Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.06-0036-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Повишаване конкурентоспособността на "Ландмарк"ООД, чрез технологична модернизация
Бенефициент: "ЛАНДМАРК" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 07.01.2011
Начална дата: 18.02.2011
Дата на приключване: 18.11.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Да спомогне за повишаване конкурентоспособността на българските малки и средни предприятия и развитие на благоприятна бизнес среда в страната
Дейности: Дейност 1 Сформиране на екип по проекта, вътрешен мониторинг, контрол и отчетност и финална оценка на изпълнението на проекта (финален отчет)
Дейност 2 Подготовка и провеждане на процедура-открит избор, определяне на изпълнители за доставка на ДМА и ДНА и подписване на договори с тях
Дейност 3 Закупуване, доставка, инсталиране, първоначално изпитване на ДМА и ДНА и финализиране на договорите за доставки
Дейност 4 Визуализация на проекта
Дейност 5 Одит на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"КАД Пойнт"ЕООД
Елит Партнер консулт ЕООД
"Сивар" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 77 836 BGN
Общ бюджет: 129 724 BGN
БФП: 77 834 BGN
Общо изплатени средства: 77 834 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 77 834 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 77 834 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
77 834 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 66 159 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 66 159 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
66 159 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 675 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 11 675 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
11 675 BGN
Финансиране от бенефициента 51 890 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 4 Създадени нови работни места: вкл. за мъже и за жени
Индикатор 5 Реализирани инвестиционни проекти
Индикатор 6 Създадени инвестиции със средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта
Индикатор 7 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 8 Сформиран екип по проекта
Индикатор 9 Вътрешни месечни отчети за напредъка в изпълнението на проекта
Индикатор 10 Одобрен Финален отчет
Индикатор 11 Подготвена процедура-открит избор за избор на изпълнители за доставка на ДМА и ДНА
Индикатор 12 Проведена процедура-открит избор
Индикатор 13 Определени изпълнители за доставка на ДМА и ДНА и подписани договори с тях.
Индикатор 14 Доставена, закупена, инсталирана, изпитана и заприходена Автоматична кроялна машина (ДМА
Индикатор 15 Доставено, закупено, инсталирано, изпитано и заприходено специализирано компютърно приложение за дизайн и разработване на продукти – Програмен продукт за тримерно проектиране (ДНА)
Индикатор 16 Увеличена добавена стойност на 1 зает към края на третата година след изпълнението на проекта
Индикатор 17 Увеличаване на броя на произведените изделия за един месец
Индикатор 18 Намаляване на количеството на технологичния отпадък
Индикатор 19 Намалена себестойност на единица продукт
Индикатор 20 Подобрени национални пазарни позиции на „Ландмарк” ООД към края на третата година, след изпълнението на проекта
Индикатор 21 Подобрени международни пазарни позиции на „Ландмарк” ООД към края на третата година, след изпълнението на проекта
Индикатор 22 Средно годишно нарастване на приходите от продажби за всяка от трите години, след приключване на проекта, спрямо годината на изпълнение
Индикатор 23 Разширяване на продуктовия асортимент с нови модели
Индикатор 24 Въведени иновативни продукти/технологи
Индикатор 25 Въведени нови продукти.
Индикатор 26 Изработени стикери за визуализация
Индикатор 27 Изработено и закупено информационно табло
Индикатор 28 Визуална идентификация на документацията, във връзка с проекта
Индикатор 29 Представен Одитен доклад с приложения за извършения външен одит.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз