Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.08-0125-C0001
Номер на проект: A12-22-161
Наименование: Повишаване на капацитета на служителите на Община Опака за по- качествено предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса
Бенефициент: община Опака
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 01.03.2013
Начална дата: 09.04.2013
Дата на приключване: 09.04.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Търговище
                    Опака
Описание
Описание на проекта: Подобряване на ефективността на работата в община Опака.
Дейности: Дейност 1 : Управление на проекта Изпълнението на дейността ще се извършва от Екип за управление на проекта на община Опака, в чийто състав са включени ръководител на проекта и счетоводител. Моля вижте приложените автобиографии на екипа. Дейността се изразява в навременно организиране на публичните покани за избор на изпълнители по проекта, координиране и организиране на оценката на избор на изпълнители, сключване на договори с тях и управление на договорите, навременно подаване на заявки за обученията, уведомяване, координиране и организиране на служителите на общината за предвидените обучения, контрол, мониторинг и отчитане на дейностите по проекта, публикуване на материали по проекта на Интернет страницата на общината, комуникация с Управляващия орган на ОПАК, изготвяне на документация по проекта, вкл. междинни и финален доклади, финансово управление на проекта, вкл. авансово, междинни и окончателно искане за плащане към УО на ОПАК, разплащане към избраните изпълнители и др.
Дейност 2 : Обучение по компютърни умения По тази дейност се предвижда 17 служители да преминат през общ курс на обучение по компютърни умения, които ще повишат чувствително капацитета им на работа с гражданите и бизнеса.
Дейност 3 : Обучение по английски език По тази дейност се предвижда 14 служители да преминат начален курс на обучение по английски език в рамките на 120 часа.
Дейност 4 : Обучение в ИПА 71 служители, които ще преминат серия от разнородни обучения от каталога на ИПА за 2013 г.
Дейност 5 : Обучение по ключови компетентности По тази дейност се предвижда 19 служители да преминат обучение за работа в интеркултурна среда.
Дейност 6 : Информация и публичност на проекта Предвижда се да се организират откриваща и закриваща пресконференции за граждани и медии, да се изработят информационни печатни материали, да се публикуват актуалните дейности на сайта на общината, както и да се отразят резултатите в регионалната преса.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Рувекс" АД
"Анима Принт" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 86 719 BGN
Общ бюджет: 76 059 BGN
БФП: 76 059 BGN
Общо изплатени средства: 75 929 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 76 059 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 34 865 BGN
2014 41 064 BGN
2015 0 BGN
75 929 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 64 650 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 29 635 BGN
2014 34 905 BGN
2015 0 BGN
64 540 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 409 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 5 230 BGN
2014 6 160 BGN
2015 0 BGN
11 389 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 Общ брой на обучените служители в администрацията - обучени жени от общия брой обучени..
Индикатор 6 Служители,успешно преминали обученията с получаване на сертификат..
Индикатор 7 Общ брой на обучените служители в администрацията - обучени служители на местната администрация от общия брой обучени.
Индикатор 8 Дейност 1 : Проведени обучения.
Индикатор 9 Дейност 1 : Обучени служители на община Опака
Индикатор 10 Дейност 2 : Обучени служители.
Индикатор 11 Дейност 2 : % жени от обучените служители
Индикатор 12 Дейност 2 : Проведени обучения..
Индикатор 13 Дейност 2 : Получени сертификати..
Индикатор 14 Дейност 3 : Обучени служители
Индикатор 15 Дейност 3 : % жени от обучените служители
Индикатор 16 Дейност 3 : Проведени обучения
Индикатор 17 Дейност 3 : Получени сертификати
Индикатор 18 Дейност 4 : Брой обучени служители
Индикатор 19 Дейност 4 : % жени от обучените служители
Индикатор 20 Дейност 4 : Брой проведени обучения..
Индикатор 21 Дейност 4 : Получени сертификати..
Индикатор 22 Дейност 5 : Брой обучени служители
Индикатор 23 Дейност 5 : % жени от обучените служители.
Индикатор 24 Дейност 5 : Брой проведени обучения..
Индикатор 25 Дейност 5 : Брой получени сертификати
Индикатор 26 Дейност 6 : Брой пресконференции
Индикатор 27 Дейност 6 : Брой отпечатани брошури
Индикатор 28 Дейност 6 : Брой публикувани материали


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз