Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.03-0014-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.1.03/DO1-5
Наименование: Развитие на социалния капитал в Агенция Грижовност, чрез образование и приобщаване на хора с увреждания от град Пловдив
Бенефициент: Търговско дружество "Грижовност" ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.12.2011
Начална дата: 21.12.2011
Дата на приключване: 01.09.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: Проектът предвижда: осигуряване на заетост, подходяща квалификационна подготовка и условия за адаптиране към работното място чрез настойничество и социални услуги на безработни лица с увреждания в „Агенция Грижовност” ЕООД; повишаване нивото на квалификация и ключови компетенции на служители; подобряване на управлението на човешките ресурси вдружеството.
Дейности: 1. Управление на проекта Дейността включва традиционни дейности като: Сформиране и управление на екипа по проекта, планиране, счетоводство и финансов мениджмънт, мониторинг и контрол, организиране и управление на доставките и тръжните процедури, подбор на бенефициентите, изготвяне на междинни и финален отчети по дейностите, комуникация със заинтересованите страни, дейности по визуализация и други. Дейността ще бъде изпълнявана през целия срок на проекта, както с помощта на вътрешни ресурси на водещата организация, така и чрез отделяне на време от специално назначен екип от 3 души административен персонал, които ще имат непосредствен ангажимент относно администрацията и управлението на проекта
2. ОБУЧЕНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ И КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНЦИИ 1.1. Обучения за придобиване на квалификация „социален асистент” 1.2. Обучения по ключови компетенции за работа в смесени колективи Дейността ще бъде възложена на изпълнител/-и по реда на ПМС №55, като се предвижда процедура с обособени позиции за обученията за професионална квалификация и обучението по ключови компетенции. В изпълнение на договора, изпълнителят ще извърши следното: - Ще изготви и предостави на възложителя учебни програми и графици на обученията в съответствие с изискванията на ЗПОО и приложимите подзаконови нормативни актове, - Ще подготви и предостави на обучаемите необходимите материали и консумативи; - Ще осъществи обученията в съответствие с учебните програми и графиците, на работните места на обучаемите; - Ще проведе заключителни тестове и ще оцени придобитите знания; - Ще издаде удостоверения за професионална квалификация за социален асистент и ключови компетенции за работа в смесени колективи в съответствие с изискванията на НАПОО. Предвижда се обучението по ключови компетенции да се извърши след обучението по професионална квалификация, поради неговата натовареност.
3. Осигуряване на заетост на обучените хора с увреждания за период от 12 месеца Дейност 3 включва наемането на трудови договори на 5 лица с намалена трудоспособност след приключването на професионалното обучение. Новоназначените хора ще работят като социални асистенти в домашна среда на възрастни и болни хора. Те ще са ангажирани на пълно работно време като ще обслужват средно по трима души на ден (според моментното търсене на този тип услуги). Договорите ще бъдат подготвени от ръководителя на проекта. Договорите ще бъдат за минимум 24 месеца - 12 по време на проекта и 12 след неговото приключване. По време на срока на проекта, възнаграждението на новонаетите ще бъде финансирано от бюджета на проекта
4. Осигуряване на наставничество на новонаетите служители Дейността предполага определяне на трима души на половин работен ден с опит в услугите болногледачество и домашни грижи, за подпомагане на новонаетите служители при изпълняване на присъщите на длъжността им функции.
5. Осигуряване на социални услуги за новонаетите хора с увреждания Дейността предполага назначаване на едно лице (квалифициран психолог), което да подпомага 5 новонаети лица. В рамките на 50 седмици лицето предоставящо психологични услуги ще работи по 12 часа на седмица с плаващо работно време. Ще предоставя индивидуална и групова супервизия. Помощта е от изключителна важност поради факта, че служителите се сблъскват често със самотни, болни хора и взаимоотношенията и комуникацията с тях могат да бъдат много натоварващи и изискват специални умения и усилия, за да се поддържа професионално отношение и да се преодолява емоционално психологическия стрес. В допълнение помощта е насочена и към ключови въпроси като отключването на вътрешния потенциал на човека; възпитание, ориентирано към личността (висока и реалистична самооценка); възможности за нормално развитие и изява на човешките потенциали; възможност за развитие на самостоятелен, смислен и удовлетворяващ живот; възможност за изграждане на хармонични човешки отношения в колектива и общността; възможност за пълноценна професионална изява; отсъствие на трайно чувство на страдание, унижение или изолация. Ще бъдат засягани и теми като разрешаване на трудови конфликти - развитие на умения за справяне с конфликти, ситуации в стрес, депресии; преодоляване на загуба; развитие на умения за самостоятелно вземане на решения и поемане на отговорност както и овладяване на нови професионални роли; изграждане на хуманистични ценности (уважение, толерантност, сътрудничество, асертивност) и т.н.
6. Предоставяне на транспорт на хората с увреждания от/до работното място Новонаетите хора с увреждания ще имат специализирано оборудване за работа в домовете на клиентите им, което се предвижда да бъде закупено по проекта. Това ще затрудни допълнително тяхната мобилност до работното място, предвид факта, че няма да са способни да пренасят оборудването от едно място на друго. Поради тази причина се предвижда специализиран транспорт, които да кара новонаетия трудоустроен персонал от и до домовете на клиентите им заедно с тяхното оборудване. Следствие от анализа на интензитета на дейността на Агенция „Грижовност”, както и на техните настоящи клиенти се планира наемане на транспортно средство за средно два часа всеки ден (7 дневна седмица), 4 седмици в месеца в продължение на 15 месеца (12 месеца заетост и 3 месеца като част от практиката по професионалното обучение)
7. Закупуване на специализирано оборудване за хората с намалена трудоспособност Дейността предполага закупуването на 5 повдигача (повдигане и пренасяне на хора) за адаптиране на работното място на новонаетите трудоустроени хора. Новонаетите лица с намалена работоспособност ще бъдат допълнително затруднени от естеството на работа: грижа за възрастни, болни и/или хора с увреждания. Много от дейностите са силови, свързани с повдигане и пренасяне на болните хора, което може да доведе до сериозни увреждания на моторно - двигателната и нервна система. Поради тази причина закупуването на повдигачи е нужна инвестиция за успешното и дългосрочно приобщаване на служителите в „Агенция Грижовност” ЕООД. Тези повдигачи са изключително в помощ на самите служители. Те се използват на място като е необходимо и тяхното пренасяне от един адрес на друг, където нуждаещите се имат нужда от пренасяне. Закупуването на оборудването ще стане чрез конкурентна процедура по правилата на ПМС 55.
8. Разработване на система за развитие на човешките ресурси Дейността ще бъде възложена на изпълнител/-и по реда на ПМС №55, като се предвижда процедура с обособени позиции. Предвидено е: - Разработване на Система за развитие на човешките ресурси в „Агенция Грижовност” ЕООД - Разработване на система за оценка на професионалната пригодност на хората с увреждания(професионалните възможности за труд) в рамките на „Агенция Грижовност” ЕООД
9. Осигуряване на публичност Осигуряването на публичност е задължително изискване съгласно Регламент (ЕО) 1828/2006 на Европейската комисия. За прилагане на това изискване е разработено Ръководство за изпълнение на дейностите за информиране и публичност по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г. , въз основа на което бенефициентът ще изпълни следните дейности за разпространяване на информация за проекта: - Упоменаване на финансовия принос на Европейския социален фонд, предоставен чрез Оперативната програма, в информацията, предоставяна на целевата група по проекта, в изготвяните междинни и заключителни технически доклади и във всички останали изготвяни в рамките на проекта документи, както и при контакти със средствата за осведомяване; - Отпечатване и разпространение на рекламно-информационна дипляна/брошура; - Изработване на информационна табела - Публикуване на информация за проекта в интернет страницата на бенефициента: http://www.grizhovnost.com - Организиране на 2 пресконференции за местни медии в началото и края на проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 143 703 BGN
Общ бюджет: 109 774 BGN
БФП: 109 774 BGN
Общо изплатени средства: 107 742 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 109 774 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 39 547 BGN
2013 58 210 BGN
2014 9 985 BGN
2015 0 BGN
107 742 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 93 308 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 33 615 BGN
2013 49 479 BGN
2014 8 487 BGN
2015 0 BGN
91 580 BGN
В т.ч. Национално финансиране 16 466 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 5 932 BGN
2013 8 732 BGN
2014 1 498 BGN
2015 0 BGN
16 161 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика
Индикатор 2 Брой лица, преминали от сектора на социалната икономика към реалния пазар на труда, вследствие на предоставени интегрирани социални услуги
Индикатор 3 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация или за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 4 Лица, включени в обучение брой
Индикатор 5 Лица, включени в обучение за ключови компетенции(ако е приложимо)
Индикатор 6 Бр. лица взели участие в проекта в качеството си на наставници
Индикатор 7 брой лица взели участие в проекта в качеството си на предоставящи социални услуги
Индикатор 8 Брой специализирани оборудвания (хойстис)
Индикатор 9 Брой часове на нает транспорт от/до работно място на хора с увреждания
Индикатор 10 Бр., системи за развитие на човешките ресурси в предприятието
Индикатор 11 Брой методики за разкриване и предоставяне на социалната услуга "подкрепена заетост”, ориентирана към индивидуалните потребности на новонаетите лица с увреждания в „Агенция Грижовност”
Индикатор 12 Брой наръчници за асистиране и менторство на новонаетите хора с увреждания в „Агенция Грижовност”
Индикатор 13 Брой системи за оценка на професионалната пригодност на хората с увреждания (професионалните възможности за труд в рамките в „Агенция Грижовност”
Индикатор 14 Брой информационни брошури.
Индикатор 15 Брой информационни табели.
Индикатор 16 Брой пресконференции.
Индикатор 17 Лица, успешно преминали обучение.
Индикатор 18 Лица, успешно завършили обучение за придобиване/повишаване на професионална квалификация (ако е приложимо).
Индикатор 19 Лица, успешно завършили за ключови компетенции (ако е приложимо).
Индикатор 20 Брой лица нованети, осигурени с наставничество.
Индикатор 21 Брой лица нованети, осигурени със социални услуги.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз