Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.08-0198-C0001
Номер на проект: A12-22-196
Наименование: Повишаване на капацитета на служителите на Община Кубрат за по- качествено предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса
Бенефициент: Община Кубрат
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 01.03.2013
Начална дата: 29.03.2013
Дата на приключване: 29.03.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Разград
                    Кубрат
Описание
Описание на проекта: Подобряване на ефективността на работата в община Кубрат .
Дейности: Дейност 1 Управление на проекта Изпълнението на дейността ще се извършва от Екип за управление на проекта на община Кубрат, в чийто състав са включени ръководител на проекта и счетоводител. Моля вижте приложените автобиографии на екипа. Дейността се изразява в навременно организиране на публичните покани за избор на изпълнители по проекта, координиране и организиране на оценката на избор на изпълнители, сключване на договори с тях и управление на договорите, навременно подаване на заявки за обученията, уведомяване, координиране и организиране на служителите на общината за предвидените обучения, контрол, мониторинг и отчитане на дейностите по проекта, публикуване на материали по проекта на Интернет страницата на общината, комуникация с Управляващия орган на ОПАК, изготвяне на документация по проекта, вкл. междинни и финален доклади, финансово управление на проекта, вкл. авансово, междинни и окончателно искане за плащане към УО на ОПАК, разплащане към избраните изпълнители и др.
Дейност 2 Обучение по информационни технологии Обучение по компютърни умения и знания ще преминат общо 34 служители на общината. Служителите ще бъдат включени в курс на обучение, съобразно нивото на владеене на компютри на всеки от тях. Проектът предвижда надграждане на моментните умения в периода на изпълнение. 34 служители ще преминат тестове за установяване на нивото на знания и умения. Курсът е 90 учебни часа. След завършване на обучението обучаваният трябва: да умее: • да обработва текстове; • да работи с електронни таблици; • да работи с бази данни; • да създава информационна сигурност; да може: • да работи с компютър и да управлява файлове Съответните курсове завършват със сертификат за преминатото обучение.
Дейност 3 Обучение по ключови компетентности По тази дейност се предвиждат две обучения: Лидерски умения и Работа в интеркултурна среда.
Дейност 4 Обучение в ИПА По тази дейност са предвидени две обучения, както следва: 1. УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА 2. ФОРМИ НА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ AДМИНИСТРАЦИЯТА, ГРАЖДАНСКИ И БИЗНЕС ОРГАНИЗАЦИИ
Дейност 5 Осигуряване на информация и публичност на проекта По тази дейност се предвижда организиране на входяща и закриваща пресконференции за гражданите и медиите, 2 000 информационни брошури, интернет реклама на сайта на общината и публикации в регионалната преса.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Рувекс" АД
"Анима Принт" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 88 219 BGN
Общ бюджет: 73 132 BGN
БФП: 73 132 BGN
Общо изплатени средства: 73 132 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 73 132 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 43 589 BGN
2014 29 542 BGN
2015 0 BGN
73 132 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 62 162 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 37 051 BGN
2014 25 111 BGN
2015 0 BGN
62 162 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 970 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 6 538 BGN
2014 4 431 BGN
2015 0 BGN
10 970 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 6 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 7 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 8 Дейност 1 : Проведени обучения
Индикатор 9 Дейност 1 : Обучени служители на община Кубрат
Индикатор 10 Дейност 2 : Обучени служители
Индикатор 11 Дейност 2 : Обучени служители- от тях % жени
Индикатор 12 Дейност 2 : Проведени обучения
Индикатор 13 Дейност 2 : Получени сертификати
Индикатор 14 Дейност 3: Обучени служители
Индикатор 15 Дейност 3 : Обучени служители- от тях % жени
Индикатор 16 Дейност 3 : Проведени обучения
Индикатор 17 Дейност 3 : Получени сертификати
Индикатор 18 Дейност 4 : Обучени служители
Индикатор 19 Дейност 4 : Обучени служители-от тях % жени
Индикатор 20 Дейност 4 : Проведени обучения
Индикатор 21 Дейност 4 : Получени сертификати
Индикатор 22 Дейност 5 : Организирани и проведени пресконференции
Индикатор 23 Дейност 5 : Отпечатани брошури
Индикатор 24 Дейност 5 : Публикувани материали и представяне на проекта на Интернет страницата на Кубрат


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз