Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.1.09-0045-C0001
Номер на проект: ESF-1109-04-11002
Наименование: Професионална квалификация и преквалификация за безработните лица от селските общности
Бенефициент: Сдружение "Плевенски обществен фонд - Читалища" - Плевен
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 16.10.2012
Начална дата: 15.11.2012
Дата на приключване: 01.03.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Да подобри качеството на живот в селските общности, чрез осигуряване на заетост на трайно безработните лица от най-малките населени места;
Дейности: Подготовка и Изпълнение на Дейност 1. Сформиране на целевата група Двете групи от безработни лица ще се сформират чрез прякото участие на селските читалища – членове на сдружението кандидат, използвайки обичайните им канали за информация в селските общности. Ще бъдат разработени и приложени критерии за подбор на лицата, които ще се включат в професионалното обучение. На територията на селата ще се проведат общоселски събрания за публично огласяване на проекта. Ще бъдат разпространени информационни листовки, по модела „от врата на врата” от членовете на читалищните настоятелства. Читалищните секретари ще проведат поредица от срещи с безработните лица от селата, в които работят, за последователното сформиране на две групи обучаеми по 12 души всяка една. През втория месец ще се проведе първата кампания, а през четвъртия – втората кампания, тъй като двете групи ще се обучават последователно.
Подготовка и Изпълнение на Дейност 2. Професионално обучение в част от професия „Социален асистент за възрастни хора” Професионалното обучение на безработните лица ще се проведе в две групи по 12 души във всяка, тъй като спецификата на професионалното обучение за професията „Социален асистент за възрастни хора” предполага обучение в групи от 10-15 души. Проектът предвижда сформиране на групи с най-оптималния за целта численост. Обучението ще съдържа 300 часа, съобразно изискванията на схемата / за част от професия по втора квалификационна степен, с продължителност не по-малка от 300 учебни часа/, 40% от които ще бъдат теоретични, а останалите 60% практически. Всеки обучителен ден ще съдържа по 6 учебни часа, т.е. обучението за всяка група ще продължи месец и половина /времетраенето на професионалното обучение за двете групи ще продължи общо 5 месеца/. Всеки учебен ден ще съдържа 6 учебни часа, т.е. 50 учебни дни за всяка една от двете групи. За теоретичното обучение ще бъде осигурена подходяща обучителна зала и необходимите материали /химикалки, тетрадки, тефтери за флипчарт, маркери, ксерокс-хартия, класьори и тонер за тиражиране на учебни материали/. За практическото обучение ще се проведе не само в учебна зала, но и на терен, поради което е предвидено осигуряване на работно облекло и работни обувки, съобразени със спецификата на професията. За редовното посещаващите учебните занимания, обучеми са предвидени стипендии и пътни разходи, тъй като обучението ще се провежда на територията на общинския и областен център – Плевен. В края на обучението, членовете на целевата група ще положат изпит и ще получат диплома за професионална квалификация за част от професията „Социален асистент за възрастни хора”.
Подготовка и Изпълнение на Дейност 3. Тримесечен професионален стаж Стажът на успешно завършилите професионалното обучение лица ще се проведе в рамките на три месеца. Той ще се осъществи непосредствено след приключване на обучението за всяка една от двете групи. Професионално квалифицираните социални асистенти ще бъдат насочени от нашата организация в домовете на нуждаещите се от тази социална услуга самотно живеещи или с тежки хронични заболявания стари хора от съответните села, които са в нашия регистър на „чакащи потребители”. По време на стажа, екипът от супервизори на нашата организация-кандидат ще провежда месечни супервизии, които ще подкрепят стажантите в процеса на предоставяне на социалната услуга.
Подготовка и Изпълнение на Дейност 4. Информационна дейност и публичност За осигуряване на широка публичност на проектните дейности ще бъдат изготвени и тиражирани 500 бр. информационни листовки, които ще бъдат разпространени чрез публичните събития и чрез акцията за информиране на селските общности по модела „от врата на врата”. Ще бъдат проведени две пресконференции – при стартиране и при финализиране на проекта. В селата, от които ще бъдат идентифицирани и включени в целевата група безработни лица ще се проведат общоселски събрания в местните читалища – членове на сдружението-Кандидат. Предвидено е публикуването на 2 журналистически материали в местна медия и 1 излъчване в местна електронна медия. Чрез тях ще бъде отразяван напредъка на проекта. През последния месец на проектния срок ще се проведе заключителен форум, на който ще бъдат представени резултатите от проекта, пред представители на заинтересовани организации, институции и местни медии. Всички материали и публични събития ще бъдат съобразени с изискванията за визуализация на Схемата.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 66 513 BGN
Общ бюджет: 57 321 BGN
БФП: 57 321 BGN
Общо изплатени средства: 57 321 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 57 321 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 13 303 BGN
2014 44 019 BGN
2015 0 BGN
57 321 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 48 723 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 11 307 BGN
2014 37 416 BGN
2015 0 BGN
48 723 BGN
В т.ч. Национално финансиране 8 598 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 995 BGN
2014 6 603 BGN
2015 0 BGN
8 598 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в заетост след обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз