Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.11-0084-C0001
Номер на проект: 3ТММ-02-70
Наименование: Цифровизация
Бенефициент: "ИКОМ СЪРВИЗ" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 19.09.2011
Начална дата: 20.10.2011
Дата на приключване: 20.08.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Велико Търново
Описание
Описание на проекта: Цифровизация
Дейности: Дейност 1-Организация и подготовка за изпълнението на проекта
Дейност 2 Провеждане на тръжна процедура за избор на доставчици на ДМА и ДНА
Дейност 3 Доставка, инсталиране и пускане в експлоатация на закупеното оборудване
Дейност 4 Избор на консултантска организация и провеждане на маркетингово проучване
Дейност 5 Популяризиране и визуализация на проекта
Дейност 6 Мониторинг и отчетност на проекта
Дейност 7 Финансов одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 722 260 BGN
Общ бюджет: 1 020 663 BGN
БФП: 714 464 BGN
Общо изплатени средства: 714 464 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 714 464 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 714 464 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
714 464 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 607 294 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 607 294 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
607 294 BGN
В т.ч. Национално финансиране 107 170 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 107 170 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
107 170 BGN
Финансиране от бенефициента 309 540 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 4 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/жени)
Индикатор 5 Инвестиционни проекти - брой
Индикатор 6 Създадени инвестиции със средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта в лева
Индикатор 7 Общо проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 8 Екип за изпълнение на проекта - Иком
Индикатор 9 Проведени тръжни процедури за избор на доставчици на ДМА и ДНА - Иком
Индикатор 10 Закупени нови основни технологии - Иком
Индикатор 11 Въведени нови услуги - Иком
Индикатор 12 Маркетингово проучване - Иком
Индикатор 13 Визуализиращи табели и стикери - Иком
Индикатор 14 Проведени заседания на екипа по проекта - Иком
Индикатор 15 Доклад на независим одитор за проекта - Иком


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз