Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.1.07-0040-C0001
Номер на проект: ESF-1107-04-11001
Наименование: Нова професия-нов шанс
Бенефициент: Сдружение "Плевенски обществен фонд - Читалища" - Плевен
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 06.01.2012
Начална дата: 08.03.2012
Дата на приключване: 01.05.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Плевен
                    Плевен
Описание
Описание на проекта: Да създаде условия за интегриране на най-уязвимите социални групи от селските общности към пазара на труда;
Дейности: Дейност 1-Подготовка и изпълнение - Осигуряване на публичност на проектните дейности. Да осигури достъп на информация до целевата група и осигуряване на прозрачност на проектните дейности.
Дейност 2: Подготовка и изпълнение - Идентифициране на обезкуражените и неактивни лица в пет села на територията на община Плевен. Да идентифицира, мотивира и привлече към проектните дейности 20 души, отговарящи на поставените от Програмата и проекта критерии.
Дейност 3: Подготовка и изпълнение - Мотивационно обучение за регистрация в Дирекция „Бюро по труда”, Плевен. Обучението ще бъде ориентирано към мотивиране за предстоящото професионално обучение и към придобиване на знания и умения за бъдеща ориентация в пазара на труда, за намиране на работа и представяне пред работодатели.
Дейност 4: Подготовка и изпълнение - Разработване и адаптиране на специализиран курсове и програми за професионално обучение за част от професията „Социален асистент” и за обучението за придобиване на ключови компетенции; Ще бъде проведен конкурс за избор на методисти, ангажирани с разработването на учебните програми за част от професията „Социален асистент” и за обучението за придобиване на ключови компетенции.
Дейност 5: Подзготовка и изпълнение - Обучение за придобиване на ключови компетенции. За ефективното провеждане на обучението за придобиване на ключови компетенции са предвидени опитни обучители, които на основата на разработената програма, ще бъде поведено три-модулно обучение по следните три ключови компетенции: „Умение за учене”, „Обществени и граждански компетенции” и „Инициативност и предприемачество”.
Дейност 6: Подготовка и изпълнение - Професионално обучение за част от професията „социален асистент” За провеждането на професионалното обучение ще бъдат ангажирани общо 6 обучители, които ще реализират общо 600 учебни часа, по основните теми, включени в разработената обучителна програма. Обучението ще се проведе в две обучаеми групи, като всяка група ще включва по 10 лица /общо 20 лица/.
Дейност 7: Подготовка и изпълнение - Посредничество за осигуряване на стаж и включване в стажуване на успешно завършилите обучението. За осъществяването на посредничеството и включването на успешно завършилите професионалното квалификационно обучение, ще бъдат осигурени 20 работни места за предоставяне на социалната услуга „Социален асистент” в домовете на 20 ползватели от петте селски общности.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 66 450 BGN
Общ бюджет: 53 447 BGN
БФП: 53 447 BGN
Общо изплатени средства: 52 120 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 53 447 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 13 290 BGN
2013 16 623 BGN
2014 22 207 BGN
2015 0 BGN
52 120 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 45 430 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 11 297 BGN
2013 14 129 BGN
2014 18 876 BGN
2015 0 BGN
44 302 BGN
В т.ч. Национално финансиране 8 017 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 1 994 BGN
2013 2 493 BGN
2014 3 331 BGN
2015 0 BGN
7 818 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, получили посреднически услуги
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 3 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 4 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 5 дял на лицата, придобили ключови компетенции
Индикатор 6 Брой лица включени в стажуване


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз