Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.06-0257-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.2.06/D01/0077
Наименование: „Дневен център за пълнолетни лица „18+” - алтернатива за преодоляване на социалната изолация в малките населени места”
Бенефициент: Община Тунджа
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 03.11.2010
Дата на приключване: 01.03.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Ямбол
                    Тунджа
Описание
Описание на проекта: Създаване на условия за интегриране на 30 пълнолетни лица на територията на община на община Тунджа и преодоляване на социалната изолация, чрез алтернативен комплексен подход за повишаване качеството им на живот Изграждане на „Дневен център за пълолетни лица” в с. Калчево, за намаляване на риска от социална изолация на 30 пълнолетни лица и създаване възможност за активното им включване в общността. Създаване, развиване и предоставяне на пакет социални, медицински и образователни и трудотерапевтични услуги за подобряване качеството на живот на хората в неравнопоставено положение и осигуряване на правото им активно да вземат самостоятелни решения за организиране на ежедневието си. Разширяване териториалния обхват на предоставяните социални услуги в общността, осигуряване подкрепяща среда за хоратав неравновястойно положение и гарантиране на равен достъп до тях.Усъвършенстване и повишаване качеството на услугата „Дневен център”, чрез провеждане на обучение на екипа за предоставяне
Дейности: 1. Организация и отчетност Организационната дейност ще включва следните поддейности:  Формиране на екип за управление и изпълнение на проекта.  Разработване на работна документация и процедури за предлагане на услугите в Дневен център  Разработване на критерии за оценка на качеството и методика за контрол върху качеството на предлаганата услуга на определените 30 лица представители на целевата група ползватели на услугата;  Формиране екип от персонал за предоставяне на социалните услуги в дневен център при спазване на принципите за равнопоставеност между половете, без ограничение по отношение на етническа и религиозна принадлежност.  Изготвяне на финансови отчети за разходваните по бюджета средства, съгласно изискванията на договарящата институция  Изготвяне на технически отчети съгласно изискванията на договарящата институция за отчитане напредъка на изпълнение на проекта. За да се осигурят нормални работни условия на екипа и всички страни по проекта, се предвижда да се закупят 1 бр. компютърни конфигурации и 1 принтер.
2. Извършване на ремонтни дейности в помещенията където ще се предоставя услугата „Дневен център за пълнолетни лица 18+” и материално техническо обезпечаване Ще се извършат ремонтни дейности в 4 помещения : стая за разливане на храна; стая за персонала; стая за трапезария и стая за занимания по интереси. Ремонтните работи ще включват бояджийски дейности на помещенията и дограмата; монтиране на мивка със СКШ. За създаване на функционалност на помещенията, с оглед изпълняваните дейности ще бъдат и обзаведени с: - в помещение за разливане на храната – бойлер, хладилник, прибори за хранене за 30 лица / вилица, лъжица, нож, малки лъжички/; чинии алпака – 30 дълбоки, 30 плитки, 30 шоли; кухненска маса, сервизи за чай, кафе, дъска за рязане, кухненска печка/ фурна/, стерилизатор, 2 стола. Шкаф за кухненски съдове и принадлежности – 1 бр. - Помещение за персонала – 2 бр. бюра, 3 стола, шкаф за документи, гардероб, 1 компютърна конфигурация - Трапезария – 6 маси, 30 стола, 12 покривки за маси, панер за хляб – 6 бр., салфетки, оливерници – 6 бр. , климатик – 24-ка- 1 бр. - Стая за занимания – 2 бр. маси, 1 бр. маса – тип холова, дивани – 2 бр, 1 бр. телевизор, климатик – 1 бр.
3. Подбор , назначаване, обучение на персонала, изпълняващ услугите по проекта . Ще бъде обявено набирането на персонал : 1 социален работник, 1 мед сестра и 1 хигиенист. След отворена и прозрачна процедура по набиране на заявления за персонал ще бъде извършен подбор по документи и събеседване от комисия, назначена със заповед на кмета на общината. С одобрените кандидати ще бъдат сключени трудови договори. За избраните лица от персонала които пътуват от гр. Ямбол до с. Калчево, ще бъдат осигурени средства за покриване пътни разходи по време на проекта. Ще се проведе специализрано обучение в три работни дни от експерт, които ще обучи лицата от персонала по изготвяне на цялостна документация по оформяне досието на потребителя - индивидуална оценка на потребностите; изготвяне на индивидуален план за предоставянето на услугите, план за здравна грижа и др. изготвяне на анкетни карти за самооценка; - спазване на основните принципи на грижата в общността, свързани с насърчаване независимостта на потребителя; поверителност на личните данни и информация; антидискриминационни практики; недопускане и ранно сигнализиране на опасност от различни форми на злоупотреба; действия и поведение при предоставяне на услуги, изискващи физически допир; действия и поведение при боравене с пари и имущество на потребителя; начини, по които се изразява загриженост относно предоставянето на услугата, включително и обсъждането на лоши практики. - Здравословни и безопасни условия на труд; действия и поведение при предоставяне на услуги оценка на рисковете, включително на опасностите в дома на потребителя; оказване на първа помощ и начин на действие в спешни случаи; основни правила за поддържане на лична хигиена и контролиране на опасностите от заразяване и прием на лекарства; действия и поведение при случаи на различни видове тормоз; опасности, произтичащи от битовите условия на живот на потребителя; правила за водене на документация относно инциденти, случили се с потребители или асистенти и др. Обучението ще позволи на 3 човека да упражняват професията и след приключване на проекта и ще осигури устойчивост на постигнатите резултати.
4. Подбор и оценяване на кандидатите – ползватели на услугата  Изготвяне на въпросник за интервю с потенциалните потребителите, с оглед избор на потребителите на услугата;  Провеждане на интервю с широк кръг потенциални потребители при спазване на принципите за равнопоставеност между половете, без ограничение по отношение на етнос и религия, по предварително определените критерии.
5. Предоставяне на услугите в „ Дневен център за пълнолетни лица 18+” В Дневния център ще бъдат предоставени услуги в следните направления : - социални – предоставяне на храна от външен доставчик; социално консултиране; адмминистративни услуги, свързани със социално подпомагане, подготовка на документи и др. - здравни – следене на стойности на кръвно налягане, здравни беседи, изготвяне на здравен план за грижи; подобряване на хигиенни и битови навици, - рехабилитационни – Арт терапия / занимателна и функционална/ - плетене, шиене, изработка на пана, мартеници, картички ; Конструктивна дейност – изработка на предмети от дърво, работа с дърво и др. - цветарство - засаждане на цветя, дръвчета, декоративна растителност, грижа за цветята – поддържане на оптимален режим на живота им; цветята като естетика и хоби; - музикотерапия – ще се закупят дискове с различна релаксираща и приятна музика за провеждане на отпускаща терапия. Музикотерапията е един от методите чрез който се цели отключване на емоционални процеси и регулира психофизическото напрежение в човека. Ще се развива и активната музикотерапия чрез изпълнения на любими песни - Клуб на пенсионера – игри на табла, шах, карти - Клуб”Приятелство и взаимопомощ” – социални контакти, абонамент, гледане на филми, връзки с други подобни центрове, ежемесечни екскурзия до природни забележителности ; обучение в елементарни компютърни умения; - „ Хоум грижа” – посредничество между лица умеещи различни технически дейности и занаяти и нуждаешите се лица от дребни битови ремонти в жилището
6. Информациона кампания  Публикуване на информация за проекта и конкретно за предедоставяната услуга в сайта на Община Тунджа /общо описание на проекта, информация за процеса на предоставяне на услугата; описание на правата и задълженията на социалния асистент; размер на потребителската такса; описание на процедурите за подаване на жалби и за обратна връзка и др./;  Отпечатване на информационна брошура, включваща - целите на проекта и подробна информация за предлаганата услуга – формат А5, обем-12стр., тираж – 500 бр., корици – гланц.  Информационен плакат формат А3 тираж 100 бр.  Периодични публикации в местни печатни издания – информация относно изпълнението на проекта, възникнали проблеми и приложени методи за отстраняването им и др.– 5 броя печатни и 5 бр. Електронни медии;  Изработка на информационна табели – 2 бр  Периодични съобщения в местни електронни издания за изпълнението на проекта – публикации, интервюта, репортажи и др., свързани с изпълнението на проектните дейности - 10 броя;  Пресконференция при стартиране на проекта с представители на администрацията в сферата на социалните услуги, екипа по проекта и представители на гражданското общество – формат – 1/2 ден; участници – 60 човека; кетъринг; на присъстващите ще бъдат раздадени по 1 тефтер и 1 химикал с логото на програмата; Заключителна пресконференция за популяризиране на постигнатите резултати - формат – 1/2 ден; 70 участника, в т.ч представители на целевата група; на присъстващите ще бъдат раздадени по 1 тефтер и 1 химикал с логото на програмата;
7. Мониторинг на изпълнение на услугата Дневен център и одит на разходването на средствата. На основание разработената от екипа по проекта и привлечени за целта външни експерти, методика за осигуряване на качество, включваща ясни индикатори и правила, в рамките периода на предоставяне на услугата ще бъде извършван текущ контрол чрез: • редовни обратни връзки с всички потребители (веднъж месечно) за мониториране на дейността чрез супервизиа; • проверка и преглед на създадената документация; • Разглеждане на направени от страна на потребителите предложения за подобряване на социалната услуга; • Провеждане на проучване чрез формуляри за обратна връзка за установявяне степента на удовлетвореност на потребителите от предлаганата услуга, обобщаване получените резултати и предприемане на коригиращи действия. •
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 127 687 BGN
Общ бюджет: 111 379 BGN
БФП: 111 379 BGN
Общо изплатени средства: 110 222 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 111 379 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 25 537 BGN
2011 0 BGN
2012 84 685 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
110 222 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 94 672 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 21 707 BGN
2011 0 BGN
2012 71 982 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
93 689 BGN
В т.ч. Национално финансиране 16 707 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 3 831 BGN
2011 0 BGN
2012 12 703 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
16 533 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 1. Брой сключени договори с преките потребители на услугата
Индикатор 2 2. Брой сключени договори с одобрените кандидати за извършване на услугата /трудови и граждански договори/.
Индикатор 3 9. Брой лица, включени в програма за обучение за извършване на услугата - брой проведени часове за обучение на одобрените социални асистенти.
Индикатор 4 1. Брой обслужвани лица – потребители на услугата в т.ч.: - възрастни лица с увреждания
Индикатор 5 2. Брой лица/деца, потребители на услугата, отказали се от услугата по време на изпълнение на проекта.
Индикатор 6 3. Брой лица, сключили договор за изпълнение на услугата, отпаднали по време на изпълнение на проекта.
Индикатор 7 4. Брой работни места за извършване на услугата
Индикатор 8 8. Брой лица, завършили програма за обучение за предоставяне на социални услуги в общността и работа в Дневен център.
Индикатор 9 10. Брой лица, желаещи да ползват услугата Дневен център.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз