Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.05-0047-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: ИНОВАТИВНА ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА ЗА ФУНКЦИОНАЛНА ДИАГНОСТИКА НА ЛИЦА, ПОДЛОЖЕНИ НА ВИСОКИ ФИЗИЧЕСКИ НАТОВАРВАНИЯ
Бенефициент: "ВИТАМЕТРИКС" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 23.08.2012
Начална дата: 22.10.2012
Дата на приключване: 22.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Обща цел Да се стартира успешно иновационната дейност на фирма „Витаметрикс” ООД чрез създаването на нова за България иновативна интегрирана система за функционална диагностика на активно спортуващи лица.
Дейности: Етап 1, Дейност 1: Проучване на научните достижения в областта на функционалната диагностика, спортната медицина и лечебната физкултура
ЕТАП 1 Дейност 2: Събиране и анализ на данните и изследване на функционално-диагноститичните и антропометрични показатели по информационни групи.
ЕТАП 2: РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ФУНКЦИОНАЛНО-ДИАГНОСТИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
ЕТАП 3: РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОГРАМНО ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА КОМПЮТЪРНА ОБРАБОТКА НА ДИАГНОСТИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ
Етап 4: ИЗПИТВАНЕ НА ИНОВАТИВНИЯ ПРОДУКТ
Дейност 5: ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ И ПОДГОТОВКА ЗА ПАЗАРНА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ИНОВАТИВНИЯ ПРОДУКТ
Етап 5, Дейност 1: Изработване на рекламни материали
Етап 5, Дейност 2: Изработване на интернет страница на фирмата
Етап 5, Дейност 3: Провеждане на демонстрации на иновативния продукт
Етап 5, Дейност 4: Изготвяне на икономическа, финансова и техническа оценка
Етап 5, Дейност 5: Проучвания и защита на интелектуалната собственост на иновативния продукт
Визуализацията на проекта
Одит на проекта
Наемане на офис за нуждите на проекта
Регистрация на патент/полезен модел...
ЕТАП 1 ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОУЧВАНИЯ И РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНОВАЦИОННО ЗАДАНИЕ
Етап 1, Дейност 3: Проучване на съществуващите технологии за обработка и визуализация на данни от медицински изследвания
Етап 1, Дейност 4: Изработване на иновационно задание за разработване на система и програмно приложение за функционална диагностика при високи нива на физическо натоварване
Етап 2, Дейност 1: Разработване на методология за диагностика на състоянието на физическото развитие и ергономичната антропометрична характеристика
Етап 2, Дейност 2: Разработване на методология за извършване на изследвания на респираторната система
Етап 2, Дейност 3: Разработване на методология за извършване на кардиологични изследвания
Етап 2, Дейност 4:Разработване на методология за извършване на биохимични изследвания
Етап 2, Дейност 5:Разработване на интегрирана система за функционална диагностика
Етап 3, Дейност 1:Разработване на дигитални макети (mock ups) на модулните пакети на софтуерното приложение.
Етап 3, Дейност 2: Разработване цялостен модел (концепция) на програмното приложение
Етап 3, Дейност 3:Разработване на софтуерното приложение
Етап 4, Дейност 1:Изпитване на иновативния продукт в лабораторни условия
Етап 4, Дейност 2: Изпитване на иновативния продукт в експлоатационни условия
Етап 4, Дейност 3: Анализиране на резултатите от проведените изпитвания
Етап 4, Дейност 4: Извършване на модификация в системата и финализиране на разработката
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 305 496 BGN
Общ бюджет: 333 279 BGN
БФП: 299 951 BGN
Общо изплатени средства: 299 951 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 299 951 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 70 691 BGN
2014 159 822 BGN
2015 69 438 BGN
299 951 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 254 958 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 60 088 BGN
2014 135 849 BGN
2015 59 022 BGN
254 958 BGN
В т.ч. Национално финансиране 44 993 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 10 604 BGN
2014 23 973 BGN
2015 10 416 BGN
44 993 BGN
Финансиране от бенефициента 33 944 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 Брой НИРД проекти
Индикатор 3 брой създадени НИРД работни места
Индикатор 4 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 брой подкрепени стартиращи иновативни предприятия
Индикатор 6 ниво на оцеляване на стартиращите иновативни предприятия
Индикатор 7 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 8 Проучване на научните достижения в областта на функционалната диагностика, спортната медицина и лечебната физкултура
Индикатор 9 Събиране и анализ на данните от осъществените към момента диагноститични проучвания на физиологичните показатели на лица, подложени на високо физическо натоварване и изследване на функционално-диагноститичните и антропометрични показатели по информационни
Индикатор 10 Проучване на съществуващите технологии за обработка и визуализация на данни от медицински изследвания
Индикатор 11 Техническо задание - Спецификация
Индикатор 12 Разработване на методология за диагностика на състоянието на физическото развитие и ергономичната антропометрична характеристика
Индикатор 13 Разработване на методология за извършване на изследвания на респираторната система
Индикатор 14 Разработване на методология за извършване на кардиологични изследвания
Индикатор 15 Разработване на методология за извършване на биохимични изследвания
Индикатор 16 Разработване на интегрирана система за функционална диагностика
Индикатор 17 Разработване на дигитални макети (mock ups) на модулните пакети на софтуерното приложение
Индикатор 18 Разработване цялостен модел (концепция) на програмното приложение
Индикатор 19 Разработване на софтуерното приложение
Индикатор 20 Изпитване на иновативния продукт в лабораторни и експлоатационни условия условия
Индикатор 21 Изработване на рекламни материали
Индикатор 22 Изработване на интернет страница на фирмата
Индикатор 23 Провеждане на демонстрации на иновативния продукт
Индикатор 24 Изготвяне на икономическа, финансова и техническа оценка
Индикатор 25 Проучвания и защита на интелектуалната собственост на иновативния продукт


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз