Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0167-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Повишена конкурентоспособност на „Етиком” ООД, чрез технологична модернизация
Бенефициент: "ЕТИКОМ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 11.07.2012
Дата на приключване: 11.07.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Петрич
Описание
Описание на проекта: Повишена конкурентоспособност на „Етиком” ООД, чрез технологична модернизация
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1 - Сформиране на екип по проекта, вътрешен мониторинг, контрол и отчетност и финална оценка на изпълнението на проекта (финален отчет)
Подготовка и изпълнение на Дейност 2 - Подготовка и провеждане на процедура-открит избор, определяне на изпълнители за доставка на оборудването и подписване на договори с тях
Подготовка и изпълнение на Дейност 3- Закупуване, доставка, инсталиране и първоначално изпитване на оборудването и финализиране на договорите за доставки
Подготовка и изпълнение на Дейност 4 - Визуализация на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 5 – Одит на проекта
6. разходи за консултантски услуги
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 368 408 BGN
Общ бюджет: 593 949 BGN
БФП: 356 370 BGN
Общо изплатени средства: 356 338 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 356 370 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 73 682 BGN
2013 282 656 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
356 338 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 302 914 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 62 629 BGN
2013 240 258 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
302 887 BGN
В т.ч. Национално финансиране 53 455 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 11 052 BGN
2013 42 398 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
53 451 BGN
Финансиране от бенефициента 245 606 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 4 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 5 нови технологии.
Индикатор 6 нови продукти.
Индикатор 7 Доставено, закупено, инсталирано, изпитано и заприходено по проекта оборудване (ДМА)
Индикатор 8 Увеличаване на произведените кв.м. алуминиева дограма за единица време
Индикатор 9 Намалена себестойност на квадратен метър готов продукт
Индикатор 10 Намален брой рекламациите от клиенти, вследствие некачествена алуминиева дограма на месечна база
Индикатор 11 Увеличен гаранционен срок за алуминиевите дограми
Индикатор 12 Увеличаване на дела на реализираната на външни пазари продукция(до 2 години след приключване изпълнението на проекта)
Индикатор 13 Въведени чрез проекта нови услуги
Индикатор 14 Брутна норма на печалба (към третата година след изпълнение на проекта, спрямо годината на изпълнение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз