Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.05-0299-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Разработване на иновативна застрахователна платформа
Бенефициент: "ИНСОЛЮШЪНС" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 20.12.2012
Начална дата: 15.02.2013
Дата на приключване: 15.02.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящия проект е повишаване на конкурентоспособността и постигане на устойчиво развитие на стартиращото иновативно предприятие "Инсолюшънс" ООД чрез създаване на иновативна застрахователна платформа. Разработваната иновация ще допринесе за развитието на новите технологии и до подобряване на българската иновационна система.
Дейности: 1. Разходи за възнаграждение.
3. Разработване на икономическа и финансова оценка
4. Разработване на маркетингово проучване за пазарната реализация на иновативния продукт.
2. Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА)
6. Разходи за визуализация.
5. Разходи за одит
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Ф-тех Компютри" ООД
Сибола 2000 ООД
"ПОЛИ ОДИТ" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 250 126 BGN
Общ бюджет: 233 336 BGN
БФП: 210 002 BGN
Общо изплатени средства: 210 002 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 210 002 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 50 000 BGN
2014 69 152 BGN
2015 90 850 BGN
210 002 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 178 502 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 42 500 BGN
2014 58 779 BGN
2015 77 222 BGN
178 502 BGN
В т.ч. Национално финансиране 31 500 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 7 500 BGN
2014 10 373 BGN
2015 13 627 BGN
31 500 BGN
Финансиране от бенефициента 27 792 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой създадени НИРД работни места
Индикатор 3 брой подкрепени стартиращи иновативни предприятия
Индикатор 4 ниво на оцеляване на стартиращите иновативни предприятия
Индикатор 5 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 6 Сформиран екип за разработване на иновацията
Индикатор 7 Разработена икономическа и финансова оценка
Индикатор 8 Разработен маркетингов план за пазарна реализация на иновативния продукт
Индикатор 9 Закупено оборудване
Индикатор 10 Разработена иновативна застрахователна платформа
Индикатор 11 Временна информационна табела
Индикатор 12 Извършен одит.
Индикатор 13 Изготвен финален отчет..
Индикатор 14 Създадени работни места в сферата на НИРД (брой, вкл. за мъже/за жени) (Определение: Брутен брой създадени преки работни места за изследователи, изчислени на пълен/непълен работен ден)
Индикатор 15 НИРД проекти, реализирани от подкрепените предприятия (брой) (Определение: брой проекти за разработване и комерсиалицация на иновативни продукти/процеси/услуги)
Индикатор 16 Реализирани проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии (брой) (Определение: проекти за подобряване на бизнес средата, за улесняване/повишаване броя на стартиращите фирми, за въвеждане на нови технологии)
Индикатор 17 Подкрепени стартиращи иновативни предприятия (брой) (Определение: брой подкрепени стартиращи иновативни предприятия)
Индикатор 18 Иновации въведени/готови да бъдат въведени на пазара (брой) (Определение: иновации готови да бъдат/въведени на пазара в резултат на инвестиции в подкрепени стартиращи предприятия)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз