Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.06-0061-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Оптимизиране и модернизация на производствения процес
Бенефициент: "НИКИПЛАСТ-М" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 07.01.2011
Начална дата: 18.02.2011
Дата на приключване: 18.04.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Габрово
                    Севлиево
Описание
Описание на проекта: Повишаване на конкурентоспособността на българските малки и средни предприятия
Дейности: Дейност 1 - Организация и подготовка за изпълнението на проекта
Дейност 2 – Провеждане на тръжна процедура за избор на доставчици на ДМА
Дейност 3 – Доставка, инсталиране и пускане в експлоатация на закупеното оборудване
Дейност 4 – Избор на консултантска организация и провеждане на маркетингово проучване
Дейност 5 – Популяризиране и визуализация на проекта
Дейност 6 – Мониторинг и отчетност на проекта
Дейност 7 – Финансов одит
Консултантски услуги
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 666 261 BGN
Общ бюджет: 1 089 900 BGN
БФП: 653 940 BGN
Общо изплатени средства: 653 872 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 653 940 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 133 252 BGN
2012 520 620 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
653 872 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 555 849 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 113 264 BGN
2012 442 527 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
555 791 BGN
В т.ч. Национално финансиране 98 091 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 19 988 BGN
2012 78 093 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
98 081 BGN
Финансиране от бенефициента 444 174 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 4 Създадени нови работни места: вкл. за мъже и за жени
Индикатор 5 Реализирани инвестиционни проекти
Индикатор 6 Създадени инвестиции със средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта
Индикатор 7 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 8 Екип за изпълнение на проекта
Индикатор 9 Въведени нови технологии.
Индикатор 10 Въведени нови продукти-
Индикатор 11 Маркетингово проучване
Индикатор 12 Визуализиращи табели и стикери
Индикатор 13 Проведени заседания на екипа по проекта
Индикатор 14 Доклад на независим одитор за проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз