Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.05-0008-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Разработване на иновативен микропроцесорен модул за интелигентно управление на съоръжения за топла вода
Бенефициент: "Е-МЕДИЯ" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 23.08.2012
Начална дата: 22.10.2012
Дата на приключване: 22.02.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящия проект е да насърчи развитието на иновационната дейност в областта на енергийната ефективност и използването на ИКТ на „Е-Медия” ЕООД, чрез интегрирана подкрепа за провеждане на развойна дейност, като фактор за конкурентноспособност и устойчив растеж. Тя съответства на Общата цел на ОП „Развитие на конкурентноспособността на българската икономика” 2007–2013, както и на Основната цел и специфичните цели на Приоритетна ос 1 на Оперативната програма. Подкрепата на иновативната идея на етапа на разработването й ще осигури условия за пазарна реализация на иновативния продукт.
Дейности: Сформиране на НИРД екип и определяне на основните отговорности и задължения Вклюително и възнаграждения
Изготвяне на икономическа, финансова и техническа оценка на разработваната иновативна идея
Разработване на бизнес план, пазарен анализ и проучване, финансов и маркетингов план за пазарна реализация на иновативния продукт
Разработване на идейна концепция за всеки от необходимите блокове, изграждащи микропроцесорния модул, включително и дизайн
Изработка на прототипи на изделието – версии 1, 2 и 3
Интеграция на компонентите на трите версии на прототипа
Алфа и бета тестове на трите версии на прототипа
Изработка на краен продукт
Промоционални дейности - Интернет страница, брошури, листовки и проспекти
Визуализация Включва: Изработка на информационна брошура, включително дизайн и отпечатване; Изработка на информационна табела формат А2; Изработване на информационна табела
Одит на проекта
Разработване на интелигентен софтуер за управление на консумираната електроенергия.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 371 500 BGN
Общ бюджет: 407 199 BGN
БФП: 366 388 BGN
Общо изплатени средства: 366 388 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 366 388 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 366 388 BGN
2015 0 BGN
366 388 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 311 430 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 311 430 BGN
2015 0 BGN
311 430 BGN
В т.ч. Национално финансиране 54 958 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 54 958 BGN
2015 0 BGN
54 958 BGN
Финансиране от бенефициента 41 380 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой НИРД проекти
Индикатор 2 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 3 брой подкрепени стартиращи иновативни предприятия
Индикатор 4 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 5 Разработен иновативен продукт
Индикатор 6 Успешни функционални тестове на разработения прототип
Индикатор 7 Инвестиции в разработване на иновативния продукт
Индикатор 8 Експортна реализация на иновативния продукт


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз