Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.03-0095-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.1-03/2010/023
Наименование: Внедряване на мерки за енергийна ефективност на ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - с. Антон, община Антон
Бенефициент: Община Антон
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 04.11.2010
Начална дата: 13.12.2010
Дата на приключване: 13.02.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Антон
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проектното предложение е да увеличи възможностите за просперитет и развитие на община Антон изграждайки устойчива и ефективна образователна инфраструктура. Подобряване на качеството на образователната инфраструктура е нова възможност за повишена местна конкурентноспособност и устойчиво развитие на населеното място, повишаване качеството и средата на живот в село Антон и подобряване жизнената и работната среда и достъпа до образователните услуги в общината.
Дейности: Дейност 1 Управление и администриране на проекта
Дейност 2 Публичност и информираност
Дейност 3 Осъществяване на вътрешен финансов мониторинг на проекта
Дейност 4 Избор на изпълнител-строителство
Дейност 5 Искане - Авансово плащане
Дейност 6 Изпълнение на предвидените енергоспес-тяващи мерки и съпътства-щите ги СМР
Дейност 7 Упражняване на строителен надзор
Дейност 8 Въвеждане на обекта в експлоатация
Дейност 9 Финансов одит на извършените дейности
Дейност 10 Отчитане на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 369 921 BGN
Общ бюджет: 265 871 BGN
БФП: 265 871 BGN
Общо изплатени средства: 225 990 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 265 871 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 110 052 BGN
2012 0 BGN
2013 115 939 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
225 990 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 225 990 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 110 052 BGN
2012 0 BGN
2013 115 939 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
225 990 BGN
В т.ч. Национално финансиране 39 881 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 население, облагодетелствано от дребномащабни инвестиции
Индикатор 2 Икономия на енергия от обновяването на сградите на образователната инфраструктура
Индикатор 3 Ученици/деца, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 4 Брой създадени нови работни места
Индикатор 5 --^# Намалени емисии на парникови газове (т/средногодишно)
Индикатор 6 ~$$$& Изграждени инсталации за оползотворяване на ВЕИ
Индикатор 7 Ц%^&І# Подобрена образователна инфраструктура – кв.м. РЗП
Индикатор 8 Обновена устойчива и ефективна образователна инфраструктура


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз