Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-4.1.01-0012-C0001
Номер на проект: K10-40-7-6
Наименование: Укрепване на капацитета на УО на ОПАК, Комитета за наблюдение на ОПАК и Звеното за вътрешен одит на МФ
Бенефициент: Министерство на финансите
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 01.03.2011
Начална дата: 28.03.2011
Дата на приключване: 31.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Да се подобри процесът на управление и изпълнение на Програмата чрез укрепването на капацитета на УО на ОПАК, КН на ОПАК и Звеното за вътрешен одит на МФ
Дейности: 1. Подготовка и техническо обезпечаване на заседанията и работата на КН на ОПАК
2. Укрепване на капацитета на УО, КН и Звеното за вътрешен одит на МФ
4. Одит на проекта
3. Осигуряване на консумативи и материали, съхранение на документацията по ОПАК и архивиране
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 3 028 667 BGN
Общ бюджет: 1 957 729 BGN
БФП: 1 957 729 BGN
Общо изплатени средства: 1 898 703 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 957 729 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 359 869 BGN
2012 508 912 BGN
2013 816 471 BGN
2014 213 451 BGN
2015 0 BGN
1 898 703 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 664 069 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 305 888 BGN
2012 432 575 BGN
2013 694 000 BGN
2014 181 434 BGN
2015 0 BGN
1 613 897 BGN
В т.ч. Национално финансиране 293 659 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 53 980 BGN
2012 76 337 BGN
2013 122 471 BGN
2014 32 018 BGN
2015 0 BGN
284 805 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой проведени обучения на Управляващия орган
Индикатор 2 Брой проведени заседания на КН на ОПАК
Индикатор 3 Брой обучени експерти от УО на ОПАК
Индикатор 4 Брой обучени вътрешни одитори
Индикатор 5 Брой обучени членове на КН и подкомитетите на КН и повишен капацитет за ефективно изпълнение на задълженията им
Индикатор 6 Брой учебни пътувания/работни срещи в държави членки
Индикатор 7 Закупени материали и консумативи за работата на УО на ОПАК
Индикатор 8 Закупен сървър
Индикатор 9 (Д) Дейност 1 - Бр. проведени заседания на КН на ОПАК и ОПДУ
Индикатор 10 (Д) Дейност 2 - Бр. обучени експерти от УО на ОПАК
Индикатор 11 (Д) Дейност 2 - Бр. обучени вътрешни одитори
Индикатор 12 (Д) Дейност 2 - Бр. обучени членове на Комитета за наблюдение и подкомитетите на КН и повишен капацитет за ефективно изпълнение на задълженията им.
Индикатор 13 (Д) Дейност 2 - Бр. проведени индивидуални обучения в страната
Индикатор 14 (Д) Дейност 2 - Бр. учебни пътувания/работни срещи в държави членки
Индикатор 15 (Д) Дейност 2 - Бр. проведени обучения
Индикатор 16 (Д) Дейност 3 - Закупени архивни кутии
Индикатор 17 (Д) Дейност 3 - Закупени материали и консумативи за работата на УО на ОПАК
Индикатор 18 (Д) Дейност 3 - Закупени минимум 2 бр. сървъри и системи за съхранение на информация и данни
Индикатор 19 (Д) Дейност 3 - Закупена копирна машина
Индикатор 20 (Д) Дейност 3 - Брой архивирани досиета
Индикатор 21 (Д) Дейност 4 - Положителен одитен доклад.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз