007 г. ще изготви подробен доклад, на базата на който ще бъде изготвен и разпространен Наръчник „По-добра комуникация и съвместно сътрудничество в сферата на правосъдието“.
Дейност 6. Създаване на „Мрежа за ефективно сътрудничество” По време на посещението на място в партньорската организация, както и последващите работни срещи ще се идентифицират подходящи партньори, които да бъдат включени в база данни, която ще постави основата на „Мрежа за ефективно сътрудничество“. Уеб базираното приложение ще предоставя широки възможности за съвместно сътрудничество, като ще включва информация от общ интерес за инициативи, предприети от мрежата и от участниците в нея.
Дейност 7. Организиране и провеждане на семинари на представители на НПО, работещи в сферата. Организиране и провеждане на 2 броя конференции След провеждане на работното посещение и изготвяне на доклада от проведеното проучване ще бъдат организирани 5 броя семинари за представители на целевите групи. Предвидено е всеки от семинарите да се проведе в рамките на два дни за по 50 участника средно. По време на събитията ще бъдат представени добрите практики, които са идентифицирани, както и възможността за практическото им прилагане в българската действителност. В рамките на проекта ще бъдат проведени 2 броя конференции – с приблизителен брой участници за всяка от тях по 100 лица, които ще целят обсъждане на специфични проблеми, касаещи неправителствените организации, работещи в сферата на правосъдието.
Дейност 8. Информация и публичност по проекта С цел популяризиране на целите, дейностите и резултатите по проекта ще бъдат изработени 2 броя банери, 500 броя брошури, представящи целите и дейности по проекта и 500 броя брошури, представящи резултатите по проекта, 500 броя папки, 500 броя химикалки. Всички материали ще бъдат изготвени съгласно мерките за публичност и информация по проекти, финансирани с подкрепата на ОПРЧР. В началото и в края на проекта ще бъдат проведени пресконференции, които да популяризират проекта и неговите достижения.
Дейност 9. Приключване и отчитане на проекта. В края на проекта ще бъдат изготвени окончателните технически доклад, финансов отчет, окончателното искане за плащане и всички приложими документи, съгласно указанията в Ръководството за бенефициенти по Схемата.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 272 120 BGN
Общ бюджет: 242 624 BGN
БФП: 242 624 BGN
Общо изплатени средства: 242 624 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 242 624 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 54 424 BGN
2014 79 457 BGN
2015 108 743 BGN
242 624 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 206 230 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 46 260 BGN
2014 67 538 BGN
2015 92 431 BGN
206 230 BGN
В т.ч. Национално финансиране 36 394 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 8 164 BGN
2014 11 919 BGN
2015 16 311 BGN
36 394 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Изработена документации за възлагане на дейностите на външни изпълнители
Индикатор 2 Изготвена подробна база данни за НПО
Индикатор 3 Участие на 1 чуждестранен експерт във всеи от семинарите по дейност 7
Индикатор 4 Проведени семинари за предстравители на целевата група
Индикатор 5 Проведени конференции по проект 0254
Индикатор 6 Брой изготвени окончателни доклад по проект 0254
Индикатор 7 Брой изготвени одитни доклади по проект 0254
Индикатор 8 Изготвени доклади от координационите екипи
Индикатор 9 Брой лица, участвали в проведените визити
Индикатор 10 Изготвен доклад с анализ на идентифицираните добри европейски практики
Индикатор 11 Изготвен Наръчник „По-добра комуникация и съвместно сътрудничество в сферата на правосъдието“
Индикатор 12 Брой отпечатани наръчници по проект 0254
Индикатор 13 Изготвена и функционираща уеб-базирана платформа
Индикатор 14 Брой изготвени банери по проекта
Индикатор 15 Брой разработени брошури представящи дейностите и резултатите по проекта
Индикатор 16 Брой проведени пресконференции по проект 0254


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз