Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.01-0468-C0001
Номер на проект: ESF-2101-04-11009
Наименование: Квалификация и обучение на заетите лица в леярската промишленост
Бенефициент: МЕТАКОМ-СЛЗ АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 13.03.2008
Начална дата: 02.04.2008
Дата на приключване: 02.10.2009
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Повишаване на производителността на труда и създаване на условия за устойчива заетост; подобряване и осъвременяване на уменията на нискоквалифицирани и възрастни работници и удължаване на активната им трудова дейност; адаптиране на нискоквалифицирани и възрастни работници към икономика на знанието; придобиване на нови професии, необходими за бъдещото разширяване и развитие на предприятията.
Дейности: Дейност 1: Иницииране и мобилизиране на проекта Мобилизирани екип на проекта и технически ресурси/договори
Дейност 2: Сформиране на Управителен съвет на проекта. Сформиране на Управителен съвет на проекта, състоящ се от представители на ВО и ПО. Периодични заседания с цел разглеждане напредъка по проекта,протоколи от заседания. Корективни действия
Дейност 3: Сформиране на групите за обучение. Сформиране на групи за обучение по:Заваряване, Стругар, Леяр -топилчик, Леяр-Формовчик, Оператор металорежещи машини. Изработване на списъци
Дейност 4: Провеждане на обучение по заваряване в гр.Плевен Провеждане на обучение по заваряване на 11 лица в гр.Плевен
Дейност 5: Провеждане на обучение по заваряване в с.Лозница Провеждане на обучение на 15 лица по заваряване в с.Лозница
Дейност 6: Провеждане на обучение по стругарство в с.Лозница Провеждане на обучение по стругарство в с.Лозница на 12 лица
Дейност 7: Провеждане на обучение по стругарство в гр. Плевен Провеждане на професионално обучение по стругарство в гр. Плевен на 15 лица
Дейност 8:Провеждане на обучение за леяр- формовчик Провеждане на професионално обучение за леяр- формовчик на 10 лица в гр. Плевен
Дейност 9: Провеждане на обучение за леяр- топилчик в гр.Плевен Обучение на 14 лица за леяр- топилчик в гр.Плевен
Дейност 10: Провеждане на обучение за леяр- топилчик в гр. Лозница Обучение на 16 лица за леяр- топилчик в гр. Лозница
Дейност 11: Провеждане на обучение за оператор на металорежещи машинив гр. Враца Провеждане на обучение на 10 лица от гр. Враца за оператор на металорежещи машини
Дейност 12: Провеждане на изпит по заваряване в гр. Плевен Организация и провеждане на изпит в гр. Плевен
Дейност 13: Провеждане на изпит по заваряване в гр. Лозница Провеждане на изпит по заваряване в гр. Лозница
Дейност 14:Провеждане на изпит по стругарство в гр. Плевен Провеждане на изпит по стругарство в гр. Плевен
Дейност 15: Провеждане на изпит по стругарство в гр.Лозница Провеждане на изпит по стругарство в гр.Лозница
Дейност 16: Провеждане на изпит за леяр- формовчик в гр.Плевен Провеждане на изпит за леяр- формовчик в гр.Плевен
Дейност 17: Провеждане на изпит за леяр- топилчик в гр. Плевен Провеждане на изпит за леяр- топилчик в гр. Плевен
Дейност 18: Провеждане на изпит за леяр- топилчик в гр. Лозница Провеждане на изпит за леяр- топилчик в гр. Лозница
Дейност 19: Провеждане на изпит за оператор на металорежещи машини Провеждане на изпит за оператор на металорежещи машини
Дейност 20: Издаване на удостоверения за завършено професионално обучение Издаване и връчване на удостоверения на удостоверения за завършено професионално обучение
Дейност 21: Издаване на свидетелства за правоспособност по заваряване Издаване и връчване на свидетелства на свидетелства за правоспособност по заваряване
Дейност 22: Управление на проекта (вкл. информиране и публичност) Наблюдение на изпълнението за установяване и предвиждане на отклонения от плана на проекта. Изготвяне на технически и финансови отчети. Срещи на екипа на проекта и УС. Осъществяване на дейностите по информиране и публичност
Дейност 23: Приключване на проекта Обобщаване и документиране на наученото по проекта, изготвяне на краен технически и финансов отчет
Партньори
Партньори:
"Група технология на металите" ООД
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 69 959 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 17 490 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Дял на служителите, успешно завършили обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз