Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.01-0024-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Инвестиции за намаляване на енергоемкостта в промишлената система на ''ХЕРТИ'' АД
Бенефициент: "Херти" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.06.2012
Начална дата: 12.07.2012
Дата на приключване: 12.05.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Шумен
                    Каспичан
Описание
Описание на проекта: Проектът предвижда инвестиции по Компонент 1 а) в лакираща машина с фидер и печатаща машина с фидер за намаляване на енергоемкостта на производството на метални капачки
Дейности: Дейност 1: Подготовка за избор на доставчик
Дейност 2: Провеждане на процедура за избор на доставчик, съгласно изискванията на ПМС № 55 от 12 март 2007 г и сключване на договор с класирания на първо място кандидат
Дейност 3: Доставка на машините и въвеждането им в експлоатация - 1 бр. Лакираща машина с фидер - 1 бр. Печатаща машина с фидер
Дейност 4: Извършване на дейности за визуализация
Дейност 5: Одит на проекта
Дейност 6: : Подготовка на Финален технически и финансов отчет за изпълнението на проекта.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Момчил Станчев Тиков
KBA-Metalprint Gmbh
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 225 121 BGN
Общ бюджет: 2 401 934 BGN
БФП: 1 200 967 BGN
Общо изплатени средства: 1 200 967 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 200 967 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 200 967 BGN
2015 0 BGN
1 200 967 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 020 822 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 020 822 BGN
2015 0 BGN
1 020 822 BGN
В т.ч. Национално финансиране 180 145 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 180 145 BGN
2015 0 BGN
180 145 BGN
Финансиране от бенефициента 1 225 121 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 4 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Индикатор 1: Одобрена тръжна документация
Индикатор 6 Индикатор 2: Издадена з аповед за назначаване на Оценителна комисия
Индикатор 7 Индикатор 3: Одобрен докла д на оценителната комисия
Индикатор 8 Индикатор 4: Одобрен и сключен договор за доставка
Индикатор 9 Индикатор 5: Приемо-предавателени протоколи: 1. Приемо-предавателен протокол за оборудването 2. Финален приемо-предавателен протокол за оборудването
Индикатор 10 Индикатор 6: Поставена табела на входа на предприятието
Индикатор 11 Индикатор 7: Поставени стикери на закупеното оборудване
Индикатор 12 Индикатор 8: Представен изготвен Одитен доклад
Индикатор 13 Индикатор 9: Подготвен и подаден финален технически и финансов отчет
Индикатор 14 Индикатор 2: Въведени нови технологии / продукти / услуги (общ брой):


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз