Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.02-0035-C0001
Номер на проект: РВ/QMS/015/15.01.2008
Наименование: "ТОМИКА-МЕТАЛ АД в ЕС - конкурентоспособен чрез инвестиции и въвеждане на международни стандарти"
Бенефициент: "Томика -Метал" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 19.08.2008
Начална дата: 02.09.2008
Дата на приключване: 02.09.2009
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: Повишаване на конкурентноспособността, модернизация на управлението и динамично развитие на експортната дейност на фирма „Томика-Метал” АД.
Дейности: Подготовка на ФазаІ.Управление на проекта Ф 1. Дейност 1. Избор на екип по проекта и назначаване Подготовка на ФазаІ.Управление на проекта Ф 1. Дейност 1. Избор на екип по проекта и назначаване
Изпълнение на ФазаІ.Управление на проекта Ф 1. Дейност 1. Избор на екип по проекта и назначаване. Изпълнение на ФазаІ.Управление на проекта Ф 1. Дейност 1. Избор на екип по проекта и назначаване.
Подготовка на Ф 1. Дейност 2. Встъпителна и закриваща конференции Подготовка на Ф 1. Дейност 2. Встъпителна и закриваща конференции
Изпълнение на Ф 1. Дейност 2. Встъпителна и закриваща конференции. Изпълнение на Ф 1. Дейност 2. Встъпителна и закриваща конференции.
Подготовка на Ф 1. Дейност 3. Ежемесечни отчети към Управляващия орган (Междинното звено). Подготовка на Ф 1. Дейност 3. Ежемесечни отчети към Управляващия орган (Междинното звено).
Изпълнение на Ф 1. Дейност 3. Ежемесечни отчети към Управляващия орган (Междинното звено). Изпълнение на Ф 1. Дейност 3. Ежемесечни отчети към Управляващия орган (Междинното звено).
Подготовка на Ф 1. Дейност 4. Провеждане на процедури по избор на подизпълнители Подготовка на Ф 1. Дейност 4. Провеждане на процедури по избор на подизпълнители
Изпълнение на Ф 1. Дейност 4. Провеждане на процедури по избор на подизпълнители Изпълнение на Ф 1. Дейност 4. Провеждане на процедури по избор на подизпълнители
Подготовка на Ф1. Д 4. Поддейност 1. Избор на консултант по въвеждане на ISO 14001:2004 и ISO 27001:2005. Подготовка на Ф1. Д 4. Поддейност 1. Избор на консултант по въвеждане на ISO 14001:2004 и ISO 27001:2005.
Изпълнение на Ф1. Д 4. Поддейност 1. Избор на консултант по въвеждане на ISO 14001:2004 и ISO 27001:2005 Изпълнение на Ф1. Д 4. Поддейност 1. Избор на консултант по въвеждане на ISO 14001:2004 и ISO 27001:2005
Подготовка на Ф1. Д 4. Поддейност 2. Избор на сертифицираща организация Подготовка на Ф1. Д 4. Поддейност 2. Избор на сертифицираща организация
Изпълнение на Ф1. Д 4. Поддейност 2. Избор на сертифицираща организация Изпълнение на Ф1. Д 4. Поддейност 2. Избор на сертифицираща организация
Изпълнение на Ф1. Д 4. Поддейност 3. Избор на подизпълнител за доставка на софтуер, хардуер. и Доставка Изпълнение на Ф1. Д 4. Поддейност 3. Избор на подизпълнител за доставка на софтуер, хардуер. и Доставка
Подготовка на Ф1. Д 4. Поддейност 3. Избор на подизпълнител за доставка на софтуер, хардуер. и Доставка Подготовка на Ф1. Д 4. Поддейност 3. Избор на подизпълнител за доставка на софтуер, хардуер. и Доставка
Подготовка на Ф1. Д 4. Поддейност 4. Избор на подизпълнител за изграждане на информационна система Подготовка на Ф1. Д 4. Поддейност 4. Избор на подизпълнител за изграждане на информационна система
Изпълнение на Ф1. Д 4. Поддейност 4. Избор на подизпълнител за изграждане на информационна система Изпълнение на Ф1. Д 4. Поддейност 4. Избор на подизпълнител за изграждане на информационна система
Подготовка на Фаза ІІ. Консултантски услуги по изграждане на ISO 14001:2004 и ISO 27001:2005 Подготовката на Фаза II включва дейностите свързани с консултантските услуги: Ф2.Д1 - Определяне обхвата на системите; Ф2.Д2 Процес на разработване на системите; Ф2.Д2.подД1 Определяне на политика по изграждане на ISO 14001:2004 и ISO 27001:2005; Ф2.Д2.подД2 - Оценка и планиране; Ф2.Д2.подД3 - Документиране на системите; Ф2.Д2.подД4 - Внедряване в практиката; Ф2.Д2.подД5 - Одит като преглед на процесите, документите и контрол на записите; Ф2.Д2.подД6 - Подбор и обучение на персонала; Ф2.Д2.подД7 - Разрабтв
Изпълнение на Фаза ІІ. Консултантски услуги по изграждане на ISO 14001:2004 и ISO 27001:2005 Изпълнението на консултантските дейности включва: Ф2.Д1 -Определяне обхвата на системите; Ф2.Д2 -Процес на разработване на системите; Ф2.Д2.подД1 -Определяне на политика по изграждане на ISO14001:2004 и ISO27001:2005; Ф2.Д2.подД2 -Озенка и планиране; Ф2.Д2.подД3 -Документиране на системите; Ф2.Д2.подД4 -Внедряване в практиката; Ф2.Д2.подД5 -Одит като преглед на процесите, документите и контрол на записите; Ф2.Д2.подД6 - Подбор и обучение на персонала; Ф2.Д2.подД7 -Разработване на ефективни процедури по ISO
Подготовка на Фаза ІІІ. Интегриране на ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 и ISO 27001:2005 в информационна система Подготовката на фаза III е свързана със следните дейности включени в изпълнението: Ф3.Д1 -Анализ на оперативните системи за производство на съдове за хран.вкусовата промишленост; Ф3.Д2 - Етапно интегриране на ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 и ISO 27001:2005 в информационна система; Ф3.Д3 Тестване на иноформационната система; Ф3. Д4 -Въвеждане в експлоатация на интегрираната иноформационна система.
Изпълнение на Фаза ІІІ. Интегриране на ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 и ISO 27001:2005 в информационна система Изпълнението на фаза III включва следните дейности: Ф3.Д1 -Анализ на оперативните системи за производство на съдове за хран.вкусовата промишленост и за производство на безшевно облекло и чорапи; Ф3.Д2 - Етапно интегриране на ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 и ISO 27001:2005 в информационна система; Ф3.Д3 Тестване на иноформационната система; Ф3. Д4 -Въвеждане в експлоатация на интегрираната иноформационна система.
Подготовка на Фаза ІV. Сертификационни услуги Подготовката на Ф4 е свързана с изпълнението на следните дейности: Ф 4. Д1.- Провеждане на сертифициращи одити; Ф 4. Дейност 2. Издаване на сертификати от съответния компетентен орган;
Изпълнение на Фаза IV - Сертификационни услуги Сертификационните услуги включват: Ф4.Д1 - Провеждане на сертифициращи одити; Ф4.Д2 - Издаване на сертификати от съответния компетентен орган
Одит на проекта Одит на проекта
Информационни дейности Информационни дейности - Визуализация
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 34 996 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 36 954 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз