Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.03-0178-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Ние играем и учим заедно"
Бенефициент: Община Балчик
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 08.03.2011
Начална дата: 03.09.2011
Дата на приключване: 03.08.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Създаване на условия за по-успешна социална реализация на децата и учениците от етническите малцинства в Община Балчик, чрез подобряване на условията за равен достъп до образование и обучение и засилване на мотивацията за включване в образователния процес.
Дейности: Дейност 1 Подготовка на Дейност1. Подобряване на вътрешната среда в приемните детски градини.Избор на изпълнител за доставка на оборудване.
Дейност 2 Подготовка на Дейност 2. Транспортиране на децата от ромския квартал,Младост" с. Оброчище до детската градина в селото. Избор на изпълнител за транспортна услуга.
Дейност 3 Подготовка на Дейност 3. Обучение и подготовка на детски учители за работа в мултикултурна среда.
Дейност 4 Подготовка на Дейност 4. Допълнителна подготовка в детските градини на деца от етническите малцинства за постъпването им в първи клас. Избор на изпълнител за доставка на учебни, дидактически и образователни помагала и мателиали.
Дейност 5 Подготовка на Дейност 5. Адаптация на децата в детските градини, за които българският език не е майчин, чрез организиране на съвместни посещения на музеи, екскурзии, новогодишен празник, спортен празник, конкурси.
Дейност 6 Подготовка на Дейност 6. Сформиране на групи в четирите детски градини за изучаване и представяне на българска и ромски народна приказка, ромски фолклор/ песенен и танцов/, традициите на различните етноси. Избор на изпълнител за изработване на костюми
Дейност 7 Подготовка на Дейност 7. Привличане на родителите за включване на децата в живота на детската градина.
Дейност 8 Подготовка на Дейност 8. Разработване на информационни материали за популяризиране на целите, дейностите и резултатите от проекта. Избор на изпълнител за осигуряване на публичност.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 142 280 BGN
Общ бюджет: 111 981 BGN
БФП: 111 981 BGN
Общо изплатени средства: 111 979 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 111 981 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 28 456 BGN
2012 83 523 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
111 979 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 95 184 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 24 188 BGN
2012 70 995 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
95 182 BGN
В т.ч. Национално финансиране 16 797 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 4 268 BGN
2012 12 528 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
16 797 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, участващи в мерки, насочени към превенция на ранното отпадане от училище
Индикатор 2 Брой учители и преподаватели включени в програми за повишаване на квалификацията за работа в мултикултурна среда


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз