Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.4.06-0005-C0001
Номер на проект: C11-24-5
Наименование: ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРАКТИКИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА ЗА МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ДЕЛА В БЪЛГАРСКИТЕ СЪДИЛИЩА
Бенефициент: Окръжен съд – гр. Пазарджик
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 12.12.2011
Начална дата: 11.06.2012
Дата на приключване: 11.02.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
                    Пазарджик
Описание
Описание на проекта: Да се повиши капацитета на съдиите от българските съдилища за международно сътрудничество по конкретни дела от различен характер.
Дейности: Дейност 1 - Управление на проекта Тази дейност ще стартира със среща за сформиране на екипа на проекта и планиране на дейностите. На участниците ще бъдат разяснени функциите и задачите. След първата среща се предвиждат периодични срещи на екипа всеки месец, както и възможност за извънредни срещи за координиране и изпълнение на конкретни дейности. В рамките на тази дейност ще се формализира екипа на проекта (ръководител, координатор и счетоводител), ще се уточнят експертите, ще се изготви график за провеждане на тръжните процедури по Закона за обществените поръчки, ще се обсъди системата за вътрешен мониторинг и контрол на изпълнението на проекта, както и отчетните процедури. Сформираният екип ще изпълнява съответните функции през целия период на реализация на проекта. В рамките на тази дейност ще бъде възложен и извършен независим външен одит на проекта.
Дейност 2 - Анализ на нуждите от обучение След стартирането на проекта ще бъде проведено експертно проучване на нуждите от обучение сред съдии от Пазарджишки съдебен регион и съдебни региони в страната, с които е налице сътрудничество – Смолян, Хасково, Пловдив, Сливен, във връзка с международното сътрудничество по конкретни дела. Проучването ще бъде възложено от екипа за управление на проекта на независима външна агенция, която ще бъде избрана при прилагане на разпоредбите на Закона за обществените поръчки и подзаконовите актове по прилагането му. Общо 70 съдии ще бъдат анкетирани и интервюирани в рамките на проучването. Ще бъде проучена практиката на съответните съдилища от последните две години. Ще бъдат взети предвид обученията, организирани от Националния институт на правосъдието, и конкретните квоти и представители на съответните съдилища, включени в такива обучения. При приключване на дейността изпълнителят ще разработи и представи доклад от проучването и предложения за конкретни области и теми, които да бъдат включени в програмата за обучение.
Дейност 3 - Разработване на модулна обучителна програма На базата на резултатите от анализа и идентифицираните нужди от обучение двама експерти ще разработят програма за обучение на участващите в проекта съдии. Ще бъдат идентифицирани окончателните теми, които ще са предмет на отделните модули, ще бъдат идентифицирани български експерти с опит в конкретните области. Експертите ще предоставят анотации на всеки модул и тема за целите на координацията на процеса по подготовка на обученията. Преди всяко обучение експертите-лектори ще представят пълна версия на съответния обучителен модул, както и библиография и референции към материали за допълнителна информация и обучение. Извън обхвата на тази дейност остава подготовката на обучението по чужд език, което ще се извърши по програма и методика, изисквани от съответната обучителна организация.
Дейност 4 - Провеждане на обучения за съдии и издаване на наръчник 3.1 Разработване на дизайн и подготовка на обученията. Ще се разработи програма и график на тяхното провеждане. Ще бъдат договорено участието на съответните лектори, експерти по темата. Ще се подготвят презентациите на всеки лектор в мултимедиен и книжен вариант. Ще се разработят анкети за всички участници, които ще позволят да се направи оценка на проведените обучения. Ще се проведат тръжни процедури за провеждане на обученията – зала, кетъринг за участници и пр. Ще бъдат подготвени и изпратени поканите до всички участници. Ще бъде изготвено прессъобщение началото на обученията, което ще бъде изпратено до регионални и национални медии. 3.2 Провеждане на обученията Обученията ще бъдат проведени в рамките на 8 месеца, като всеки месец ще се провеждат по едно или две обучения на различна тематика, свързана с конкретната работа по дела с международен характер. Всеки съдия ще има възможност съобразно личните си потребности да се включи в до 4 различни обучения. Ключов елемент от тази дейност е координацията на предпочитанията на всеки отделен съдия, като при засилен интерес ще бъдат провеждани повече от едно обучения по дадена тема. Самите обучения ще бъдат петдневни, като освен бенефициентите ще присъстват 3-ма лектори и член на екипа на проекта. Обученията ще се провеждат на подходящо място, което да осигури максимална ефективност и минимални затруднения за участниците. При избирането на конкретна база за провеждане на обученията ще се прилагат правилата на Закона за обществените поръчки. По-различна специфика ще имат обученията, свързани с подобряване на чуждоезиковата подготовка на желаещите магистрати. Тези обучения ще следват методиката на съответния езиков курс, като желаещите ще бъдат включвани в групи според нивото, за което кандидатстват и по програма, определена от външния изпълнител на обучението. Самият изпълнител ще бъде определен по реда на Закона за обществените поръчки. В рамките на тази дейност ще се използват въпросници за оценка на ефекта от обученията. Те ще целят да се оцени не само съдържанието и представянето му от лекторите, но и техническата и логистичната подготовка на обученията. 3.3 Издаване и разпространение на наръчник Като заключителен етап на тази дейност ще бъде подготвен, издаден и разпространен на национално ниво наръчник, съдържащ лекторските курсове от проведените обучения и референции към материали и възможности за допълнително обучение. Наръчникът ще съдържа около 200 страници, във формат А5, с мека корица. Издаването на наръчника ще бъде възложено на външен изпълнител по реда на Закона за обществените поръчки.
Дейност 5 - Създаване на платформа за обмяна на опит Тази дейност предвижда създаването на платформа за обмяна на опит със съдии от други съдебни региони във връзка с решаването на конкретни видове дела с международен характер и комуникация с изгражданата от НИП мрежа от съдии-координатори по европейско право. Ще бъдат проведени 4 срещи със съдии от други съдебни региони в страната и мрежата от съдии-координатори по европейско право към НИП, за обмяна на опит и синхронизиране на практиката по конкретни видове дела с международен характер. Срещите ще бъдат двудневни, и ще имат за цел да изследват както практическите аспекти на международното сътрудничество по конкретни дела, така и възможностите за изграждане на платформа за обмяна на опит. В рамките на тази дейност на сайта на Пазарджишки окръжен съд (www.court-pz.info) ще бъде поместена специална секция, посветена на проекта. Тя ще съдържа информация за проекта и финансовата подкрепа на ЕС и българското правителство, информация, програми и графици на провежданите обучения, презентации и лекции от отделните модули, както и допълнителни материали и полезни връзки. Тази секция ще има възможност за регистриране с цел достъп до специализиран форум за обмяна на информация и опит по различни теми, свързани с обучителните модули и проекта като цяло. Предвижда се тази част от уебсайта на съда да бъде напълно готова след края на последното обучение.
Дейност 6 - Установяване на сътрудничество с европейски мрежи В края на първата година от проекта ще бъде проведена обучителна визита с цел запознаване на група от български съдии, участващи в проектните дейности, с дейността на службата Евроджъст в Хага (Холандия) и Европейската мрежа за обучение на магистрати (ЕМОМ) в Брюксел (Белгия). Предвид необходимите бюджетни ограничения, групата ще се състои от шестима съдии и преводач, който ще изпълнява функциите и на придружаващо лице. Пътуването ще се реализира по реда на и при спазване ограниченията на Наредбата за командировките и специализациите в чужбина. Пътуването до Холандия ще се извърши със самолет, пътуването от Хага, където се намира Евроджъст до Брюксел, където е централата на ЕМОМ ще се осъществи с влак, а прибирането от Брюксел до България – отново със самолет. Необходимите билети ще бъдат закупени от екипа за управление на проекта, който ще направи и съответните резервации на нощувки. В централата на Евроджъст посещението ще се извърши по реда на протокол, определен от самата служба. Освен това, по време на подготовката на този проект бе проведена комуникация с българския представител в Евроджъст, който пое ангажимент да приеме лично българската делегация извън официалния протокол. Това посещение ще се извърши в рамките на един ден. В централата на ЕМОМ посещението ще включи запознаване с дейността и функциите на мрежата, възможностите за обучение, които тя предлага, запознаване с изготвяните от ЕМОМ стандарти и стратегически документи в сферата на обучението на магистрати. Това посещение също ще бъде извършено в рамките на един ден.
Дейност 7 - Дейности за информация и публичност Проектът предвижда изпращането на прессъобщения при стартиране на проекта и преди всяко важно събитие. В края на проекта в Пазарджик ще се проведе специална пресконференция за представяне на резултатите от проекта. През последния месец на проекта ще бъде проведена заключителна конференция с участието на Националния институт на правосъдието и изгражданата от него мрежа от съдии-координатори по европейско право, магистрати и български експерти в областта на международното съдебно сътрудничество и материята, свързана с конкретните видове дела с международен характер. Местни и национални медии ще бъдат сред поканените за участие в националната конференция, като преди самото събитие ще се организира пресконференция. Ще участват общо 120 представители на съдебната система, Министерство на правосъдието, Висшият съдебен съвет и НИП. Ще бъдат подготвени и отпечатани и 2500 брошури на проекта, които ще бъдат разпространени по време на обученията, работните срещи, конференцията и пресконференциите. При подготовката и провеждането на информационни дейности, печатни и визуални материали ще се спазват правилата за осигуряване на публичност на финансирането от ЕС и българското правителство в рамките на Оперативна програма «Административен капацитет», и ще се промотира устойчивата държавна политика за подобряване на капацитета и работата на съдебната система у нас.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 274 048 BGN
Общ бюджет: 197 509 BGN
БФП: 197 509 BGN
Общо изплатени средства: 197 509 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 197 509 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 54 810 BGN
2013 126 477 BGN
2014 16 223 BGN
2015 0 BGN
197 509 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 167 883 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 46 588 BGN
2013 107 505 BGN
2014 13 790 BGN
2015 0 BGN
167 883 BGN
В т.ч. Национално финансиране 29 626 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 8 221 BGN
2013 18 971 BGN
2014 2 433 BGN
2015 0 BGN
29 626 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 По Дейност 1 - Постигнати целите и заложените индикатори за успешна реализация, положителна оценка на обученията
Индикатор 2 По Дейност 1 - Одобрен финален технически и финансов отчет
Индикатор 3 По Дейност 2 - Проведено независимо външно проучване
Индикатор 4 По Дейност 2 - Подготвен и предоставен аналитичен доклад за целите на разработването на обучителните модули
Индикатор 5 По Дейност 3 - Минимум новоразработени обучителни модули за съдебната система
Индикатор 6 По Дейност 4 - Проведени обучения с общо 192 участника, 70 обучени съдии, преминали до 4 модула всеки, 10 съдии с подобрена чуждоезикова подготовка, положителна оценка на проведените обучения.
Индикатор 7 По Дейност 4 - Издаден наръчник
Индикатор 8 По Дейност 5 - Брой съдии от Пазарджик и страната ангажирани в ефективна комуникация и обмяна на опит в рамките на 4 работни срещи, действащ форум и секция на сайта на ОС - Пазарджик
Индикатор 9 По Дейност 6 - Брой съдии от Пазарджик и страната участвали в посещение на службата Евроджъст в Хага и Европейската мрежа за обучение на магистрати в Брюксел
Индикатор 10 По Дейност 7 - Брой участника в проведена Национална конференция
Индикатор 11 По Дейност 7 - Проведени пресконференции по проекта с поне 20 различни медии
Индикатор 12 По Дейност 7 - Отпечатани и разпространени брошури


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз