Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.01-0110-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.1.01/D01/0025
Наименование: Социалното предприемачество – нова форма за развитие на социалния капитал в Община Рила.
Бенефициент: Община Рила
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 28.09.2009
Начална дата: 11.11.2009
Дата на приключване: 01.03.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Кюстендил
                    Рила
Описание
Описание на проекта: Създаване на «Център за подкрепа за лица от уязвими групи» за преход към реалния пазар на труда. В центъра за подкрепа ще се провеждат обучителни курсове за преквалификация, мотивационни обучения и помощ за трудова реализация; Създаване на Социално предприятие- “Работилница за приложно изкуство” към Център за подкрепа за лица в неравностойнно положение и без реален шанс за трудова реализация.звършване на подбор и определяне на конкретните лица от целевата група, които ще участват в проекта;Провеждане на мотивицаонно обучение на лицата от целевата група. Дейността е насочена към повишаване мотивацията на лицата от уязвими групи към трудова реализация при отчитане индивидулните им възможности. Провеждане на професионални обучителни курсове в сферата на строителството- професии “Външни облицовки и настилки” и “Зидарий” за лица, с потенциални възможности за реализация на пазара на труда. Провеждане на практическо обучение на лица от целевата група, които нямат реален шанс за трудова
Дейности: . Сформиране на проектен екип и определяне начините за качествено планиране и реализиране управлението на проекта. Определянето на процедурата и начините за планиране, управление и изпълнение на проекта ще създаде условия за изпълнение на проекта в съответствие със заложените цели и предвидените дейности. Дейността включва определяне на задълженията на експертите от екипа за управление,изготвяне на подробен план за действие /включващ дейности, фази от дейности, отделни задачи, срокове и отговорници/, подготовка и подписване на договори за извънтрудово правоотношение на заетите експерти , запознаване със вътрешно-администартивните правила на работа в общинската администрация, запознаване с правилата за изпълнение на проекта по оперативната програма, определяне вида и броя на процедурите за избор на изпълнител, уточняване методите за комуникация.
Изпълнение на стриоително-ремонтни дейности Предложените дейности по настоящия проект не могат да бъдат успешно реализирани без осигуряване на инвестиционна подкрепа за създаване и развитие на социално предприятие и развитие на социални услуги като елементи от социалната икономика на територията на общината.Дейността включва изпълнение на следните задачи:Изпълнение на строително-ремонтни дейности /текущ ремонт/ - преглед и уточняване на проектно-сметна документация, изпълнение на строително-ремнотни дейности при спазване разпоредбите на Закона за устройство на територията.
Извършване на доставка на офис обзавеждане, оборудване и техника. С цел изпълнение на обучителни дейности по проекта и функциониране на Центъра за подкрепа и Социалното предприятие е необходимо предвидените помещения да бъдат обзаведени с мебели и обрудване.Предлагаме следната пространствена организация:1)Две помещения необходими за разкриване на Център за подкрепа на лица от уязвими групи и обособени в зала за обучение и зала за провеждане на практически занятия, обзаведени с шкафчета, гардероб, бяла дъска, столове.2).Едно помещение за Работилница по приложно изкуство към социалното предприятие, обзаведено с учбни маси, шкафчета и столове.3)Едно офис помещение за извършване на дейности от административно-управленски характер, обзаведено с офис бюро, компютърна конфигурация, мултифункционално устройство, телефон/факс.
Извършване на подбор и определяне на конкретните лица от целевата група, които ще участват в проекта; След предварително анализиране на пазара и съществуващото състояние в община Рила се изведоха и конкретните професии, предмет на бъдещите обучителни курсове. Настоящата дейността включва извършавне на анализ на лицата от уязвими групи в общината, проучване на индивидуалните им потребности и възможности за трудова реализация, извършена индивидуална оценка, включваща общо физическо и психическо състояние на лицето, способността му за справяне с ежедневни дейности, социална активност и интереси, битови условия на живот, взаимоотношения със семейството му, допълнителни потребности, безопасност и рискове.Извършения подбор има за цел определяне на конкретните лица от целевата група за участие в проекта и разпределянето им по групи. Извършването на индивидуални оценки ще се използва като добър опит и методика и ще се прилага в центъра за подкрепа и след приключване на проекта.Предвиждаме лицата, които имат реален шанс за трудова реализация да бъдат разпределни в Група за придобиване на професия «Зидар» /15 бр/ и Група за придобиване на професия «Външни облицовки и настилки» /15 бр./ към Центъра за подкрепа; За осигуряване на подкрепена заетост за лица, които нямат възможност за трудова реализация чрез включването им в 1 Група по приложно изкуство в Социалното предприятие. /15бр./. При подбора на потребителите ще се спазват принципите за равенство на половете, равни възможности и превенция на дискриминация.
Провеждане на мотивицаонно обучение на лицата от целевата група Лицата от целевата група се намират в дълготрайна социална изолация, поради липсата на работа и заетост, липса на умения или загубени такива,с които да са конкурентоспособни на динамично развиващия се пазар.Обучението е насочено към повишаване мотивацията на лицата от уязвими групи към трудова реализация и включва дейности за придобиване на умения за активно поведение изграждане на ключови умения като комуникативност и работа в екип, компетентност и поведение на трудовия пазар;Спецификата на мотивационните обучения за лицата от уязвими групи налага изпълнението да се възлоожи на външен изпълнител-организация разполагаща с човешки ресурс- екип от експерти- “психолог”, ”управление на човешки ресурси”, “обучителни дейности”, «трудова медицина» и имаща опит в в дейности в социалната сфера.Дейността включва изпълнение на следните задачи:Провеждане на мотивационно обучение, чрез ясно разписани обучителни програми, срокове и отговорни експерти.
Провеждане на професионлани обучителни курсове в сферата на строителството- професии “Външни облицовки и настилки” и “Зидарий”. Провеждане на професионлани обучителни курсове в сферата на строителството- професии “Външни облицовки и настилки” и “Зидарий” за лица, с потенциални възможности за реализация на пазара на труда. По проекта се предвижда привличане минимално на 30 заинтересовани лица за участие в цитираните обучиителни курсове. Обучението е разпределено в 300 часа за всяка от групите, от които 168 часа теоретично обучение и 132 часа практическо обучение.Дейността включва разработване на учебни програми, осигуряване на учебни материали,пособия, инструментариум и раобтно облекло за обучаемите. За провеждане на практически занятия, които са от особено значение за усвояване на съответните професии се предвижда периодични посещения в “работна среда” на изпълняваните от общината и от други инвеститори обекти. Основен ресурс за провеждане на практически обучения е естествено ломен камък, който ще се набавя от почистване на речни корита и дерета от натрупани инертни материали, което ще окаже и положителен ефект върху опазване на околната среда.Преминалите обучителни курсове лица полагат изпитен тест и успешно завършилите получават Удостоверния за професионална квалификация.
Провеждане на практическо обучение за производство на специфични стоки /сувенири/. Дейността включва практическо обучение за проризводство на специфични продукти за подбраните лица от целевата група, които нямат реален шанс за реализация или не са мотивирани или подходящи да участват в курсовете за преквалификация /многодетни майки, дълготрайно безработни, хора с намалена трудоспособност/.След обучението лицата ще придобият основни умеения за производство и технолоогия на изработка на предвидените продукти, сувенирни стоки от камък-рисуван камък, апликации и пана от оцветени камъни и др.,както и начини за оползотворяване на отпадъчни материали. Производството на този вид сувенири изисква влагане на незначителни материали,като четки за рисуване, книжарско лепило,картон, паспарту, темперни бои.Необходимият камък ще се набавя от отпадъчния материла при провеждане на професионалното обучение, а за набавяне на хартия и картон за шаблони се предвижда да се използва според възможностите отпадъчната хартия от дейността на общинска администрация. Дейността ще се изпълнява от предвиден консултант по изобразително изкуство.След проведеното обучение произведените продукти ще се представят пред широката общественост със съответните мерки за публичност и информация.след проведеното обучение, дейността по производство ще продължи под ръковдоството на техническия наставник Консултант по изобразително изкуство.
Изготвяне на проучване за състоянието и стратегия за бъдещо развитие и управление на социалното предприятие в общината. Създаването на социално предприятие в общината е един иновативен подход за развитие на човешкия капитал и социалната икономика.Дейността е насочена към определяне начините за повишване социалното включване и интериране на социалното предприятие в социално икономическия живот на общината. Развитието на Центъра за подкрепа и социално предприятие към него е невъзможно без активната обществена подкрепа и механизимте на партньорство, както и повишаване капацитета на общината за управление на дейностти в сферата на социалната икономика..Освен това производтвото на специфичен продукт и пазраната му реализация с цел самфиннасиране на дейността и реинвистиране в социални услуги е неосъществим без прилагане на маркетинг подхода.Дейността включва следните задачи:1).Изготвяне на проучване за състоянието н социалната икономика, включително представяне на добри практики.2)Провеждане на обучение по социално предприемачество за съществуващи и бъдещи доставчици на социални услуги-заинтересовани неправителствени организации и граждаски формации, представители на бенефициента, определеният експретен екип за управление на центъра и социалното предприятие;3)Изготвяне на маркетинг анализ и стратегия за реализация на специфични стоки, включваща дейности по анализ на състоянието, стратегическо планиране, пазрно проучване, определяне модели за бъдеща устойчивост, моделиране на продукта, надграждане и развитие на други модели за производство на сппецифични стоки;4)Изготвяне на наръчник за управление на социално предприятие, включващ правилник за дейността на центъра и социалното предприятие, включително и вътрешно административни документи в общинска администрация, методически указания за извършване на трудови програми за лица от уязвимите групи;5)Провеждане на дискусионен форум и презентация на изготвените документи споделяне на добри практики с доставчици на социални услуги в региона;
“Дизайн и отпечатване на печатни материали”. С цел постигане на обществена подкрепа и информираност е от значение изготвените нръчници и указания за работа в сферата на социалната икономика да са дсстъпни и да достигната до най-широк кръг обществени формации, настоящи и бъдещи доставчици на социални услуги. Дейността включва изпълнение на следните задачи: 1).Подготовка на дизайн, предпечатна подготовка, текстообработка и отпечатване на изготвените материали.
“Извършване информация и публичност” Дейността включва изпълнение на следните задачи: Публикуване на информация, медийни съобещения и публикации, ден на отворените врати, 2 бр. финална пресконференция, провеждане на информационна кампания и разпространение на информация за възможностите, които предлагат проектът чрез Схемата за безвъзмездна помощ «Социално предприемачество».
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 234 740 BGN
Общ бюджет: 196 709 BGN
БФП: 196 709 BGN
Общо изплатени средства: 192 090 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 196 709 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 122 722 BGN
2011 69 368 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
192 090 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 167 203 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 104 314 BGN
2011 58 963 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
163 277 BGN
В т.ч. Национално финансиране 29 506 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 18 408 BGN
2011 10 405 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
28 814 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика
Индикатор 2 Брой лица, преминали от сектора на социалната икономика към реалния пазар на труда, вследствие на предоставени интегрирани социални услуги
Индикатор 3 Създадено предприятие в сферата на социалната икономика
Индикатор 4 Създаден Център за подкрепа за лица от уязвимите групи
Индикатор 5 Обучени доставчици на социални услуги
Индикатор 6 Проведени информационни кампании за привличане на граждаското общество.
Индикатор 7 Брой лица добили мотивация и ключови умения
Индикатор 8 Брой лица, получили преквалификация


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз