Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.08-0206-C0001
Номер на проект: A12-22-129
Наименование: Компетентна и ефективна администрация
Бенефициент: ОБЩИНА САДОВО
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 01.03.2013
Начална дата: 05.04.2013
Дата на приключване: 05.03.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Садово
Описание
Описание на проекта: Повишаване компетентността на общинска администрация Садово.
Дейности: Дейност 1 : Управление на проекта Управлението на проекта е дейност, която ще се извършва през целия период на изпълнение. Дейността включва: 1. Сформиране на екип за управление, включващ ръководител, координатор и счетоводител; 2. Разработване и прилагане на механизми за вътрешна работа на членовете на екипа, механизми за осъществяване на текущ мониторинг и оценка на изпълняваните дейности; 3. Подготовка и провеждане на процедури за избор на външен изпълнител/и в рамките на проекта съгласно приложимото законодателство (ЗОП); 4. Отчетност по проекта според изискванията на УО; 5. Изготвяне и съхранение на архив на проектната документация; В рамките на дейността ще бъде избран изпълнител за изготвяне на тръжни процедури за избор на изпълнител на Поддейност №2 и Дейност №3. Предвиждат се разходи за режийни и консумативи – хартия, тонер, пощенски разходи и куриерски услуги за експресни пратки към УО и др.
Дейност №2.1 Провеждане на обучения от ИПА. В рамките на дейността ще бъдат проведени общо 6 обучения по следните теми от Каталог 2013 на ИПА: Публичен имидж - елемент на доброто управление – УА-6 Делова етика – УА-7 Административно регулиране на стопанската дейност – ПР-2 Основни производства по АПК (за неюристи) – ПР-6 Семеен кодекс и кодекс на международното частно право – ПР-9 Административно обслужване – ИТО-4 В рамките на обученията ще бъдат включени следния броя служители:  Публичен имидж - елемент на доброто управление – УА-6 - Общо:26, в това число жени: 7  Основни производства по АПК /за неюристи/ - ПР-6 ОБЩО:42, в това число жени:38  Административно регулиране на стопанската дейност – ПР- 2 ОБЩО:35, в това число жени:15  Делова етика – УА-7 - ОБЩО:23, в това число жени:19  Семеен кодекс и кодекс на международното частно право – ПР-9 - ОБЩО: 4, в това число жени:3  Административно обслужване – ИТО-4 - ОБЩО:40, в това число жени:35
Дейност 2.2 : Провеждане на обучения от изпълнител избран по ЗОП Провеждане на интегрирано обучение по работа с деца и семейства, включващо модулите: Специфика на работата в мултикултурна среда и с маргинализирани етнически общности; Общностно развитие и мобилизиране на общностния потенциал; Предоставяне на услуги за достъп на уязвими общности до здравеопазване; Нормативна рамка и базови умения за социална работа с деца и семейства в уязвими общности. В обучението ще бъдат включени общо 20 служителя, от които 7 броя жени.
Дейност 3 : Осведоменост и публичност по проекта В рамките на дейността ще бъдат проведена кампания по информиране на широката общественост за ролята на ОПАК при изпълнение на проекта. Каналите за комуникация, които ще бъдат използвани са средствата за масова комуникация (вестници, интернет сайт), разпространение на презентационни материали и настолни календари, организиране и провеждане на две информационни срещите – в началото и в края на проектния период.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Приватсистем"ООД
"Зи ти ем консулт" ЕООД
"Под тепето" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 61 085 BGN
Общ бюджет: 57 589 BGN
БФП: 57 589 BGN
Общо изплатени средства: 57 589 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 57 589 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 12 217 BGN
2014 45 372 BGN
2015 0 BGN
57 589 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 48 950 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 10 384 BGN
2014 38 566 BGN
2015 0 BGN
48 950 BGN
В т.ч. Национално финансиране 8 638 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 833 BGN
2014 6 806 BGN
2015 0 BGN
8 638 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Общ брой на обучените служители в администрацията - обучени жени от общия брой обучени.
Индикатор 5 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат.
Индикатор 6 Брой проведени информационни кампании.
Индикатор 7 Публикации в регионалната пресата
Индикатор 8 Разработени и разпространени брошури и рекламни материали
Индикатор 9 Дейност 1 : сключени граждански договора.
Индикатор 10 Дейност 1 ; брой междинен отчет;
Индикатор 11 Дейност 1 : брой финален отчет;
Индикатор 12 Дейност 1 : брой Система за управление, вкл. Правила и проце¬дури за отчитане и мониторинг на резул¬татите и др.
Индикатор 13 Дейност 1 : броя тръжни документации.
Индикатор 14 Дейност 1 : броя сключени договори за провеждане на обучения ( ИПА и един външни изпълнители)
Индикатор 15 Дейност 1 : брой сключен договор за изговяне на информационните материали.
Индикатор 16 Дейност 2 : Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 17 Дейност 2 : Общ брой на обучените служители в администрацията - обучени жени от общия брой обучени;
Индикатор 18 Дейност 2 : Процент на обучени жени от общия брой обучени;
Индикатор 19 Дейност 2 : Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат;
Индикатор 20 Дейност 2 : Процент на служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 21 Дейност 3 : Проведени пресконференции;
Индикатор 22 Дейност 3 : Прессъобщения на сайта на общината;
Индикатор 23 Дейност 3 : Брошури
Индикатор 24 Дейност 3 : Публикации в регионалната преса;
Индикатор 25 Дейност 3 : Изготвени настолни календари.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз