Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.06-0056-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.2.06/D01/0032
Наименование: Рестарт
Бенефициент: Сдружение "Майки срещу дрогата"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 01.11.2010
Дата на приключване: 01.02.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: Проектът „.Рестарт” цели да бъдат приложени устойчиви и нови подходи, които от една страна да са комплексни, а от друга да са насочени към подобряване качеството на живот на уязвимите групи и да подпомогне тяхната реинтеграция в общността. Социализирането на наркотично зависимите лица в общността ще бъде постигнато чрез разнородни дейности, които развиват конкретни умения и знания.
Дейности: Дейност 1 Сформиране на екип В периода на тази дейност ще бъде сформиран екип за изпълнение на проекта. Той ще бъде разделен на административен и експертен. В административния екип са включени Ръководител проект, координатор и счетоводител. Те ще работят екипно, за да администрират и следят целия процес на работа, ще поддържат връзка с Договарящия и Управляващия Орган на Оперативната Програма, ще спазват всички изисквания за ефективно управление и преодоляване на евентуални затруднения и проблемни ситуации. Експертният персонал е съставен от специалисти, които ще са отговорни за пряката работа с целевата група и предоставянето на услугите. Експертизата на специалистите е съобразена спрямо инициативите на проекта и работата с целевата група. В експертния състав влизат психолози, социални работници, психиатри, социални асистенти. Екипът ще е отговорен за коректното администриране на проекта, спрямо изискванията на Програмата, подреждане и съхранение на съответната документация.
Дейност 2 Подготовка на тръжната документация В рамките на тази дейност ще бъдат изработени тръжните документи за избор на подизпълнител. Ще бъдат подготвени тръжни досиета и ще се следват законовите изисквания за провеждане на избор на подизпълнител според ЗОП, НВМОП и Постановление на МС 55.
Дейност 3 Инфо дни за популяризиране на проекта В този период е предвидено да се популяризира проекта сред широката общественост. Така ще могат да се привлекат и нови участници, както и доброволци за някои от дейностите. Информационната кампания ще е в два етапа – разпространение на информационни материали – флаери/1000 броя/ и брошури/500 броя/ с информация за проекта, целите, резултатите, финансиращата програма и начините за участие. Всичките текстове ще са съобразени с целевата група и техният начин на възприемане на информация – по-свободен стил, по-достъпен и по-четивен. Вторият етап е засилено популяризиране на идеята на проекта чрез инфо дни – 2 Пловдив, 2 в областта, публикации в местната преса. Основните участници в тези събития ще бъдат активисти на сдружението- родители на зависими и самите зависими лица с помощта на екипа на проекта. Публичността на проекта ще бъде реализирана в неговия ход с оглед предоставяне на повече резултати и оповестяването им.
Дейност 4 Мотивация и насърчване По време на тази дейност се предвижда организирането на групови сесии –модулът на една програма е 22 сесии, в рамките на които да бъдат идентифицирани и да се справят с рисковите фактори, които водят до поведение, свързано с употребата на субстанции и делинквентност. В неформална обстановка, с подходящи фасилитатори групите ще работят за засилване мотивацията на целевите групи. Ще бъдат използвани различни похвати за подобряване нивото на комуникация, желанието за борба и връщане към предишния начин на живот. Конкретна цел на дейността е да се усвоят социални и житейски умения, да се развият способности за решаване на конфликти, за екипна дейност и справяне с трудни ситуации.
Дейност 5 Програма екстремни спортове В рамките на тази дейност ще бъдат разработени специализирани програми и ще се подготви групова схема за работа с целевата група. Идеята е чрез съвместяване на занимания на открито в планината, задоволяване на нуждите от храна, вода, огън и работа за чиста природа да се намали негативния ефект от зависимостта спрямо наркотични вещества. Съчетаването на иновативния подход и възможността за усещането за полезност са в основата на приобщаването на наркозависимите лица да станат част от общността. През специализираните програми ще преминат 18 лица, по предварително подготвен график. Страничният ефект от програмите ще бъде и облагородяването на горските пространства чрез превръщането им в атрактивно място за отдих и отмора. По този начин образът на наркозависимите лица ще бъде променен в очите на широката общественост.
Дейност 6 Създаване на Арт-ателие По време на тази дейност се предвижда да се сформира група по художествени занаяти и да се провеждат арт- сесии в специализирани ателието под ръководството на професионални художници. Предвидено е целевата група да премине през различните арт-сесии в три специалности: керамика, мозаистика и стъкло. Арт-сесиите ще включват 6 души, разделени на три групи по двама души и ще бъдат насочени към опознаване на изкуството и възможностите за създаване на материали. Съчетанието на градивния елемент, усилената работа и индивидуалният интерактивен подход водят до подобряване процеса на социализация на целевата група – наркозависими лица в период на възстановяване. Влиянието на изкуството е доказало с годините своя ефект върху различни целеви групи. В рамките на всяка арт-сесия всеки от участниците ще има за задача да подготви информация за останалите за вида материал, с който ще се работи- глина, стъкло, коприна, дърво, метал. Арт-сесиите ще приключат с организирането на изложба на произведенията в изложбена зала. Цялостната реализация на изложбата ще бъде ангажимент на самите представители на целевата група, подпомогнати от професионалисти. По този начин се цели придобиването на различни умения в отношенията с местната общност.
Дейност 7 Тренинг за търсене на работа В периода на тази дейност е заложено провеждането на серия от практически занимания и организирането на трудова борса. В рамките на заниманията чрез лекционен и интерактивен метод участниците ще бъдат въведени в основните тънкости при търсене на работа – писане на мотивационно писмо, подготовка на автобиография, явяване на интервю, практически съвети. По време на заниманията ще бъдат разиграни и конкретни практически казуси, с които да се справят обучаемите. Ще бъдат проведени 10 занимания за 100 лица от целевата група. Дейността ще приключи с провеждането на импровизирана трудова борса с участието на представители на различни институции, структури, фирми пред които преминалите през курса на обучение ще се явяват. Този елемент ще подпомогне и улесни включаването на целевата група в социалния живот.
Дейност 8 Практическа работа с лишени от свобода зависими от наркотични вещества В рамките на тази дейност се предвижда да се разработи и приложи на практика Програма за работа с лица, които са лишени от свобода и се намират в затвора. Това са двойно изолирани и изключени от обществото лица. Целта е да чрез наличието на една такава програма и придобити нови умения, лишените на свобода са включени в обществения живот. Ще бъдат сформирани 2 групи и ще се проведат 48 сесии. Най-важното е да се следат принципите на индивидуалната работа, груповата сесия, общуване, взаимовръзката чувства-аз-общество, емоционалното представяне. Специален акцент в работата с тази целева група ще бъде насочен към работа в общността, приемане, страхове, промяна, изключване/изолация. Основният начин на работа ще бъде интерактивния и активното участие на самите лица. По време на тази дейност ще се реализрат срещи със служители на реда и закона и привличането им към програмата.
Дейност 9 Социална игра В процеса на реализация на тази дейност е предвидено да се работи изключително много с родителите и семействата на зависимите лица. Ще бъдат организирани групови срещи-дискусии, информационни дни за индивидуални срещи с родители и изнесени информационни дни в градове и села извън Пловдив. Дейността се извършва от родителите- членове на сдружението- Кандидат. По време на дейността ще се организират 52 групови срещи, 52 дни за индивидуални срещи с родители, които идват за първична помощ и информация, 6 информационни дни, изнесени извън офиса на сдружението- в училища, читалища в градове и села извън Пловдив, в областта. Целта на изнесените информационни дни е да повиши информираността на обществото в места, където липсва целенасочена работа в тази сфера, а проблемът съществува и е свързана с засилване сътрудничеството на местно ниво и популяризиране проблема и начините за неговото преодоляване. Редовните групови срещи ще подпомагат родителите в приобщаването на наркозависимите лица в семейството, ще са насочени към реинтеграцията и намаляване на рецидивите. Дейноста ще е насочена към родителите и намиране на решения за реинтегриране на зависимите лица в семейството, както и получаване на практически познания за мотивацията, полезните практики при подкрепа, поведението на съ-зависимите членове на семейството. Информационните дни за индивидуални срещи са особено важни за първоначалната подкрепа на семействата и получаване на първични познания и ориентация за състоянието зависимост, за начините на мотивация, за способите за лечение. При работа с родителите ще бъде използван и метода социален театър, където ще могат да участват и самите бенефициенти – зависимите лица.
Дейност 10 Отчет на проекта В рамките на тази дейност ще бъде направен отчет относно цялостното изпълнение на проекта и неговите дейности. Ще се представят резултатите и ще се отчете постигнатото. В този период ще бъде изготвен финалния технически и финансов доклад за изпълнението на проектните инициативи. Всички необходими документи ще бъдат подготвени в съответствие с изискванията на Програмата и ще бъдат следвани основните пунктове за правилно отчитане пред финансиращия орган.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Община Пловдив
"Декодизайн Груп" ООД
"Тракарт"
Сат ТВ ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 82 195 BGN
Общ бюджет: 53 115 BGN
БФП: 53 115 BGN
Общо изплатени средства: 53 115 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 53 115 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 16 439 BGN
2011 11 727 BGN
2012 24 949 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
53 115 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 45 148 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 13 973 BGN
2011 9 968 BGN
2012 21 207 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
45 148 BGN
В т.ч. Национално финансиране 7 967 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 2 466 BGN
2011 1 759 BGN
2012 3 742 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
7 967 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой подкрепени съществуващи форми на социални услуги в общността
Индикатор 2 преминали през модулната програма
Индикатор 3 разработени програми
Индикатор 4 Организирани инфо дни и кампании
Индикатор 5 Посетили сесиите
Индикатор 6 Изработени продукти
Индикатор 7 Реализирани събития


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз