Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.04-0187-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: ЦЕНТЪР „ УСЛУГИ В ДОМА ЗА РИСКОВИ ОБЩЕСТВЕНИ ГРУПИ”
Бенефициент: Община Бобошево
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.10.2012
Начална дата: 22.11.2012
Дата на приключване: 01.05.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Кюстендил
                    Бобошево
Описание
Описание на проекта: Проектът надгражда услугите в домашна среда от фаза 1 на схема за безвъзмездна помощ Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора - дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник” чрез прилагане на нови подходи за съчетано почасово ползване на услуги в домашна среда на база лични нужди на потребителя. Ще се предоставят услуги за лична помощ, социално включване и помощ при комунално - битови дейности в новосъздаден център за социални услуги, поради липса на ДСП в общината. Ще се създадат нови работни места и добро качество на грижа за рискови групи от общността.
Дейности: Дейност 1: Организация на работата на екипа и разпределение на отговорностите по Проекта 1. Осигурява се офис за проекта и консултиране; място за екипни срещи; определя се стая за съхранение на проектното досие, до която има достъп само екипът за управление; пространствата се оборудват и се създават оптимални условия за работа на екипа по организация на проекта. 2. Провежда се работна среща за определяне на задълженията на екипа за управление и администриране на проекта 2.1. Диференцират се отговорностите на всеки член от екипа; 2.2. Регламентират се правилата за спазване на етичния кодекс на работещите с деца и хора с увреждания. 2.3. На работната среща се разработва детайлен проектен план за изпълнение и отчет на всяка задача; 3.Чрез дейността се създава вътрешна система за мониторинг и оценка. 4. Провежда се тридневна работна среща за ясно разпледеление на отговорностите. 5. Провежда се процедура за възлагане за избор на Проектен консултант, който подпомага експертно екипа за управление – подготвя процедурите по ЗОП, изготвя графика за тях, изготвя вътрешна система за контрол и мониторинг, процедури по подбор на персонал и потребители; система за развитие на персонала и др.
Дейност 2: Информиране на обществеността относно стартирането и развитието на Проекта. Промотиране и популяризиране. 1. Грижата в семейна среда за постигане на социална интеграция, по-високо качество на грижа, достъп до социални услуги и повишаване на качеството на живот на лица и на децата с трайни увреждания, възрастни с нарушено здраве и социална изолация или в риск от такава, които са зависимост от чужда помощ при задоволяване на основни жизнени потребности, както и осигуряване на цялостна подкрепа за техните семейства с фокус върху жените и настоящият проект не са познати добре в общността. Целите, обхвата и схемата за предоставяне на безвъзмездна помощ по ОП ”РЧР” не са популяризирани достатъчно на местно ниво. Работодателите и общността по места не познават добре проблемите на жените в семействата на деца с трайни увреждания, на близките на тежкоболни и зависими от чужда помощ възрастни, върху които основно пада грижата за децата или възрастните. 2. Информационната кампания запознава обществеността с новите услуги в община Бобошево и популяризира инициативите на ЕСФ. Предвижда се разпространяването на информационни материали, изготвени от бенефициента. Разпространението ще се осъществява по време на предварително организирани в читалищата на селата и в общинския център срещи с жителите на общината. На срещите се разяснява от екипа за управление на териториално ниво описанието на услугите по проекта, условията за предоставяне, ред за кандидатстване и други. 3. В читалищата на селата от общината ще се организират срещи с начална и поддържаща информация за проекта – брой членове на персонала, брой потребители, проведени обучения, постигнати резултати, срещани затруднения, участие на доброволци. 4. Регулярно, през четири месеца, се провеждат срещи с обществеността в местните читалища на селищната система за информиране по текущата работа по проекта – постижения и проблеми. 5. Провеждат се начална и на два месеца срещи с журналисти от регионални медии; публикуват се два информационни материала – първият за промотиране на проекта, а вторият – за популяризиране. 6. Провеждат се начална и заключителна конференция. Разпространяват се рекламни и информационни материали
Дейност 3: Подготовка, провеждане на тръжни процедури. Доставка на материали, консумативи и офис оборудване за функциониране на центъра, за обученията, популяризирането и управлението на проекта. Проектният експерт-консултант изготвя график за процедурите по възлагане, който се одобрява от ДО. Изготвят се технически задания за тръжните процедури относно доставките, изпращат се покани до доставчици, предварително проучени от консултанта, а избрани от екипа за управление. При изготвяне на техническите спецификации от Проектния експерт-консултант задължително се залагат екологични критерии. Спазва се графикът за обществените поръчки. Доставчикът се избира и с него се сключва договор за възлагане при предложена най-ниска цена и стоки, отговарящи на европейските стандарти за качество и прилагане на указанията за екологична устойчивост в контекста на ОП”РЧР”. Отговорен за доставките и тяхната законосъобразност е главният счетоводител на община Бобошево. Доставят се офис материали и консумативи за обученията, предпазни работни ръкавици; информационни и рекламни материали, офис материали и консумативи за екипа за управление, оборудване за офиса – метален шкаф, компютър, принтер, офис обзавеждане.
Дейност 4: Приемане на заявления на кандидат - потребителите за включване в Проекта. Информиране и консултиране 1. По време на промотиране на проекта и в обявите във всички населени места се регламентира времето за прием на молби, вкл. и в съботен ден. Молбите се приемат в офиса по проекта от 9-12,30 ч., а в населените места извън общинския център по график от 14- 17,30 часа от доброволци. Консултант информира и консултира кандидат – потребителите или техните законни представители. За кандидат – потребители,които се придвижват трудно информирането и консултирането става в дома им.В рамките на един заплатен консултативен час за консултанта информиране и консултиране получават по 4-ма кандидат-потребители. В домашни условия на всеки потребител се отделят 30 мин.за информиране и консултиране. 2.. По време на промотиране на проекта и при консултиране кандидат – потребителите се информират, че приоритетно в обхвата на Проекта, без оглед на тяхното финансово положение и при недопускане на дискриминация, основана на пол, увреждане, възраст и др., се включват: - самотноживеещи хора с тежки заболявания, които са поставени в риск от институционализация; - лица/деца с трайни увреждания, чиито близки имат желание да възстановят трудовата си активност Дава се информация и за целевите групи. 4. Желаещите да ползват услугата или техни законни представители подават заявление Заявлението е придружено със следните документи: - документ за самоличност на лицето или законния му представител – настойник, родител, попечител - за справка; - експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК, протокол на ЛКК и/или други медицински документи, удостоверяващи здравословното му състояние. - Всички подадени заявления от кандидат-потребителите на услугата се завеждат във входящ дневник
Дейност 5: Подбор на кандидат- потребителите. Сключване на договори за услуги. 1.Оценката на потребностите на всички подали молба за включване в проекта кандидат - потребители се изготвя от Д”СП”, съгласно насоките за кандидатстване. 2.Комисия от 5 члена, съставена със заповед на Кмета на общината, на база на оценка на потребностите определя потребителите на услугата. . 3. Изготвя се списък на одобрените кандидати за ползване на услугата , подредени по низходящ ред. 4..Неодобрените кандидат-потребители се подреждат в списък на чакащи . Те могат да бъдат включвани в рамките на продължителността на Проекта в случай на преустановяване ползването на услугата от одобрените лица при спазване реда на подреждане в списъка. Всички утвърдени потребители получават деветдесетминутно информиране и консултиране от консултант относно услугите, правата и задълженията, отношенията с доставчика, таксите, определят се нагласите за допускане на друго лице в дома, очакванията на потребителя за същността на предлаганите услуги. Сключват се индивидуални договори за предоставяне на социална услуга като се уточнява помагащото лице, вида и времетраенето на услугата, дейностите по нейното предоставяне, права, задължения, такси, условия за прекратяване на договора.По време на консултациите потребителите обсъждат и своя индивидуален договор за услуги.
Дейност 6 Оценка и подбор на кандидатите за персонал на центъра 1.Свободните работни места се обявяват във всички кметства на селата, предвидени по проекта и в БТ 2.Кандидатите за работа, вкл. за управител на центъра, подават заявления за работа, автобиография и мотивационно писмо в срок до 30 дни от стартирането на Проекта., които се вписват във входящ .Заявлвенията се приемат по утвърден график, съвпадащ с този за прием на молби от кандидат – потребителите. 3.Кандидатите за персонал задължително представят медицинско свидетелство и свидетелство за съдимост. 4.Кметът на общината със заповед сформира комисия от екипа на проекта и провежда интервю с кандидатите за персонал 3 дни след изтичане на 30–дневния срок, с цел установяване мотивацията и нагласите им за работа. 5. Кандидатите се оценяват съгласно Формуляр за оценка на кандидатите за персонал, изготвен от Проектния консултант, избран по дейност 1. Всеки член на комисията оценява кандидатите, като сборът от оценките се дели на броя на членовете на комисията и получената средноаритметична оценка е крайната за съответния кандидат. 6. Въз основа на направените оценки се изготвя списък на кандидатите за социални асистенти,домашни икономи и домашни санитари, подредени по низходящ ред на получените точки 7.Броят на персонала за наемане на работа се определя съобразно броя на потребителите на услугата и тяхната индивидуална потребност. Наемат се само кандидати, които са показали удовлетворителни резултати по време на събеседването, намират се в добро физическо и психическо състояние, не са осъждани и са одобрени от потребителя след проведена среща. Останалите кандидати от списъка могат да бъдат включвани в рамките на продължителността на Проекта в случай на прекратяване на правоотношенията с някои от помагащите лица, като се спазва редът на подреждане в списъка. 7. Изискване за управител на центъра – средно образование, с предимство – икономическо; безработно лице с компютърна гтамотност; добра комуникативност и организационна култура. Подбират се лица за следните длъжности:1. Домашен санитар 10 лица- предоставя услуги за лична помощ, в това число и дейности с медико-социална насоченост.2. Домашните икономи 10 лица предоставят услуги за помощ в комунално-битовите дейности. 3. Сътрудници социални дейности -5 предоставят услуги за социална подкрепа и включване.
Дейност 7: Назначаване на персонал 1.Новоназначеният персонал подписва трудов договор, в съответствие с разпоредбите на Кодекса на труда и Закона за задълженията и договорите, декларация за спазване поверителността на личните данни и информацията. Изпълнителите, наети по трудов договор, получават длъжностна характеристика, разработена от Екипа за управление и копие от Правилника за вътрешния ред. При подписване на договорите изпълнителите представят банковата сметка, по която да се превежда възнаграждението им. 2. За всеки новоназначен се оформя досие, което се поддържа в актуалност от координатота на екипа. 3. Неотменна част от трудовия договор е длъжностната характеристика с точно определени права, задължения, компетентности, изисквания и отговорности. 4.При сигнали за некоректни действия от страна на изпълнител, ръководител проект незабавно изяснява случая и при необходимост уведомява компетентните органи (полиция, прокуратура, и др.). В делото на изпълнителя се вписват и съхраняват всички данни за негови неправомерни действия, дисциплинарни нарушения и наложени дисциплинарни наказания.
Дейност 8 Сключване на договори за предоставяне /ползване/ на социалната услуга.Изготвяне на индивидуални планове за услуги. За изпълнение целите на дейността се изготвя и подписва тристранен договор за предоставяне на социална услуга между Кмета на общината, помагащото лице и потребителя. Договорът за предоставяне на социална услуга се сключва писмено в три еднообразни екземпляра - по един за страните. Договорът съдържа: • име и адрес на консултанта и телефонен номер за връзка с него; • име и адрес на помагащото лице и телефонен номер за връзка с него; • име и адрес на потребителя и телефонен номер за връзка с него; • видове дейности по практическото предоставяне на услугата, тяхното времетраене и честота на извършване, допустима степен на гъвкавост при тяхното изпълнение; • обстоятелства, при които предоставянето на услугата се прекратява, включително временното й преустановяване от страна на изпълнителя или потребителя; • задължения за осигуряване на качеството на услугата; • оборудване и/или консумативи, които ще бъдат осигурявани от потребителя за извършване на дейностите; • отговорности на потребителя и на помагащото лице по опазване на здравето и взаимната им безопасност; • начини на предоставяне на услугата при ползване на отпуск от страна на изпълнителя; • начин за достъп и напускане дома на потребителя от персонала (ползване на ключ, код на алармена система и пр.); • отговорности и неустойки при неспазване на клаузите на договора, включително и клауза, уреждаща незаплащане на помагащото лице по време на престой в болница на потребителя; • срок на договора и условия/начини за неговото прекратяване. След изготвената от Д”СП” оценка на потребностите консултантът, извършил информирането и консултирането, съвместно с още един експерт, прави предварителен проектоплан на услугите, които предлага за съответния потребител, съобразен с желанията на потребителя и наблюденията по време на информационно- консултативна среща по дейност 4 с всеки потребител. 1.Индивидуалният план за предоставяне на услугата описва дейностите, които изпълнителят се ангажира да извършва за подобряване качеството на живот на потребителя. 2.Индивидуалният план се изготвя от консултанти с участието на потребителя, а когато това е невъзможно – с участието на негов роднина, близък или законен представител. 3.Планът се съобразява в максимална степен с начина на живот на потребителя и с неговите предпочитания, зачита се неговото право на избор. Ограничения в избрания от потребителя начин на живот се предприемат само в негов интерес – при риск от самоувреждане или създаване на опасност за други хора. 4. Индивидуалният план формулира целта на предоставянето на съответната услуга и съдържа описание на дейностите, които ще бъдат извършвани за задоволяване на установените в съответствие с чл. 40 г, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, съобразно с индивидуалните потребности на потребителя. 5. Индивидуалният план за предоставяне на услугата се изготвя на база оценка на потребностите, беседа с потребителя и оценка на риска. Разписват се конкретни дейности, които са насочени към постигане на най-пълно задоволяване на индивидуалните потребностите на конкретния потребител. 6. Индивидуалният план включва оценка на рисковете за здравето и безопасността на потребителя, както и процедури и действия за контролиране на основните рискови фактори. 7. Планът се актуализира от консултантите веднъж на четири месеца или по-често, ако са настъпили промени в първоначално констатираните обстоятелства. След като промените се съгласуват с потребителя, негов роднина, близък или с неговия законен представител, те се вписват в плана. 8.Планът се изготвя в два еднообразни екземпляра, които се подписват от потребителя или от негов законен представител, изпълнителят и консултанта, изготвил плана 9. Дейностите на персонала по изпълнение на плана се описват подробно в дневника на потребителя
Дейност 9 Предоставяне на социални услуги от центъра за услуги в домашна среда. Услугите, които се предоставят от звеното за услуги в дома в изпълнение на индивидуалните планове и развиващи програми са: 1. Услуги за лична помощ, в това число и дейности с медико-социална насоченост - предоставят ги домашни санитари, които предоставят: - Помощ при ежедневни дейности, свързани с личната хигиена и организация на деня -обличане, събличане, къпане, миене, бръснене и поддържане на устната хигиена; - Задоволяване на основни жизнени потребности: помощ при приемането на лекарства, храна и други дейности от ежедневието, поддържащи здравето; пазаруване и приготвяне на храна. - Оказване на съдействие при промяна на здравословното състояние за получаване на медицинска помощ; - Административни услуги; контакт с личния лекар, закупуване на лекарства и контрол над приема им - Други дейности, отразени в индивидуалния план за предоставяне на услугата 2.Помощ при комунално-битови дейности – оказва се от домашни икономи, които : - метат обитаваните помещения - почистват с прахосмукачка, мият пода, -сменят спално бельо, - правят покупки за домакинствата, - приготвят и сервират храни , - пазаруват със средства на потребителя и изпълняват други домакински задължения. - оказват подкрепа в психо-емоционален план чрез свободни разговори, разходки, четене на глас, организиране на празници. 3. Услуги за социална подкрепа и социално включване - изпълнява се от сътрудници социални дейности, които: − Извършват административни услуги - Поддържат връзка с личния лекар - Закупуват лекарства и хигиенни материали със средства на потребителя; - Придружават потребителя на обществени мероприятия и празници: - Работят за разширяване на приятелския кръг на потребителя − Оказват на потребителите емоционална подкрепа и информация, съветват по теми като хранене, хигиена, упражнения, отношение към околния свят, за водене на здравословен начин на живот; адаптиране към увреждането, възрастовите изменения или заболяването. - Предоставят психологическа подкрепа на потребителя чрез разговори, разходка сред природата или четене на глас; При нужда и в кризисни ситуации на нарушаване на психо-емоционалния статус на потребителя изискват от доставчика намеса и консултация с експерт – консултант по проекта; - Обучават потребителя в енергийна пестеливост, управление на отпадъците чрез разделно събиране на отпадъците , рециклиране и др. Всеки член на персонала- помагащо лице извършва предвидените в договора и в индивидуалния план на потребителя дейности, съобразени с ежедневните му нужди и предпочитания. -Помагащото лице спазва стриктно договореното работно време или обем работа, отразени в индивидуалния му график за работа при всеки един потребител, в чийто дом работи. -Изпълнител се заменя с друг само при наличието на основателни причини като: • прекратяване на трудовото правоотношение между помагащото лице и доставчика • ползване от изпълнителя на неплатен отпуск или отпуск по болест, повече от 30 дни; • липса на съответни умения или физически капацитет на изпълнителя при промяна в нуждите на потребителя; • промени в графика/времетраенето на посещенията при потребителя и невъзможност на изпълнителя да работи в съответствие с настъпилите промени; • необходимост от осигуряване защита на изпълнителя от насилие или дискриминация; • възникване на психологическа несъвместимост между потребителя и изпълнителя; • възникване на отношения между потребител и изпълнител, които излизат извън професионалните и които крият възможност за нарушения на етични принципи и злоупотреба (интимни връзки, връзки, свързани с материални интереси); • основателно и аргументирано искане на потребителя за замяна на изпълнителя. - Замяната на изпълнителя се съгласува с потребителя, неговите близки или законния му представител в случаите, когато промяната е с постоянен характер или с времетраене повече от 30 дни. 1.Своята ежедневна дейност изпълнителят отбелязва в дневник на потребителя, който се съхранява в дома на клиента и до който имат достъп и близките на обслужваното лице. Дневникът съдържа запис на посещението и основните дейности, които е извършил изпълнителя: оказана помощ при прием на лекарства, като се посочва час и доза на прием на лекарство; молба или препоръка за допълнителна медицинска помощ; действия, свързани с финансови въпроси извършени от името на потребителя (получаване на пенсия, по-голяма покупка, др.); промени в състоянието на потребителя (физическо състояние, нови потребности и др.); инцидент или злополука; друга важна за здравето и състоянието на потребителя информация. 2. Оказваната помощ и подкрепа от изпълнителя по време на предоставяне на услугата се извършват по възможно най-деликатен и ненатрапчив начин. Това се отнася в най-голяма степен, когато се оказва помощ на потребителя при: осъществяване на пряк допир (обличане, събличане, къпане, миене, бръснене и поддържане на устната хигиена); помощ при приемането на лекарства, храна и други дейности от ежедневието, поддържащи здравето; оказване на съдействие при промяна на здравословното състояние за получаване на медицинска помощ; приготвяне на храна; пазаруване; административни и други услуги. - изпълнителите се отнасят с разбиране и уважение към възрастовите, религиозните, етническите, културните, физическите, психическите, половите и сексуалните различия на потребителите, техните близки, роднини или законни представители. - Когато се грижат за деца, помагащите лица използват всяка възможност да развиват техните знания и умения. - изпълнителите са длъжни да предприемат мерки, с които да предпазят децата, ползващи услугата от опасности и насилие. - Ограничения в избрания от потребителя начин на живот се предприемат само в негов интерес – при риск от самоувреждане или създаване на опасност за други хора. Тези ограничения се записват в оценката на рисковете и начините за тяхното контролиране, които са част от индивидуалния план за предоставяне на социалната услуга. 3. Предоставянето на социалната услуга се извършва при стриктно спазване на правилата и процедурите, разписани на национално и териториално равнище. 5. Екипът за управление на проекта, подпомогнат от проектния консултант, изготвя правилник за вътрешния ред, в който се разписва системата за вътрешен контрол и мониторинг на дейността; в системата се отбелязва задължително броят на супервизиите и периодите на проверка на качеството на грижа и предоставяна услуга.
Дейност 10 Обучения на персонала. Супервизии. Наблюдение, контрол, оценка и анализ на дейностите 1. Всички изпълнители, които не са обучавани по други проекти, включително и от резервната листа, получават петдневно по 6 часа на ден въвеждащо обучение - провежда се от обучител с опит в други сходни проекти. Обучението е с практическа насоченост и се провежда в една група. Използват се комбинирани обучителни методи и техники - на дискусия, организирана на база споделен опит и случаи от практиката, ролеви игри, работни задачи.Програмата е съгласно методиките на АСП. 2. Обучителните програми се разработват от обучителя и се утвърждават се Кмета на общината. Обучителят и екипа за управление на проекта изготвят кратък теоретичен наръчник за самоподготовка с обучителни материали, който включва следното съдържание: общи познания за социалната услуга и за необходимите умения; основни задължения; специфика на грижите целевите групи по Проекта; етични стандарти в работата; здравословни и безопасни условия на труд, включително оказване на услуги с физически контакт; спазване на основните принципи, свързани със зачитане личното достойнство на потребителя; поверителност на личните данни и информация, свързана с потребителя; антидискриминационни практики, включително зачитане на различията; недопускане и ранно сигнализиране на опасност от различни форми на злоупотреба или експлоатация на потребителите, включително сексуален, расов/етнически и други форми на насилие; поведение при боравене с пари и имущество на потребителя; поведение при предложения за получаване на подаръци, завещания и др.; основни изисквания към съхраняването на храна; Наръчникът е отпечатан на формат А4 и материалите от него са подредени в отделни папки. 3. В надграждащите 3 обучения по 2 дни по 6 часа в две групи се включва целия персонал. Дискусията и ролевите игри, условията на работните задачи са конструирани, така че да обхванат следните теми: - Изграждане на положителни нагласи към дейността на помагащото лице. - Права на потребителите на социални услуги и емоционална подкрепа. - Форми на насилие и злоупотреба с потребителите. - Запознаване с модели на справяне в ситуация на криза, спешно състояние или смърт. - Работа по случаи от практиката от Националната програма ”Асистенти на хора с увреждания”.- Конфликти. Управление на конфликта. -Комуникации с потребителите 4. По време на супервизиите като мощен корекционен механизъм/ 5 групови по 4 часа за всяка една от трите професии и по една индивидуална едночасова за всеки член на персонала/, супервайзорът по проекта извършва вътрешен контрол и мониторинг на проектните дейности.. 5.Обучителите и супервайзорите отчитат проведените обучения и супервизии като към отчета прилага и анкетни карти за удоволетвореността на персонала от проведеното обучение и супервизия. 6. По време на провеждане на начален и периодичен инструктаж на персонала за безопасни и здравословни условия на труд се допълва въвеждащото обучение с насоки към: опасности, произтичащи от битовите условия на живот на потребителя (неизправна електрическа инсталация, повредени домакински уреди и др.); поведение спрямо домашни любимци; правила и процедури за достъп до дома на потребителя; правила за водене на документация относно инциденти, случили се с потребители или изпълнители. Дейността включва и следните поддейности: Проектният консултант разработва вътрешна система за контрол и мониторинг, с която запознава всички заинтересовани страни. Супервизии – индивидуални и групови. Наблюдение- Един път в месеца координаторът извършва наблюдение на дейността и качеството на услугата на персонала. Ръководител проект и проектният консултант наблюдават и контролират цялостния процес по предоставяне на услугата. Контролът върху качеството на услугите се извършва чрез: Повишаване информираността на професионалните среди за алтернативната форма на услугите по проекта; Самооценка на екипа по отношение качеството на услугата - при стартирането и в края на проекта; Участие на потребителите в оценката на услугата; Професионално консултиране. Изпълнявани подробни длъжностни характеристики на персонала.Супервизии на изпълнителите и качество на изпълнение на проектните дейности Редовните доклади по наблюдение и оценка ще дадат възможност на екипа своевременно да адаптира дейностите по проекта в случай, че възникнат обстоятелства, налагащи промяна, така че да се постигнат заложените в техническото задание цели и резултати. Заключителният доклад пред ДО съставлява един от най-важните елементи на процеса на мониторинг. Той акцентира върху финансовите данни и информация за качествени и количествени показатели. Докладът представя заключения за социалното въздействие и препоръки за последващи действия.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 164 237 BGN
Общ бюджет: 156 891 BGN
БФП: 156 891 BGN
Общо изплатени средства: 146 912 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 156 891 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 81 515 BGN
2014 65 397 BGN
2015 0 BGN
146 912 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 133 358 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 69 288 BGN
2014 55 588 BGN
2015 0 BGN
124 876 BGN
В т.ч. Национално финансиране 23 534 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 12 227 BGN
2014 9 810 BGN
2015 0 BGN
22 037 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой новосъздадени предприятия в сферата на социалната икономика
Индикатор 2 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика
Индикатор 3 Брой подадени молби за включване. Общ брой оценки на потребностите на хора от целевите групи. - 187
Индикатор 4 Брой обучени - 187
Индикатор 5 Брой назначени обучители, - 187
Индикатор 6 Брой консултанти - 187
Индикатор 7 Брой назначени супервайзори - 187
Индикатор 8 Брой изготвени индивидуални планове за услуги - 187
Индикатор 9 Брой протоколи за изготвени и получени отчети до обществеността - 187
Индикатор 10 Брой проведени анкети за проучвания на резултатите и качеството на изпълнение на дейностите - 187
Индикатор 11 Брой рекламни и информационни материали - 187
Индикатор 12 Минимален брой лица от работилите в социалното предприятие, изявили желание за работа след приключване на проекта - 187
Индикатор 13 брой потребители - 187
Индикатор 14 Получили удостоверения за проведени обучения - 187
Индикатор 15 Брой обучителни часове - 187
Индикатор 16 Брой консултативни часове - 187
Индикатор 17 Брой супервизии - 85
Индикатор 18 Брой успешно изпълнени индивидуални планове за услуги - 187
Индикатор 19 Минимален брой жители, запознати с отчетите според съставени протоколи за разпространение - 300
Индикатор 20 Брой обобщени резултати от анкетите, изпратени до ОС - 187
Индикатор 21 Брой проведени информационни и рекламни събития - 187
Индикатор 22 Минимален брой сключени трудови договори - 187


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз